Basisschool Floralaan

Floralaan West 264 5644 BN Eindhoven

Schoolfoto van Basisschool Floralaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen SALTO is een vervangerspool met leerkrachten die wij bij ziekte of verlof kunnen inzetten. Verder maken wij gebruik van leerkrachten die boventallig zijn om gepland verlof op te kunnen vangen. En we zetten vakdocenten (bijv. muziek, theater, techniek) in. Op deze manier worden kinderen in deze tijd van leerkrachtentekorten zo min mogelijk naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen school is er een taalklas waarin wij met NT2 leerlingen werken aan hun woordenschat. We zetten daarvoor o.a. LOGO3000 in. Wij zijn voornemend eind 2023 een NT2 beleidsplan op te leveren. Wij zijn al een taalvriendelijke school

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een SPIL-centrum waardoor het programma van de Kinderopvang en het lesprogramma van de groepen 1/2 een op elkaar afgestemd is. Korein werkt met de methode 'Uk en Puk', deze methode sluit aan op de methode 'Schatkist', die op school wordt gebruikt. Door op deze manier te werken is er sprake van een doorgaande lijn. Er is regelmatig overleg tussen de pedagogisch medewerkers van Korein en de kleuterleerkrachten, bijvoorbeeld over de thema's en gezamenlijke activiteiten van de kinderen, ook trekken onze professionals gezamenlijk op als het gaat om trainingen. Alle kinderen van 0 - 7 worden gevolgd in hun ontwikkeling door gebruik te maken van KIJK! De Intern Begeleider van school ondersteunt de pedagogisch medewerkers als zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. Anderstalige kinderen krijgen extra taal ondersteuning in de vorm van woordenschat-activiteiten. Elk jaar evalueren wij de kwaliteit van onze voor- en vroegschoolse educatie en maken wij verbeterplannen. Het herzien van het SPIL-ouderbeleid staat voor 2022 als activiteit op het programma. 

Opvangorganisatie Korein is onze samenwerkingspartner als het gaat om kinderopvang in ons SPIL-centrum. We hebben het dan over opvang vóór school (VSO) en na schooltijd (BSO) en dagopvang voor kinderen tot 4 jaar. Er is ook peuterwerk in ons gebouw.
Voor meer informatie klik Korein.nl of bel naar 040 - 21 37 251.

Terug naar boven