Basisschool De Oase

Resedastraat 50 2565 DC Den Haag

  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase
  • Schoolfoto van Basisschool De Oase

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen die bij afname van de eindtoets minder dan een jaar op onze school zaten, tellen niet mee voor de eindscore. Dit is de eventuele verklaring tussen het aantal deelnemers en het werkelijke aantal leerlingen in groep 8.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vanaf midden groep 3 worden er op De Oase 2x per jaar toetsen van het LVS (leerlingvolgsysteem) afgenomen. Het betreffen Cito-toetsen voor de onderdelen Begrijpend Lezen (vanaf eind groep 3), Rekenen en Wiskunde, Spelling en Technisch Lezen (woordrijen en verhaaltjes). De resultaten van de toetsen die in januari en juni worden afgenomen vormen de basis voor ons didactische handelen. Groepsplannen (hierin staat de ondersteuningsbehoefte van een leerling beschreven) worden er mee samengesteld en ook de keuze voor extra ondersteuning buiten de klas hangt hiermee samen. Daarnaast gebruiken wij de resultaten om analyses te maken op kindniveau en op groepsniveau. Deze analyses kunnen  leiden tot aanpassingen in ons aanbod of de vorm van de instructie.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Bij de cijfers over onze adviezen voor het voortgezet onderwijs willen we vermelden dat wij zorgvuldig adviseren. Van alle scholen voor voortgezet onderwijs ontvangen we bericht hoe het met onze oud-leerlingen gaat. De ervaring leert ons dat zeer zelden leerlingen na de brugklas een ‘lagere’ vorm van voortgezet onderwijs gaan volgen dan dat wij adviseerden. Soms gebeurt het dat leerlingen een ‘hogere’ vorm gaan volgen.

Jaarlijks verlaten tussen de 50 en 60 leerlingen via groep 8 onze school. De cijfers, op zichzelf, zeggen weinig tot niets over de kwaliteit van ons onderwijs. Ons kwaliteitsstreven is er op gericht elk kind, met zijn eigen mogelijkheden, zich optimaal te laten ontwikkelen op sociaal-emotioneel, cognitief, creatief en sportief gebied. Er wordt aan gewerkt om de 'opbrengsten' op deze gebieden, die allen van groot belang zijn, op een inzichtelijke manier te verantwoorden.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Inspectie van het Onderwijs heeft ons een basisarrangement gegeven. Dit arrangement is gegeven op grond van informatie bekend bij de inspectie. In feite wil het zeggen dat er, op grond van deze bij de inspectie bekende gegevens van de afgelopen jaren, geen aanleiding is tot zorg over de kwaliteit van ons onderwijs.

Terug naar boven