Brede School D n Bogerd

Keltenstraat 16 5753 GN Deurne

Schoolfoto van Brede School D n Bogerd

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsen
We nemen als school twee keer met jaar de LVS toetsen af. 

Samen met de methode gebonden toetsen worden de ontwikkelingen van de leerlingen gevolgd. 

Na het afnemen van de LVS-toetsen worden er door de Intern Begeleider een trendanalyse gemaakt. 
Deze wordt gemaakt of schoolniveau, maar ook op groepsniveau. 

Aan de hand van de toets en de trendanalyses vindt er een groeps-toetsbespreking plaats. 
De Intern Begeleider bekijkt samen met de leerkracht de resultaten en stellen een plan op voor de komende periode. 
Tijdens het bespreken van de tussenresultaten wordt niet alleen gekeken naar het groepsniveau maar ook naar de individuele leerlingen. 
Wat hebben sommige leerlingen aan onderwijsbehoeften. 

Bij het maken van de trendanalyses hebben we een aantal normen die we als school hebben gesteld:
- vergelijken met de landelijke norm
- de Bogerdnorm
- het aantal percentages I,II en III scores (70%)

Om de resultaten, ontwikkelingen van de leerlingen en het handelen van de leerkracht goed te monitoren hebben we een zorgplan opgesteld om zo jaarlijks een bepaalde cyclus te doorlopen.

Cyclus zorg:
- Startgesprekken
na ongeveer 4 weken vinden er met de leerkrachten en IB startgesprekken plaats. Samen worden de leerlingen besproken de eerste ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan. Mocht het nodig zijn worden vanuit deze gesprekken acties uitgezet. Deze acties kunnen betrekking hebben op het handelen van de leerkracht, begeleiding van leerlingen.
- Toetsen
In januari/februari worden de LVS toetsen afgenomen. Aan de hand daarvan worden trendanalyses gemaakt. 
- Bespreken zorgleerlingen
Na de toetsweken worden de leerlingen besproken waarbij de veranderingen zijn van onderwijsbehoeften. 
- Oudergesprekken
Na het afnemen van de toetsen, het rapport vinden er oudergesprekken plaats. Eventuele zorgen die er zijn, acties en afspraken die de leerkracht met IB heeft gemaakt worden met de ouders besproken. 
- Groeps-toetsbesprekingen
Er zijn groeps-toetsbesprekingen met de leerkracht en IB om zo alle ontwikkelingen van de LVS-toetsen, trendanalyses en gesprekken met ouders te bespreken. Vanuit hier worden nieuwe onderwijsbehoeften in kaart gebracht en mogelijk het onderwijsaanbod en handelen van de leerkracht bij bepaalde vakgebieden. 
-Toetsen
In mei/juni worden er weer LVS-toetsen afgenomen om te kijken of bepaalde acties het juiste effect hebben gehad.
- Bespreken zorgleerlingen
Na de toetsweken worden de leerlingen besproken waarbij er opvallende resultaten zijn of waarbij de onderwijsbehoeften of onderwijsaanbod niet meer voldoen. Ook worden de laatste trendanalyses met de leerkrachten besproken. 
-Daarna zijn er oudergesprekken
Aan de hand van de LVS-toetsen en het rapport vinden er nog gesprekken plaats met ouders om de laatste ontwikkelingen te bespreken met ouders.
- Overdracht (IB+leerkrachten)
Aan het einde van het schooljaar vindt er een overdracht plaats met IB, leerkrachten en de leerkrachten van het nieuwe schooljaar. 
Tijdens deze overdracht worden de leerlingen besproken om zo de onderwijsbehoeften van de individuele leerling in kaart te brengen, maar ook de behoeften van de groep algemeen. 

Deze cyclus wordt vastgelegd met bepaalde documenten:
-Groepsoverzichten
Hierin worden de subgroepen, onderwijsbehoeften en zorgniveaus in kaart gebracht per leerling
- Bogerdaanpak 
Hier wordt de algemene aanpak beschreven voor de ster, maan en zon-aanpak
- Evaluaties
In dit document worden de laatste ontwikkelingen geëvalueerd middels een 4XL formulier (leerlingen, leertijd, leerstof, leerkrachtvaardigheden).
- Esis
Belangrijke afspraken en acties worden genoteerd per leerling in het digitale leerlingvolgsysteem.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Protocol Advisering d’n Bogerd  

Gedurende de schoolloopbaan worden de L.V.S.- toetsen afgenomen, deze zijn van belang bij het opstellen van het leerling-profiel.  

In groep 7 wordt er n.a.v. de resultaten van leerlingen een ‘kijk-advies’ gegeven. Dit geeft een indicatie welke stap ze mogelijk kunnen maken richting het voortgezet onderwijs, De LVS-resultaten kunnen wel aanleiding geven tot het aanvragen van een Lwoo- onderzoek, eind groep 7. Dit onderzoek wordt begin groep 8 afgenomen. Deze aanvraag van dit onderzoek gaat in overeenstemming met ouders, leerkracht en IB. Voor deze aanvraag gelden een aantal richtlijnen.   

Voor het eerste rapport in groep 8 in het najaar, wordt er door een adviescommissie een voorlopig advies opgesteld, wat besproken wordt met de ouders tijdens het eerste oudergesprek en wordt er een pre-advies gegeven. Deze adviescommissie bestaat uit: leerkracht groep 8, leerkracht groep 7, IB-er en een directielid. De profielschets wordt per leerling bekeken. Het leerling-profiel bestaat uit: LVS-toetsen, methode gebonden toetsen en leerling kenmerken.  

Voordat het adviesgesprek in het voorjaar van groep 8 plaatsvindt komt de adviescommissie nog een keer bij elkaar om te kijken of er nog leerlingen besproken moeten worden. In een schema worden alle relevante gegevens vermeld m.b.t. het advies.  

De adviesgesprekken worden gevoerd door de leerkracht van groep 8 en directie/MT. Het gesprek wordt bijgewoond door de ouders en de leerling. Het advies wordt verteld en beargumenteerd.  Het Onderwijskundig rapport dat digitaal wordt doorgestuurd, is uitgeprint zodat het door de ouders meegenomen kan worden. Het wordt na goedkeuring ondertekend door school en ouders. Tijdens het gesprek wordt er nooit een advies gewijzigd, wel is er de mogelijkheid om een vervolggesprek te plannen.  

Na het adviesgesprek wordt er een eindtoets afgenomen. Aan de hand van deze score kan het advies van een leerling nog herzien worden. We gaan als school opnieuw met ouders in gesprek, nadat we intern (leerkracht, IB en directie) de casus nog een keer besproken hebben. Een advies kan leiden tot ophoging van een advies. De school kan ook besluiten het advies te laten zoals het is.

Na het definitieve advies volgt aanmelding op het voortgezet onderwijs.

Om tot een goed advies te komen gebruiken we vanaf eind groep 6 een formulier om de gegevens die we voor het advies gebruiken overzichtelijk te maken.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op d'n Bogerd doen we het samen. 
We gebruiken hiervoor de methode KWINK. Hiervoor is de specialist gedrag aanspreekpunt. Zij is ook KWINK-coach. 
1 keer per jaar vullen we SCOL vragenlijsten in.
Ook de leerlingen van de groepen 6 t/m 8 vullen deze lijst in. De specialist gedrag maakt hier samen met de Intern Begeleider een analyse van. De analyse is onderwerp van gesprek bij de groepsbespreking en bepaalt het handelen van de leerkracht. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Veiligheid
  • Verbinding

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven