Meerwerf basisschool 't Tuselant

Duinroosstraat 2 1783 GK Den Helder

  • Basisschool 't Tuselant
Buitenschool in beweging
  • Klimmen en klauteren
  • Een buitenkeuken met restaurant in de zandbak en een watergoot.
  • Schoolfoto van Meerwerf basisschool 't Tuselant
  • Les krijgen op het naast de school gelegen parkeerterrein.

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op 't Tuselant stimuleren wij onze leerlingen en dagen ze uit iets nieuws te leren. Wij volgen hun ontwikkeling op de voet. Dit doen wij om zo goed mogelijk hulp te kunnen bieden waar nodig, eventuele problemen tijdig te kunnen signaleren en ouders optimaal te kunnen informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Wij houden dit bij door:

  • Observaties en [leer]gesprekken
  • Toetsen die bij de lesmethoden horen.

Daarnaast maken wij gebruik van een leerlingvolgsysteem. Dit leerlingvolgsysteem bestaat uit een aantal toetsen en observaties die los staan van de gebruikte methodes. Deze toetsen zijn ontwikkeld door CITO en worden meestal [afhankelijk van de toets] gemiddeld twee keer per jaar afgenomen.

In de kleutergroepen maken we gebruik van observatielijsten [PRAVOO]. Deze betreffen de taalontwikkeling, de motoriek, het werkgedrag enz.

Er worden bij kleuters de CITO toetsen Taal voor Kleuters en Rekenen voor Kleuters afgenomen. Vanaf groep 3 worden er toetsen afgenomen met betrekking tot technisch- en begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. In groep 8 worden de NIO en de NPV-J afgenomen. Daarnaast wordt in groep 8 de Centrale Eindtoets afgenomen.

Wij hechten ook veel waarde aan het welbevinden van onze leerlingen. Het is zeer belangrijk om goed in je vel te zitten en tevens een van de voorwaarden waar aan voldaan moet worden om iets te kunnen leren. Daarom hebben wij het schooljaar 2014-2015 het leerlingvolgsysteem ZIEN aangeschaft zodat wij de sociale emotionele ontwikkeling van kinderen kunnen volgen en in kaart kunnen brengen. Hierdoor proberen wij zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de onderwijsbehoeftes van onze leerlingen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven