Basisschool Floralaan

Floralaan West 264 5644 BN Eindhoven

Schoolfoto van Basisschool Floralaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Binnen SALTO is een vervangerspool met leerkrachten die wij bij ziekte of verlof kunnen inzetten. Verder maken wij gebruik van leerkrachten die boventallig zijn om gepland verlof op te kunnen vangen. En we zetten vakdocenten (bijv. muziek, theater, techniek) in. Op deze manier worden kinderen in deze tijd van leerkrachtentekorten zo min mogelijk naar huis gestuurd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen krijgen in leerjaar 1 en 2 thematisch onderwijs op basis van een beredeneerd aanbod. Dit aanbod wordt vormgegeven in de hoeken in en buiten de klas. Deze hoeken dagen kinderen uit to spelenderwijs leren. Denk aan een rekenhoek, een taalhoek, een leeshoek, een bouwhoek, een huishoek en een themahoek. Deze themahoek wordt samen met de kinderen opgezet. 

De leerkrachten werken gedifferentieerd, passend bij wat de kinderen nodig hebben. Dit komt tot uiting in de kringen. Een grote kring elke dag waarin sociaal emotionele aspecten aan bod komen. In de kleine kring (kleine groepjes kinderen) wordt op niveau gewerkt bijv. aan taal- of rekendoelen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op SALTO-school Floralaan krijgt elke kind 2 x 45 minuten bewegingsonderwijs van een vakdocent. 

Verder staat lezen, taal en rekenen/wiskunde elke ochtend op het programma. Methodes waarmee wij werken zijn Pluspunt voor rekenen. Atlantis voor lezen. Wij zijn bezig met een onderzoek naar een nieuwe taal/spelling-methode. Een besluit hierover wordt in juni 2024 genomen. 

In de middag werken wij met DaVinci een methode voor wereldoriëntatie, projectmatig opgezet, waardoor kinderen een hoge betrokkenheid laten zien.

We werken samen met de Maako'theek voor technieklessen. 

Kunstzinnige en creatieve vorming vinden wij belangrijk. Er is een opgeleide cultuur coördinator op onze school werkzaam. Zij zorgt voor een programma voor ons CultuurLAB, voor museumbezoeken, lessen beeldende vorming etc. Zolang het mogelijk is, is er een vakdocent voor muziek op school aanwezig. 

Levensbeschouwing is geen vak op onze school. (Internationaal) burgerschap wel en met name ook cultural awareness (vanwege de diversiteit op onze school).

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Binnen school is er een taalklas waarin wij met NT2 leerlingen werken aan hun woordenschat. We zetten daarvoor o.a. LOGO3000 in. Wij zijn voornemend eind 2023 een NT2 beleidsplan op te leveren. Wij zijn al een taalvriendelijke school

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Wij zijn een SPIL-centrum, waarbij het programma van de Kinderopvang en het lesprogramma van de groepen 1/2 een op elkaar afgestemd is. Door op deze manier te werken is er sprake van een doorgaande lijn. Er is regelmatig overleg tussen de pedagogisch medewerkers van Korein en de kleuterleerkrachten, bijvoorbeeld over de thema's en gezamenlijke activiteiten van de kinderen, ook trekken onze professionals gezamenlijk op als het gaat om trainingen. Alle kinderen van 0 - 7 worden gevolgd in hun ontwikkeling door gebruik te maken van KIJK! Komend schooljaar (2024-2025) wordt een nieuw leerlingvolgsysteem aangeschaft en in gebruik genomen.

De intern begeleider van school ondersteunt de pedagogisch medewerkers als zij vragen hebben over de ontwikkeling van jonge kinderen. Anderstalige kinderen krijgen extra taal ondersteuning in de vorm van woordenschat-activiteiten. Ook is er een taalklas en een NT2 specialist op school aanwezig.

Elk jaar evalueren wij de kwaliteit van onze voor- en vroegschoolse educatie en maken wij verbeterplannen. Het SPIL-ouderbeleid wordt op dit moment vernieuwd, uiteraad gebeurt dit in samenspraak met Korein en wordt er niet alleen gekeken naar de ouders van kinderen in leerjaren 1 en 2 (en de voorschool) maar er wordt ook rekening gehouden met ouders van de leerjaren 3 t/m 8. 

Opvangorganisatie Korein is onze samenwerkingspartner als het gaat om kinderopvang in ons SPIL-centrum. We hebben het dan over opvang vóór school (VSO) en na schooltijd (BSO) en dagopvang voor kinderen tot 4 jaar. Er is ook peuterwerk in ons gebouw.
Voor meer informatie klik Korein.nl of bel naar 040 - 21 37 251.

Terug naar boven