Basisschool de Zandstroom

Oudaenstraat 3 7412 ND Deventer

  • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
  • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
  • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
  • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom
  • Schoolfoto van Basisschool de Zandstroom

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De Zandstroom maakt gebruik van twee leerlingvolgsystemen. Voor de groepen 1-2 is dit KIJK!. Door de leerkracht worden de leerprocessen nauwlettend gemonitord en op basis daarvan worden de observatielijsten van KIJK ingevuld.

Voor de groepen 3 t/m 8 wordt er gebruik gemaakt van het leerlingvolgsysteem DIA Toetsen. Drie keer per jaar worden de leerlingen getoetst: begin, midden en eind. De ontwikkeling van de leerlingen worden gevolgd aan de hand van de kleurenliniaal en de referentieniveaus. Per meetmoment worden bovendien streefscores getoond die individueel kunnen worden aangepast.

Gedurende het jaar worden er ook nog methodegebonden toetsen afgenomen. Naar aanleiding van deze resultaten vinden er driehoekgesprekken plaats (zie 6.4).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het proces om te komen tot een uiteindelijk schooladvies voor het voortgezet onderwijs start al in groep 7. De leerkracht van groep 7 geeft in samenspraak met anderen aan het einde van het schooljaar een voorlopig advies. Het advies in groep 8 wordt gebaseerd op de gegevens van het leerlingvolgsysteem en op de werkhouding, inzet en motivatie van de leerling. Het voorlopig advies wordt aan het einde van het schooljaar tijdens de oudergesprekken gedeeld met ouders en leerlingen. In groep 8 wordt het voorlopig advies zorgvuldig heroverwogen en volgt een definitief schooladvies. In de meeste gevallen komt het voorlopig advies overeen met het definitieve schooladvies. Vaak komen de wens van ouder en kind en het advies van de school ook overeen. Mocht dat niet zo zijn, dan bestudeert de school voor voortgezet onderwijs het opgemaakte onderwijskundig rapport en de scores nog eens grondig en neemt contact op met de school. Het voortgezet onderwijs neemt in principe het advies van de basisschool over. In februari wordt de doorstroomtoets afgenomen. Vaak bevestigt de doorstroomtoets het schooladvies nogmaals. Wanneer er echter in de doorstroomtoets toch een hogere niveau-bepaling naar voren komt, dan kan het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven worden bijgesteld. Mochten de resultaten van de doorstroomtoets lager uitvallen, dan kan er nooit een lagere niveau-bepaling worden geadviseerd. Bent u het niet eens met de voorgenomen plaatsing, dan kunt u daar bezwaar tegen aantekenen.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op de Zandstroom is vertrouwen een basiswaarde. We vertrouwen erop dat we ons best doen het zo goed mogelijk te doen. We praten met elkaar vanuit vertrouwen. Op het moment dat het vertrouwen en niet is kun je niet samen verder. Vanuit vertrouwen komt ontwikkeling op gang en wordt hier open met elkaar over gecommuniceerd.

Op de Zandstroomzorgen we voor elkaar en de omgeving en ben je veilig. Veiligheid is regelmatig onderwerp van gesprek en mag nooit ter discussie staan. Erop vertrouwend dat niemand de ander ongelukkig wil maken is het gemakkelijk veiligheid ter sprake te brengen. In de vragenlijsten van de kinderen is te zien hoe veilig kinderen zich bij ons op school voelen.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven