Islamitische Basisschool Yunus Emre

Mandelaplein 2 2572 HT Den Haag

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Yunus Emre
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Yunus Emre

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school stemt het onderwijs die we aanbieden af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Elke groepsleerkracht observeert de leerlingen naar verschillende aspecten. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht wordt tevens ook geobserveerd, omdat deze een effect levert op de ontwikkeling van de leerling. De observaties worden gedaan aan de hand van klassenconsultaties en audits. 

Na elk thema/blok worden er methodegebonden toetsen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en er wordt een groepsplan opgesteld. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht en er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast worden twee keer per jaar Cito toetsen afgenomen(behalve in groep 8).

De Cito toets geeft een landelijke normering en een objectief beeld van iedere leerling weer. De onderwijsinspectie beoordeelt de school aan de hand van de resultaten van deze toets en de kwaliteit van het onderwijs wordt in kaart gebracht. 

Hoe worden deze gerealiseerd?

Twee keer per jaar worden er per fase de trendanalyses en de dwarsdoorsnedes besproken met de groepsleerkrachten. De groeps- en leerlinganalyses worden per groep besproken. De leerkrachten stellen een plan van aanpak op om het groepsgemiddelde te behalen. Deze wordt weergegeven in de vorm van een groepsplan en groepsoverzicht.De directeur en intern begeleider voert twee keer per jaar een groepsbespreking. Hierin worden opvallende leerlingen besproken en een plan van aanpak opgesteld. Na deze besprekingen voert de directeur een gesprek met het team omtrent de ontwikkeling van de school en de schoolresultaten aan de hand van de Cito toets. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Eindtoets wordt doorstroomtoets   

Informatie aangepaste BOVO procedure 2023-2024

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023- 2024.

Maatregelen uit de nieuwe wet:

- Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

- Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.

- Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.

- Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.

- Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.

- Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.

- Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

- Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

- De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.

- Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.

- Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.

Hoe komen we tot een passend voorlopig-advies?

-          LVS-scores (groep 6, groep 7 en groep 8) met name Begrijpend lezen en Rekenen;

-          Methode gebonden toetsen;

-          Resultaat van een capaciteiten- of een intelligentie onderzoek;

-          Kindkenmerken (gedragskenmerken, sociaal emotionele vaardigheden, praktijkgerichte vaardigheden, taakgerichtheid, werkhouding, motivatie en de thuissituatie);

-          Zorgdossier van de leerling;

-          Gesprekken met ouder(s) en leerlingen.      

De mogelijke adviezen zijn:

- praktijkonderwijs (Pro);

- basisberoepsgerichte leerweg (vmbo bb);

- vmbo bb/vmbo kb;

- kaderberoepsgerichte leerweg (vmbo kb);

- vmbo k/vmbo gt-tl;

- vmbo gemengde/ theoretische leerweg (vmbo gl-tl);

- vmbo theoretische leerweg (vmbo tl) (mavo);

- vmbo gt-tl/havo;

- havo;

- havo/vwo;

- vwo.            

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school.

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Voor deze indicator zijn onvolledige of onjuiste gegevens van de overheid ontvangen. Lees de toelichting van de school.

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Yunus Emre Mandelaplein is er verantwoordelijk voor dat ieder kind zorg krijgt die nodig is. Primair zorgt de leerkracht voor haar/zijn groep en is verantwoordelijk voor het leerproces binnen de groep en het nauwkeurig volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht staat hierin niet alleen: zij/hij kan een beroep doen op de kennis en vaardigheden van collega’s, zowel van andere leerkrachten, remedialteachers, intern begeleider als ook van de directie. Gezamenlijk draagt het hele team bij aan het systeem van zorg voor alle kinderen van de school. Voor alle duidelijkheid: onze zorg betreft alle kinderen van de school en niet alleen de kinderen die extra zorg nodig hebben

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Ontplooiing
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven