School voor Speciaal Basisonderwijs de reis van Brandaan

Kanunnikensven 1 5646 JD Eindhoven

Schoolfoto van School voor Speciaal Basisonderwijs de reis van Brandaan

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het schoolondersteuningsprofiel van de reis van Brandaan richt zich op leerlingen, al dan niet met specifieke kindkenmerken, die extra ondersteuningsbehoefte hebben én op die leerlingen waarbij de effecten van zorg op de basisschool ontoereikend zijn.

Kindkenmerken zijn: ?

Een IQ vanaf 55 en hoger. Bij een lager IQ is de mate van leerbaarheid en ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling leidend. ?

Gemiddelde intelligentie met gedragsproblemen (bv. ASS problematiek) waardoor het leren achterblijft (huidige SO leerlingen). ? Leerachterstanden die groter zijn dan 25 % op tenminste 2 van de 4 leergebieden technisch lezen, spelling, begrijpend lezen en rekenen (of CITO D en E score). ?

Werkhoudingsproblemen die belemmerend werken op de totale ontwikkeling van het kind waardoor het kind onvoldoende tot leren komt. ? Sociaal emotionele problemen die niet door het basisonderwijs te hanteren zijn gezien de ernst en de aard van de ondersteuningsbehoefte. Lichamelijke problemen die belemmerend werken op de ontwikkeling van het kind. ?

Syndromen zoals vastgesteld in DSM IV.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven