Basisschool Floralaan

Floralaan West 264 5644 BN Eindhoven

  • Schoolfoto van Basisschool Floralaan
  • Schoolfoto van Basisschool Floralaan
  • Schoolfoto van Basisschool Floralaan
  • Schoolfoto van Basisschool Floralaan
  • Schoolfoto van Basisschool Floralaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem maken alle leerlingen in groep 8 een doorstroomtoets.  Op onze school maken wij gebruik van de digitale eindtoets Route 8. 

PrO / VMBO BB   100 - 118 

VMBO BB / VMBO KB   119 - 171 

VMBO KB / VMBO GL - TL  172 - 196 

VMBO GL-TL / HAVO    197 - 223 

HAVO / VWO  224 - 246 

VWO   247 - 300 

De resultaten van schooljaar 2022-2023 waren:

taalverzorging 207 (de score van schooljaar 21/22 was 202)

rekenen 212 (de score van schooljaar 21/22 was 205) 

leesvaardigheid 206 (de score van schooljaar 21/22 was 202)  

Voor onze school was de gemiddelde standaardscore 210,5 (in 21/22 was deze score 202). Landelijk was de score 200.

In juli 2023 hebben 52 kinderen van groep 8 onze school verlaten om naar het vervolgonderwijs te gaan. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hebben groeps- en leerlingbespreking. Hierin wordt de voortgang van de resultaten per klas besproken. We voeren gezamenlijke besprekingen over onze reken- en taalresultaten. Dit doen we om zicht te krijgen op de doorgaande lijn en ook samen nieuwe doelen te stellen.  

Leerkrachten analyseren resultaten zelf.
De intern begeleiders/kwaliteitscoördinatoren zorgen voor een overzicht op schoolniveau.

De resulaten worden besproken met het hele team om ook hiervan te leren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op SALTO-school Floralaan is een adviescommissie. Leerkrachten van de groepen 7 en 8 samen met de kwaliteitscoördinator/IB-er bovenbouw, de bouwleider bovenbouw en de directeur buigen zich samen over het advies en bespreken alle voorlopige adviezen opgesteld door de leerkrachten van groep 8. 

Zodra de commissie het eens is over het advies per leerling krijgen leerlingen en hun ouders dit advies in een persoonlijk gesprek verteld en toegelicht. 

Wij adviseren kansrijk en zodra de doorstroomtoets een hogere uitkomst heeft stellen wij ons advies bij. Onze ervaring leert ons dat ouders het advies van onze school op waarde schatten en vaak het advies leidend laten zijn voor de aanmelding van hun kint op het voortgezet onderwijs. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om op een open en respectvolle manier met elkaar om te gaan. De leerkrachten hebben aandacht voor de talenten van de leerlingen en identiteitsvorming. Daarmee versterkt de Floralaan het zelfvertrouwen van de kinderen en hebben zij plezier op school. Ons motto: "De ontmoeting met een ander is een kans om te leren en te groeien!" is zichtbaar in onze school. Wij zijn een afspiegeling van de wijk en de stad. Cultural Awarenes is voor ons vanzelfsprekend, net zoals respect voor de culturele achtergrond van kinderen met een andere nationaliteit en andere thuistaal.

Wij werken projectmatig en groepsoverstijgend. Daarnaast richt de school zich ook op de creatieve vorming van de leerlingen, zodat de kinderen hun talenten ten volle in kunnen zetten. Hiervoor zet de school specialisten in op het gebied van muziek en techniek. Creativiteit komt tot uiting in verschillende activiteiten zoals open podium, toneelochtend en cultuurlab. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor verschillen
  • Samenwerkingsgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven