Yunus Emre - Schalk Burgerstraat

Schalk Burgerstraat 383 2572 TB Den Haag

Schoolfoto van Yunus Emre - Schalk Burgerstraat

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Verlof wordt verleend conform de CAO voor Primair Onderwijs Verlofaanvragen en ziekmeldingen worden altijd gedaan bij de directeur van Yunus Emre.

De school beschikt over vaste vervangers, die de school en de kinderen al goed kennen. Wij proberen zo te regelen, dat die leerkrachten/leraarondersteuners de groepen vervangen, zodat in de groep niet meerdere leerkrachten staan. Bij ziekte van leerkrachten worden de taken waargenomen door invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Het onderwijs op Yunus Emre SB is voortdurend in ontwikkeling. Wij willen dat ons onderwijs voorbereid op de maatschappij waar onze leerlingen in terecht komen. Dat vraagt om constant kijken naar aanpassingen en bijstellingen. Dat vraagt een kritische blik van iedere leerkracht. Wij gebruiken daarvoor vragenlijsten om ons eigen onderwijs door te lichten en daar wellicht weer werkpunten uit te halen. In een cyclus van vier jaar komen de verschillende thema’s steeds terug. Wij willen ons onderwijs voortdurend verbeteren, maar ook de maatschappij en politiek vraagt dat van het onderwijs. Binnen Yunus Emre SB wordt gewerkt met PLG’s. Elke werkgroep bestaat uit ongeveer 4 leerkrachten. Alle onderwijsinhoudelijke schoolontwikkelingen worden in deze werkgroepen vormgegeven. 

Op de Yunus Emre SB verlenen we zorg aan onze leerlingen en houden we rekening met zowel de sterke als de zwakke leerlingen. Door middel van observaties op cognitief en sociaal emotioneel gebied, methode onafhankelijke toetsen (CITO), methodegebonden toetsen en gesprekken met ouders en/of externen proberen wij tegemoet te komen aan de mogelijkheden van ieder kind. De groepsgrootte binnen Yunus Emre SB houden we om die reden op 25. De leerkracht is verantwoordelijk voor de zorg in de groep. Wij kiezen ervoor dat kinderen zoveel mogelijk binnen de groep onderwijs krijgen en bij de groep worden gehouden. Hiervoor gebruiken wij het EDI-model. Daarbij heeft een les dezelfde structuur:

 • Introductie
 • Algemene instructie
 • Verlengde instructie
 • Begeleide (in)oefening
 • Zelfstandige werking
 • Evaluatie van de les

De kinderen worden ingedeeld in de volgende aanpakken: 

Aanpak 1 Instructieafhankelijke leerlingen→ deze kinderen krijgen verlengde instructie in een instructiegroep.

Aanpak 2 Basisinstructie→ deze kinderen gaan na de basisinstructie aan het werk.

Aanpak 3 Instructieonafhankelijke leerlingen→ deze kinderen krijgen een verkorte instructie en gaan daarna aan het werk met verrijkingsstof.

We hebben zes keer per jaar een groepsbespreking waarin de leerkracht de zorg in de groep en de groepsresultaten bespreekt met de intern begeleider. Op de Yunus Emre SB werken we met groepsplannen, maandelijkse methode analyses en eventueel een individueel hulpplan. Voor een enkele leerling die hulp buiten de groep krijgt, wordt een individueel plan opgesteld. Alle plannen, zowel groeps- en handelingsplannen worden minimaal 2 keer per jaar geëvalueerd en de methode analyse om de 6 weken. De groeps- en individuele plannen worden zoveel mogelijk door de leerkracht in de groep uitgevoerd. De ouders worden door de leerkracht op de hoogte gesteld van de extra aandacht die hun kind krijgt. Wanneer de extra hulp niet of onvoldoende het gewenste effect heeft, wordt dit besproken met de ouders. Hierna wordt de leerling besproken in de consultatie met het ondersteuningsteam waar ook de schoolmaatschappelijk werkster bij is. Na deze consultatie wordt gesproken met ouders, intern begeleider en de leerkracht wat het vervolgtraject wordt.

Mogelijkheden voor het vervolgtraject:

 • Het bestaande hulpplan wordt aangepast.
 • In sommige gevallen kan er een oudergesprek met de intern begeleider of een externe instantie nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer ouders vragen stellen over de zorg van hun kind of wanneer ouders vragen hebben over de opvoeding. 

Wanneer de oorzaak van het probleem niet helemaal duidelijk is, kan er een handelingsgericht traject of onderwijskundig onderzoek nodig zijn. Dit traject of onderzoek zal gedaan worden door een externe instantie. Uit het onderzoek komt een conclusie en een advies. Uit dit advies kan komen dat het beter is dat:

 • het kind een eigen leerlijn krijgt (het ontwikkelingsperspectief)
 • het kind het schooljaar opnieuw zal doen- het kind wordt verwezen voor verder onderzoek door een specialist
 • het kind wordt verwezen naar het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs.

In goed overleg met de ouders kijken we naar de beste oplossing voor het kind.

We werken samen met experts/begeleiders van SPPOH, HCO, GGD, SMW en logopedie.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

- Het veranderende kind.

- De voortdurend aan te passen leerstof.

- De nieuwe inzichten in methodiek en didactiek.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven