De Driehoek

Driehoek 40 3328 KG Dordrecht

  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek
  • Schoolfoto van De Driehoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij werken met een schoolambitie. De tussenresultaten worden na iedere afname (in januari) geëvalueerd m.b.v. Focus PO. Er wordt een trendanalyse gemaakt en nieuwe doelen vastgesteld om de schoolambitie te behalen. Als tussentijdse evaluatie worden steeds de methodegebonden toetsen geanalyseerd. Aan de hand daarvan kunnen doelen en aanpak (zowel individueel als groeps) bijgesteld worden.

Wij bespreken de Citotoetsen in de bouwen en in het hele team vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Er komt een moment waarop uw kind de basisschool verlaat. Een mijlpaal waar we uitgebreid bij stilstaan.

In januari vindt er een gesprek plaats tussen leerling, groepsleider en ouders/verzorgers. De school brengt een advies uit voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen acht jaar. Om een goede afweging te maken wordt het volgende traject doorlopen: 

• Begin groep 8:

Afname van een adaptieve digitale intelligentietest (de ADIT). Deze toets richt zich op de aanleg van de leerling (‘wat zit erin’) en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties (‘wat komt eruit’ in de Citotoetsen). Het beeld wordt volledig gemaakt met het leerlingvolgsysteem en de ervaringen van de groepsleider met de leerling. Op grond van het advies van de groepsleider wordt door de ouders en het kind een keuze gemaakt ten aanzien van het voortgezet onderwijs.

• Eind groep 8:

Na het advies voor het voortgezet onderwijs, wordt de centrale eindtoets afgenomen. Deze toets geeft het niveau van het kind aan het einde van de basisschoolperiode aan. Niet alle kinderen hoeven de eindtoets te maken. Voor kinderen met grote leerachterstanden is er een alternatief. 

Advies

Eind groep 6 en eind groep 7 geven de stamgroepleiders een kijkrichting Voortgezet Onderwijs aan de ouders en het kind mee. (Aan welke vorm van VO denken wij bij de ontwikkeling en de prestaties van het kind)

Bij de eindtoets worden kennis en studievaardigheden getoetst. Om een goed advies te kunnen geven letten we naast de toetsresultaten op zelfstandigheid, werkhouding, gedrag en de doorgemaakte ontwikkeling van een kind. Na de vaststelling van het advies door alle partijen, zorgen de ouders voor inschrijving. De overdracht van basis- naar vervolgonderwijs wordt ‘warme overdracht’ genoemd, dat wil zeggen dat alle kinderen via een persoonlijk gesprek tussen met de stamgroepleider en de toekomstige mentor, worden overgedragen aan de nieuwe school. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven