Basisschool Floralaan

Floralaan West 264 5644 BN Eindhoven

Schoolfoto van Basisschool Floralaan

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Naast de toetsen uit ons leerlingvolgsysteem maken alle leerlingen in groep 8 een eindtoets.  Op onze school maken wij gebruik van de digitale eindtoets Route 8.Afgelopen schooljaar (2021-2022) waren de gemiddelde scores van onze leerlingen als volgt:? 

  • taalverzorging 202 (het landelijk gemiddelde is 200)?? 
  • rekenen 205 (het landelijk gemiddelde is 200)? 
  • leesvaardigheid 202 (het landelijk gemiddelde is 200) 

Het resultaat wordt uitgedrukt in een standaardscore die maximaal 300 kan zijn.  Voor onze school was de gemiddelde standaardscore 202 (schooljaar?2021-2022). Landelijk was de score 200.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We hebben groeps- en leerlingbespreking . Hierin wordt de voortgang van de resultaten per klas besproken. We starten dit jaar met het voeren van gezamenlijke rekenbespreking in het kader van zicht krijgen op de doorgaande lijn. Eind schooljaar 2022-2023 worden ook taalbesprekingen geïntroduceerd. 

Leerkrachten analyseren resultaten zelf, Interne Begeleiders zorgen voor een overzicht op schoolniveau. Dit wordt met het hele team gedeeld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden het belangrijk om op een open en respectvolle manier met elkaar om te gaan. De leerkrachten hebben aandacht voor de talenten van de leerlingen en identiteitsvorming. Daarmee versterkt de Floralaan het zelfvertrouwen van de kinderen en hebben zij plezier op school. Ons motto: "De ontmoeting met een ander is een kans om te leren en te groeien!" is zichtbaar in onze school. Wij zijn een afspiegeling van de wijk en de stad. Cultural Awarenes is voor ons vanzelfsprekend, net zoals respect voor de culturele achtergrond van kinderen met een andere nationaliteit en andere thuistaal.

Wij werken projectmatig en groepsoverstijgend. Daarnaast richt de school zich ook op de creatieve vorming van de leerlingen, zodat de kinderen hun talenten ten volle in kunnen zetten. Hiervoor zet de school specialisten in op het gebied van muziek en techniek. Creativiteit komt tot uiting in verschillende activiteiten zoals open podium, toneelochtend en cultuurlab. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect voor verschillen
  • Samenwerkingsgericht

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven