Openbare basisschool Houtwijk

Mari Andriessenstraat 42 2552 KN Den Haag

 • De allereerste Quest Memo van Yalp op óns schoolplein!
 • Project Middeleeuwen: échte ridders op school. Onvergetelijk!
 • Leerlingen van groep 6, 7 en 8 werken op een eigen laptop. In groep 4 en 5 wordt gebruik gemaakt van een Snappet tablet.
 • Schoolfoto van Openbare basisschool Houtwijk

In het kort

Toelichting van de school

Als u een school zoekt voor uw kind, heten we u van harte welkom. U wilt natuurlijk een weloverwogen keuze maken. We nodigen u graag uit om langs te komen voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school.

Wij willen het beste uit uw kind halen door niet alleen aandacht te schenken aan het leren van uw kind, maar ook aan wie uw kind is, hoe hij/zij leert en wat zijn/haar talenten zijn. Het gaat er ook om dat uw kind trots is op zichzelf, goed met anderen kan omgaan en tegen een stootje kan.

Uw kind is het meest waardevolle dat er is. Als u uw kind aan ons toevertrouwt, is het belangrijk dat u vertrouwen in ons heeft. Een goed contact tussen school en ouder/verzorger is dan ook heel belangrijk. Onderwijs maken we samen!

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Een positief klimaat
 • Een bevlogen team
 • Een kleine school
 • Een gezonde school
 • Samenwerking

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

OBS Houtwijk heeft in het schooljaar 2020-2021 9 groepen, met de volgende opbouw:

 • Groep 1
 • Groep 2
 • Groep 3
 • Groep 4
 • Groep 5a
 • Groep 5b
 • Groep 6
 • Groep 7
 • Groep 8

Onze school is behoorlijk gegroeid gedurende schooljaar 2017-2018. We zitten met het leerlingenaantal rond de 190. 

Een aantal groepen zit vol. Wilt u uw kind bij ons inschrijven, wacht dan niet te lang met inschrijven!
Zodra blijkt dat groep 1 te vol wordt, gaan we bekijken of het mogelijk is om een instroomgroep te starten.

Als u interesse heeft in onze school, bent u van harte welkom!
We nodigen u uit om bij ons langs te komen. Wij kunnen u dan alles vertellen over onze school en ons onderwijs. U kunt vragen stellen. We maken tijd vrij om u rond te leiden door de school en wellicht een kijkje te nemen in de toekomstige groep van uw kind.

Heeft u al besloten uw kind bij ons op school in te schrijven?  Wilt u dan het inschrijfformulier downloaden vanaf de website, thuis vast invullen en meenemen bij uw bezoek aan onze school?  Neemt u dan ook direct de zorgpas en het identiteitsbewijs van uw kind mee? 

Wilt u ons bellen om een afspraak te maken of om iets te vragen? Dit kan op 070 – 218 13 75. Via de mail - info@obshoutwijk.nl - kunt u ons ook bereiken. 

Voor het aanmelden van uw kind op jonge leeftijd gelden er speciale regels. Deze zijn te vinden op de website’s van de Gemeente Den Haag en Een Aanmeldleeftijd

Uw kleuter mag in principe voorafgaand aan de dag waarop hij vier jaar wordt alvast 5 dagdelen in de groep wennen. Dan is straks de overgang van thuis naar school voor uw kind een stuk makkelijker. Na inschrijving maakt de juf een afspraak met u hiervoor.
Gaat uw kind naar peuterleerplek Houtwijk, dan maken we aparte afspraken over het wennen. 

Inschrijven voor peuterleerplek Houtwijk kunt u doen via deze link.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
231
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De schooltijden zijn voor alle kinderen gelijk; de ochtenden van 08.30 uur tot 12.00 uur en de middag van 13.00 tot 15.00 uur. Woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij.

Tussenschoolse opvang wordt verzorgd door de school zelf. De kinderen eten/drinken met overblijfkrachten in de eigen klas of in de overblijfruimte. Vanaf 12.15 uur gaan de kinderen naar buiten op het schoolplein, indien het weer het toelaat. Als een kind overblijft, moet gebruik gemaakt worden van het digitale overblijf administratieprogramma www.overblijvenmetedith.nl. Op deze site kunt u tot dezelfde dag 10.00 uur uw kind aan- of afmelden. Betaling (€ 1,50 per keer) geschiedt achteraf d.m.v. een factuur en een automatische incasso.

Kinderen die naar de buitenschoolse opvang gaan worden opgehaald door medewerkers van Tiso of Triodus Houtwijk. Triodus behoort tot één van de drie grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag.  

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Pesten is helaas een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt.

Pesten komt op iedere school voor, dus ook bij ons.
Het is wel een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus blijven aanpakken. Wij ervaren pesten als ongewenst gedrag en accepteren dit dan ook niet. Wij willen pestgedrag zoveel mogelijk voorkomen.

De aanpak van pesten is geïntegreerd in ons gedragsprotocol, maar er is ook een apart anti-pestprotocol aanwezig. In deze protocollen staat beschreven welke belangrijke stappen wij ondernemen wanneer er sprake is van pestgedrag. Hierin zal ook aandacht zijn voor het gebruik van social-media. 

Wij zien dit als een gezamenlijk probleem van alle direct betrokken partijen: leerlingen, leerkrachten en de ouders.

Protocollen alleen, zijn niet voldoende om een eind te maken aan pest- en gedragsproblemen. Het is belangrijk om het onderwerp regelmatig in de groep aan de orde te laten komen, zodat het preventief kan werken. Leerkrachten en directie nemen (in samenwerking met andere scholen) ook deel aan bijeenkomsten om te praten over dit onderwerp.

Onze methode voor sociaal emotioneel leren, Kwink, zet de kracht van de groep in tegen pesten. Een sterke, sociaal veilige groep voorkomt pesten. In zo’n groep spreken kinderen elkaar op een positieve manier aan op hun gedrag. Kwink leert kinderen hoe dat moet, met een structureel, goed doordacht programma dat meetbaar is in de SCOL en daarmee al aan een belangrijke eis van de Inspectie van het Onderwijs voldoet.

Als onderdeel van het gedragsprotocol worden aan het begin van elk schooljaar de zogenaamde  maandregels klassikaal besproken. Vervolgens staat elke maand één regel centraal.

Onze maandregels:

 • We behandelen anderen zoals we zelf ook behandeld willen worden.
 • We zijn rustig in school.
 • We zijn zorgzaam voor elkaar, voor elkaars spullen en voor onze omgeving.
 • We spreken Nederlands in school.
 • We zorgen goed voor alle materialen en gebruiken ze waarvoor ze bedoeld zijn.
 • We zijn verantwoordelijk voor ons eigen gedrag.
 • We werken en spelen samen.
 • We houden rekening met elkaars gevoelens.
 • We zijn op school om te leren en plezier te hebben.

In alle gebruiksruimtes hangen posters waarop te zien is, wat er hier van alle gebruikers verwacht wordt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Onze organisatie heeft de verantwoordelijkheid om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanaf juli 2013 is het landelijk verplicht om volgens de vijf stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te handelen.
Dat betekent onder andere dat de school signalen in kaart brengt, eventueel Veilig Thuis Haaglanden raadpleegt, gesprekken voert met ouders en betrokkenen en de ernst van de kindermishandeling of het huiselijk geweld naar vermogen weegt.

Uiteindelijk zal de school een besluit nemen of zij hulp inschakelt of melding maakt bij Veilig Thuis Haaglanden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de schoolmaatschappelijk werker en/of intern begeleider.

Het werken met de meldcode heeft als doel een effectieve bijdrage te leveren bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Verder is de meldcode bedoeld om de groepsleerkrachten te ondersteunen in de omgang met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Uitgangspunt bij het signaleren is altijd de mogelijke bedreiging van de gezonde en veilige ontwikkeling van de leerling.

Verwijdering, ontzegging schoolgebouw en/of -plein, schorsing 
Het kan noodzakelijk zijn over te gaan tot schorsing of zelfs verwijdering van een leerling.
Het besluit tot schorsing of verwijdering wordt schriftelijk en met opgave van redenen aan de leerling en ouders kenbaar gemaakt. Het bevoegd gezag vervult hierin een belangrijke rol.
Het protocol schorsing leerlingen Haags Openbaar Primair Onderwijs ligt ter inzage in de directiekamer.

Ouders, wiens gedrag de veiligheid van het personeel, de kinderen of die van andere ouders in gevaar brengen of die door hun gedrag de normale gang van zaken op school schaden, wordt in eerste instantie in overleg met het bestuur de toegang tot het schoolgebouw en het schoolplein (tijdelijk) ontzegd. Vervolgens kan worden overgegaan tot het uitschrijven van alle kinderen uit het desbetreffende gezin.

Terug naar boven