RK Basisschool De Peppel

Wilhelminaplantsoen 1a 4271 AX Dussen

  • Basisschool de Peppel
  • Schoolplein
  • Kleuterplein
  • Leerplein onderbouw
  • Leerplein bovenbouw

Het team

Toelichting van de school

Op basisschool de Peppel werkt een enthousiast en betrokken team. Het team is gemotiveerd om, in goede samenwerking met ouders, bestuur en ondersteunende instanties, de kinderen de kansen te bieden om zich optimaal te ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht verlof heeft aangevraagd (bijvoorbeeld zwangerschapsverlof, zorgverlof), wordt deze aanvraag middels een formulier ingediend bij de stichting. De aanvraag wordt in behandeling genomen en de leerkracht krijgt te horen of het verlof wordt verleend. Wanneer de leerkracht verlof heeft gekregen wordt er direct gezocht naar een invalleerkracht om de desbetreffende groep op te vangen. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Peppel werken wij dit schooljaar met de volgende groepen: 

Groep 1-2 A

Juf Sandy: maandag

Juf Yvonne : dinsdag, donderdag, vrijdag

(woensdag, vacature) 

Groep 1-2 B

Juf Marleen: maandag, dinsdag en woensdag.

Juf Sandy: donderdag en vrijdag.

Groep 3

Juf Laura: maandag, dinsdag en woensdag.

Juf Ilona: donderdag en vrijdag.

Groep 4

Juf Kim: maandag, dinsdag.

Juf Leonie: woensdag, donderdag en vrijdag.

Groep 5

Juf Romy: maandag t/m vrijdag. 

Groep 6/7

Juf Inge: maandag, woensdag, donderdag

Juf Nathalie: dinsdag, vrijdag

Groep 8

Juf Nicole: maandag, dinsdag

Juf Naomi: woensdag, donderdag, vrijdag

Verrijkingsgroep: Er wordt op bs de Bolderik in Hank een verrijkingsgroep voor leerlingen uit groep 6 en 7 georganiseerd. Dit is een samenwerking tussen bs de Peppel en bs de Bolderik.

Intern begeleider: Marjan van Keulen is als intern begeleider 4 dagdelen per week werkzaam op de Peppel.

Teamleiders: Ilona Francken en Nicole Ansems zijn respectievelijk teamleider van de onderbouw en de bovenbouw.

Onderwijsassistent: Juf Lydia is een aantal uren per week aanwezig vanuit het samenwerkingsverband 'Driegang' om kinderen met een extra ondersteuningsvraag te helpen. 

Extra ondersteuning: Juf Marian van Ewijk is op donderdag aanwezig om in de verschillende groepen te helpen of kleine groepjes te begeleiden. Daarnaast helpt ze met het cultuurcircuit.

Directie: Cisca van der Pluijm is als directeur 3,5 dagen aanwezig. 

Vrijwillige conciërge: Meneer Kees enkele dagdelen per week.

Doe-klas: De Doe-klas is bedoeld voor een aantal leerlingen van groep 8. Leerlingen maken in blokken van drie kennis met de beroepsgerichte vakken op het Dongemond college.

8+klas: De 8+klas is bedoeld voor een aantal meerbegaafde of hoogbegaafde leerlingen van groep 8. Lessen vinden plaats op het Dongemond college.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De kleuterklassen besteden naast deze vakken ook tijd aan de dagopening en wisselende activiteiten. De pauzes zijn niet meegenomen in het bovenstaande schema.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle groepen besteden naast bovengenoemde vakken ook tijd aan presentatievormen (boekbespreking in de bovenbouw, kringgesprek etc.) en klassen specifieke vakken en/of onderdelen. In iedere groep wordt aandacht besteed aan de sociaal emotionele ontwikkeling.

Gebruik mobiele telefoons en smartwatches
Op de Peppel wordt er tijdens de lessen geen gebruik gemaakt van een eigen device. Wanneer er in groep 7 of 8 wel een telefoon wordt meegenomen naar school, wordt deze in een telefoontas op 'vliegtuigstand' opgeborgen in het eigen klaslokaal. De school is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor defecten en/of verlies van het device.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingen en de ondersteuning worden verdeeld over vier categorieën binnen onze organisatie.

1. Leerlingen met een onderwijsvraag, ze worden binnen de basisondersteuning begeleid.

2. Leerlingen met een onderwijsvraag voor extra aandacht, ze zijn besproken in het ondersteuningsteam en zo mogelijk extern gediagnosticeerd. Ze worden binnen de basisondersteuning plus begeleid.

3. Leerlingen met een speciale onderwijsvraag en eventueel zorgvraag, ze hebben meer gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt dan in een OPP (ontwikkelingsperspectief) uitgewerkt. Ze worden binnen de extra ondersteuning intern en mogelijk extern extra begeleid.

4. Leerlingen met een zeer speciale onderwijs en eventuele zorgvraag, ze hebben intensief gespecialiseerd onderwijs en eventueel zorgbegeleiding nodig. Dit wordt ook uitgewerkt in een OPP. Ze worden binnen de extra ondersteuning plus intern en mogelijk extern extra begeleid.

Het schoolondersteuningsprofiel van de Peppel is terug te vinden op de website van de Peppel en op de pagina van de Peppel van scholen op de kaart (scholenopdekaart.nl).

Leerlingenzorg door externen 

Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

De basisscholen van Stichting Uniek worden steeds vaker geconfronteerd met ouders/verzorgers die voor eigen rekening externe hulp inschakelen om extra zorg voor hun kinderen te organiseren. Voor Stichting Uniek is dit aanleiding geweest om beleidsafspraken te maken, die gelden voor elke school binnen onze stichting. Op grond van artikel 40* en 41** van de Wet Primair Onderwijs zijn de volgende afspraken vastgelegd:

Hulp door externen onder schooltijd binnen de eigen school

In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd binnen een ‘Uniek’ school. Indien er sprake is van een medische indicatie kan hierop – mits praktisch uitvoerbaar – een uitzondering gemaakt worden. Deze hulp wordt gegeven onder verantwoordelijkheid van de directie. De directie maakt hierover dan ook schriftelijke afspraken met de externe hulpverlener en ouder/verzorger.

Hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school

In beginsel wordt geen medewerking verleend aan hulp door externen onder schooltijd buiten de eigen school. Bij een medische indicatie kan hiervoor een uitzondering gemaakt worden. Wel dienen er goede schriftelijke afspraken gemaakt te worden over de frequentie en de tijdsduur van de externe behandeling. De school kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze externe hulp. Hulp door externen bij een pedagogische en/of didactische indicatie kan niet gehonoreerd worden. Indien leerlingen onder schooltijd les krijgen op een andere plaats, blijft het bevoegd gezag verantwoordelijk.

* Artikel 40 WPO handelt over de kosteloosheid van het onderwijs. Bij eenmaal toegelaten leerlingen mag een verdere toegang tot onderwijsactiviteiten niet afhankelijk worden gesteld van een geldelijke bijdrage van ouders.

** Artikel 41 WPO schrijft voor dat een leerling dient deel te nemen aan alle onderwijsactiviteiten. Het bevoegd gezag heeft de uitvoering van deze taak overgedragen aan de school onder eindverantwoordelijkheid van de directeur. Het is uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag of de onderwijsactiviteiten alleen mogen worden verzorgd door het eigen personeel en reguliere hulpverleners of ook door externen. Indien dit laatste het geval is, is het bevoegd gezag ook verantwoordelijk en aanspreekbaar voor de geboden extra zorgactiviteiten.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij zetten de trajecten voort die zijn opgesteld voor de individuele leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte. In samenwerking met het samenwerkingsverband worden de plannen tussentijds bekeken en geëvalueerd. We stemmen alles af op de mogelijkheden van de kinderen en zoeken passende begeleiding voor de kinderen die daar behoefte aan hebben.

Daarnaast is er een onderwijsassistent die de leerling ondersteuning biedt. Dit doet zij in de klas en individueel of in een groepje buiten de klas. Wij hebben het uitgangspunt thuisnabij onderwijs. Dat betekent dat onze leerlingen zo veel als mogelijk de extra ondersteuning binnen onze school krijgen. De leerkrachten stemmen het onderwijs zo veel mogelijk af op wat een leerling nodig heeft.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Er vindt een overdracht plaats tussen de leidsters van de peutergroep (kinderopvang Hoppas) en de leerkrachten van groep 1/2. 

Terug naar boven