SALTO-school Cornelis Jetses

Samarialaan 1 A 5625 RA Eindhoven

  • Waar ieder kind een Ster is!
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses
  • Schoolfoto van SALTO-school Cornelis Jetses

In het kort

Toelichting van de school

Onze missie is het bieden van kwalitatief goed onderwijs aan al onze leerlingen in een veilige leeromgeving en een verbindende factor zijn voor alle bewoners en belanghebbenden in de wijk. Door kinderen te vertrouwen, positief te benaderen en hoge verwachtingen van ze te hebben, stimuleren we bewust de opbouw van hun zelfvertrouwen, hun welbevinden en daarmee hun intrinsieke motivatie om zich naar hun beste kunnen te ontwikkelen. De leerkracht speelt hierbij een belangrijke rol. We zijn ervan overtuigd dat een goede taalbeheersing het verschil kan maken voor onze leerlingen, daarom willen we een taalsterke school zijn en blijven

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar en goed onderwijs
  • Fijne persoonlijke sfeer
  • Talentvol
  • Toekomstgericht
  • Elk kind is een ster!

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
160
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Zowel de voor- als de naschoolse opvang wordt verzorgd door Korein Kinderplein. Korein Kinderplein is onze partnerorganisatie binnen het SPIL centrum en zorgt voor kwalitatief goede opvang van de kinderen. Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.koreinkinderplein.nl of telefonisch contact opnemen met Korein Kinderplein.

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door een groep ervaren overblijfkrachten, die zorgen dat de kinderen die overblijven een fijne lunchtijd hebben. De kosten zijn gering en lager dan op de meeste scholen. Ouders hebben de keuze om van de TSO gebruik te maken, of om hun kind tussen de middag thuis te laten lunchen.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven