Ikra

Spirea 3 3317 JP Dordrecht

  • Schoolfoto van Ikra
  • Schoolfoto van Ikra
  • Schoolfoto van Ikra
  • Schoolfoto van Ikra
  • Schoolfoto van Ikra

In het kort

Toelichting van de school

Islamitische basisschool Ikra is een Nederlandse school op islamitische grondslag gesitueerd in Dordrecht. Bij ons genieten kinderen onderwijs afkomstig uit Dordrecht, de Drechtsteden, Barendrecht en zelfs Rotterdam.

Onze missie  is: Wij willen “Wij willen onze leerlingen vormen tot betrokken wereldburgers door het bieden van kwalitatief goed en toekomstgericht onderwijs vanuit de islamitische identiteit.” .

Als een kind naar de basisschool gaat, is dat een belangrijke stap in zijn of haar leven. Ouders/verzorgers willen zorgvuldig een passende school voor hun kind kiezen. Er zijn verschillen in scholen, identiteit, werkwijzen, resultaten en sfeer. Dat maakt kiezen moeilijk. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van IBS Ikra, waarbij de gegevens afkomstig zijn van DUO, de Inspectie en de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Reinheid
  • Rust
  • Regelmaat
  • Regie
  • Resultaatgericht

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

IBS Ikra is een groeiende school. Desondanks wordt er een maximum van 25 leerlingen gehanteerd per groep met een maximum van 5 leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften om de kwaliteit van het onderwijs en de zorgstructuur te kunnen waarborgen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we hier echter van afwijken. De kleuter groepen starten doorgaans na de zomervakantie met groepen waarbij dit maximum nog niet is bereikt. In de loop van het schooljaar komen daar telkens nieuwe vierjarigen bij. Groepen kunnen variëren in aantal leerlingen door de instroom van nieuwe leerlingen, doordat kinderen verhuizen of een klas overslaan

Wanneer het maximum van 25 leerlingen is bereikt, wordt een leerling op de wachtlijst geplaatst, totdat er een plekje vrij komt of totdat een nieuwe groep gestart wordt.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
398
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:
Meldpunt vertrouwensinspecteurs
Telefoonnummer: 0900 – 111 31 11 (lokaal tarief)

Extern vertrouwenspersoon (vrouw)
Mevr. N. Ahmadi
Telefoonnummer: 
E-mailadres: n.ahmadi@hr.nl

Extern vertrouwenspersoon (man)
Dhr. R. Bal
Telefoonnummer: 06-42596238
E-mailadres: balrachid@gmail.com

Terug naar boven