Islamitische Basisschool Yunus Emre

Mandelaplein 2 2572 HT Den Haag

  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Yunus Emre
  • Schoolfoto van Islamitische Basisschool Yunus Emre

Het team

Toelichting van de school

Naast de bovenstaande vakleerkrachten, worden externe vakleerkrachten ingezet voor de naschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld voor techniek- en programmeerlessen. Daarnaast worden er ook teken- en kunstlessen aangeboden door externe kunstenaars.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Leerkrachten kunnen ook ziek worden of om een andere reden een dag niet aanwezig zijn (verlof). In het geval van de afwezigheid van een leerkracht proberen wij altijd te zorgen voor een goede en passende vervanging. Wij proberen de eerste dag van de afwezigheid intern op te lossen, door eventueel leerlingen te verdelen. Voor de andere dagen zal er een invaller komen. Het is echter niet altijd te voorkomen, dat een groep daardoor in een week met meerdere leerkrachten te maken krijgt. In het uiterste geval zullen wij kinderen naar huis sturen. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De wettelijke onderwijstijd voor groep 1 t/m 8 is minimaal 7520 uur. Dit schooljaar bieden wij 30 min extra onderwijstijd in vergelijk met vorig schooljaar. Daardoor is er ruimte ontstaan voor meer studiedagen en nascholing van de leerkrachten.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Wij willen ons beter gaan profileren op het gebied van:

- Meer gespecialiseerde RT-ers.

- Meer techniek en ICT aanbieden.

- Uitbreiden van de lessen Engels naar alle groepen (op dit moment 5 t/m 8).

- Wij zijn een rots en water school in wording. Wij hebben twee jaar lang de rots en water training geimplementeerd, ook in de kleutergroepen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Voor- en Vroegschoolse Educatie is een prettige leer- en speelplek voor peuters van tweeënhalf tot vier jaar. Peuters komen hier vijf dagdelen per week om in een veilige en stimulerende omgeving te spelen en elkaar te ontmoeten. Op de voorschool staat onder andere de ontwikkeling van de Nederlandse taal centraal, maar daarnaast leert uw kind bijvoorbeeld ook om met materialen om te gaan, samen te zingen en te luisteren.Het verschil met reguliere peuterspeelzalen is dat er met het VVE-programma Speelplezier wordt gewerkt. Speelplezier is een methode die jonge kinderen op een speelse wijze stimuleert in hun (taal) ontwikkeling; het is een combinatie van spelen, werken en leren. Het programma van de voorschool loopt door in de groepen 1 en 2 van de basisschool, waar een volgende stap wordt gezet. Er vindt periodiek een gezamenlijk overleg met de basisschool plaats, om zo de doorgaande lijn te waarborgen.

Openingstijden van de voorschool - Sim Sim:

Groep 1
Maandag 12.15 – 15.30 u
Dinsdag 08.15 – 11.30 u
Woensdag 12.15 – 15.15 u
Donderdag 08.15 – 11:30 u
Vrijdag. 12.15 – 15.15 u


Groep 2
Maandag 08.15 – 11.30 u
Dinsdag 12.15 – 15.30 u
Woensdag 08.15 – 11.30 u
Donderdag 12.15 – 15.30 u
Vrijdag 08.30 – 11.30 u

Op de Yunus Emre Mandelaplein willen wij onderwijs aan het jonge kind bieden op een ontwikkelingsgerichte wijze, waarbij we werken vanuit thema’s en het spel als uitgangspunt nemen. Wij bieden een rijke leeromgeving, waarin het jonge kind zichzelf en de wereld kan ontdekken en onderzoeken. Door het werken met thema’s krijgt het onderwijs en activiteiten voor de kinderen betekenis. Ons onderwijs aan het jonge kind hebben wij beschreven in een beleidsplan. Het beleidsplan is in te zien op school. Wij stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor ieder kind, zodat zij binnen de mogelijkheden van hun kunnen tot optimale ontwikkeling komen. In het spel uiten kinderen waar zij zijn in hun ontwikkeling en welke hulp zij kunnen gebruiken. Aan het gedrag van een kleuter kan de leerkracht zien welke vorm van ontwikkelingsstimulering het meest passend is. De leerkracht handelt hiernaar door het spel te begeleiden en betekenisvol te maken, zodat de kinderen boven hun huidige niveau naar de zone van naaste ontwikkeling kunnen uitstijgen. Hiermee wordt bedoeld de activiteiten die het kind nog niet zelfstandig kan, maar wel wanneer de sociale ondersteuning krijgt bij de uitvoering ervan. De leerkracht houdt hierbij rekening met grote interpersoonlijke tempoverschillen, terwijl de volgorde van te behalen (leer)doelen voor alle kinderen hetzelfde zijn. Wanneer een leerling bij binnenkomst een indicatie heeft, bijvoorbeeld heeft Vroegschoolse Educatie genoten, zullen 10 wendagdelen ingepland en zal er een warme overdracht tussen de voorschool en de school plaatsvinden. De eerste zes weken wordt deze leerling extra geobserveerd en zal er een kennismakingsgesprek met ouders plaats vinden. Na deze periode wordt door de leerkrachten bepaalt of extra begeleiding of een specifiek aanbod nodig is. In de groepen 1 en 2 bieden wij kleuters ook een specifiek aanbod op het gebied van fijne motorische ontwikkeling, beginnende geletterdheid en gecijferdheid aan. Dat betekent dat de leerkracht gericht activiteiten met klanken, letters, cijfers en hoeveelheden aanbiedt. De leerlingen worden uitgedaagd om aan deze activiteiten te werken en activiteiten worden afgestemd op de ontwikkeling van de leerling. Naast de aandacht voor de spelontwikkeling is er in groep 1 en 2 veel aandacht voor taal. Kinderen praten met en luisteren naar elkaar, zo leren ze gevoelens en ervaringen te verwoorden. In kringen wordt gesproken over wat er zoal om ons heen gebeurt, liedjes gezongen, versjes geleerd, boeken (voor)gelezen, verhalen verteld en allerlei spellen rond taal en rekenen gedaan. Zo leren de kleuters niet alleen nieuwe woorden, maar ook hoe je met elkaar praat en de regels van onze taal.  

De doelen voor schooljaar 2023-2024: 
Eerste helft van het schooljaar:
- Het ontwikkelen van de kwaliteitskaart zicht op ontwikkeling;
- Het scholen van het team om met Piramide digitaal te gaan werken;
- Implementatie van Piramide digitaal;
- 'EDI' om de leerkrachtvaardigheden te versterken; 

Tweede helft van het schooljaar:  
- Het inzetten van de nieuwe methode Rekenplein; 
- Opfriscursus Speelplezier.  

Terug naar boven