IKC De Inktvis

Hondsgalgweg 5 3247 XW Dirksland

Schoolfoto van IKC De Inktvis

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte van de leerkracht proberen we eerst binnen de school een oplossing te vinden.Ook is de duo-collega van betrokken medewerker vaak bereid om kortdurende vervanging op te vangen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er geen leerkracht beschikbaar is voor invalwerkzaamheden en de kinderen naar huis gestuurd worden. Deze maatregel kan alleen in samenspraak met de bestuurder van Sopogo genomen worden. De betrokken ouders worden zo vroeg mogelijk in kennis gesteld van deze maatregel. Het komt ook geregeld voor dat een ondewijsassistent de groep overneemt onder supervisie van een leerkracht. Dit doen we alleen als we er volledig op vertrouwen dat de kwaliteit van de lessen gewaarborgd blijft. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 De vakleerkracht muziek verzorgt de muzieklessen structureel in groep 4.

"Cultuur kleurt je leven en Kunsttaart" is de naam van het bovenschools cultuurproject waaraan de school deelneemt.

Het project bestaat uit het aanbieden van verschillende kunstdisciplines en workshops aan alle jaargroepen. Daarnaast wordt  structureel aandacht besteed aan erfgoed en worden bezoeken gebracht aan musea (o.a. Rijksmuseum) en theatervoorstellingen.

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

De afgelopen jaren hebben we ons kleuteronderwijs een impuls gegeven op het gebied van beredeneerd aanbod en rijke leeromgeving. In de kleutergroepen wordt het onderwijs vanuit verschillende ontwikkelingsgebieden vormgegeven: zintuiglijke ontwikkeling, taalontwikkeling, sociale ontwikkeling, expressieactiviteiten en werken met ontwikkelingsmateriaal (het werken met puzzels, kralen, blokjes, enzovoorts). Deze gebieden staan niet op zichzelf, maar worden in samenhang met elkaar vormgegeven. We spreken van Spelend leren! Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De leerkrachten worden in hun afstemming bijgestaan door de interne begeleider en in de uitvoering door een onderwijsassistent. Daarnaast is de school een geregistreerd leerbedrijf waardoor we jaarlijks van diverse opleidingen (bv. pabo, opleiding onderwijsassistent) stagiaires ontvangen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs

Het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs (SWVPO) draagt zorg voor passend onderwijs op Goeree-Overflakkee. Het SWV PO is een vereniging en de besturen van de scholen op het eiland zijn lid. Het SWV PO beslaat dus het hele eiland. Vanuit het SWV PO is er een visie over passend onderwijs neergezet en is er beleid gemaakt om passend onderwijs vorm te geven, meer hierover is te lezen op de website van het Samenwerkingsverband ( https://www.swvgo.nl/).

Basisondersteuning

Elke school op het eiland biedt een afgesproken basis aan ondersteuning aan alle leerlingen. Dit houdt in dat binnen de groep rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Sommige leerlingen werken sneller, terwijl andere leerlingen misschien extra instructie nodig hebben. Er wordt gewerkt op maat van de behoeften van de leerlingen in de groep. De afspraak is dat elke school daarbij voldoet aan de standaard die met elkaar in het samenwerkingsverband is afgesproken.

Extra ondersteuning

Als een kind niet genoeg heeft aan de basis aan ondersteuning op school (zie daarvoor onder: ‘basisondersteuning’) dan biedt de school extra ondersteuning. In dit geval wordt goed gekeken wat de leerling nodig heeft. De school bepaalt concrete doelen voor het kind en bepaalt wat daar extra voor nodig is, binnen de mogelijkheden van de school. Wat die mogelijkheden zijn, staat in het ‘schoolondersteuningsprofiel’ van de school.  Of een school voor een kind de juiste plek is zal altijd uit een individueel gesprek over de behoefte van het kind blijken. We beschikken over veel deskundigheid in ons team. Leerkrachten zijn allemaal bevoegd en we borgen de kwaliteit door voldoende nascholing. Daarnaast kunnen we externe specialisten inroepen en het samenwerkingsverband om ondersteuning vragen. Dit doen we pas nadat we toestemming van de ouders hiervoor hebben.  

Leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong.

Er zijn ook kinderen die een ontwikkelingsvoorsprong hebben. Door alle scholen op Goeree-Overflakkee is een beleidsplan opgesteld om deze leerlingen in een vroeg stadium te signaleren, te diagnosticeren en praktisch te begeleiden. Binnen de eigen school wordt de basisstof “gecompact”en krijgen de leerlingen uitdagende verdiepingsstof. Sinds schooljaar 2021-2022 is er op iedere school een zgn. “talentbegeleider” , die de scholen gericht ondersteunt te voldoen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. In de bovenbouwgroepen is er voor deze leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan pluslessen op verschillende scholen voor voortgezet onderwijs.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Er is een teamlid die de opleiding talentbegeleider volgt. Zij zal het team meenemen in ontwikkelingen op het gebied van ondersteuningsbehoeften. Er zijn onderwijs assistenten aanwezig op school die beiden groepjes leerlingen begeleiden of de groep overneemt zodat de leerkracht de tijd heeft om de leerlingen zelf apart te nemen. 

We hebben de ambitie elk kind te voorzien in hun onderwijsbehoeften. Dit lukt niet altijd. Wanneer we handelingsverlegen zijn, schakelen we hulp in van het samenwerkingsverband. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school werkt wat betreft de voorschoolse en naschoolse opvang betreft samen met Kibeo. Dankzij deze samenwerking werken we aan een mogen we ons een IKC noemen. (Integraal Kind Centrum)

Peuteropvang in het kort: De Kaboutergroep (onze peutergroep) is geopend op ma, di, do en vr van 8.30 – 12.30 uur en voor 40 weken per jaar. Dankzij deze peuterstart gaat uw peuter goed voorbereid naar de basisschool. Voor peuters heeft de gemeente, naast kinderopvangtoeslag, een extra regeling. We zorgen altijd voor een vertrouwd gezicht voor uw kind in een gezellige en uitdagende leer/speelomgeving.

Buitenschoolse opvang in het kort: De buitenschoolse opvang is dagelijks vóór en na schooltijd geopend (op woensdag flexibel). De kinderen kunnen vanaf 7.00 tot 18.30 terecht en dat gedurende 50 weken per jaar. Uw kind ontwikkelt zijn of haar talent dankzij leuke en leerzame workshops na schooltijd. Tijdens schoolvakanties is er een extra leuk Vakantiemix-programma.

VVE

Basisscholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven werken nauw samen om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van het kind te stimuleren. Er is sprake van een goede overdracht, wanneer een kind op 4 jarige leeftijd overstapt naar de basisschool.Alle kinderen verdienen een goede start op de basisschool. Sommige kinderen hebben daarbij een extra steuntje in de rug nodig. Daarvoor is, in samenwerking met de gemeente Goeree-Overflakkee, het VVE beleid opgesteld.Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) houdt in dat een kind in aanmerking komt voor extra ondersteuning, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van spraak en taal.Met voorschoolse educatie krijgt een kind tussen 2 ½ en 4 jaar extra begeleiding in de kinderopvang / op de peuterspeelzaal. Vroegschoolse educatie is voor kinderen van 4 tot 6 jaar, die al naar de basisschool gaan. Dankzij het VVE programma kan een achterstand in de ontwikkeling worden voorkomen of ingehaald, zodat het kind een goede start kan maken op de basisschool. Een verwijzing voor VVE wordt verstrekt door de jeugdarts van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Terug naar boven