Yunus Emre - Schalk Burgerstraat

Schalk Burgerstraat 383 2572 TB Den Haag

Schoolfoto van Yunus Emre - Schalk Burgerstraat

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Gedurende de hele schoolloopbaan worden de toets resultaten bijgehouden in het CITO-leerlingvolgsysteem. In groep 8 komen al deze gegevens bij elkaar. De wijze waarop het basisschooladvies tot stand komt, gebeurt bij Yunus Emre SB volgens een vaste en zorgvuldige procedure. Begin van het schooljaar is er een ouderavond voor de groepen 8. Tijdens deze avond worden de ouders geïnformeerd over onder andere de aanmelding, toelating, eindtoets, uitslag en de procedure rondom de overstap van het PO naar het VO. De leerlingen doen in oktober mee aan de Drempeltoets. Deze toets wordt ingezet om tot een genuanceerd advies te komen over het schoolniveau van het voortgezet onderwijs. De drempeltoets richt zich op de aanleg van een kind en geeft vanuit deze invalshoek aanvullende informatie op de schoolprestaties. De uitslag van de Drempeltoets wordt meegenomen in de totstandkoming van het definitieve schooladvies.

In november vindt er een eerste overlegmoment plaats, waarbij alle leerlingen een voorlopig advies krijgen. In januari, na de afname van de Cito M-toetsen, vindt er intern overleg plaats over het definitief basisschooladvies. Het advies wordt gevormd door de intern begeleider, leerkracht groep 8 (eventueel ook leerkracht groep 7) en de directeur. De leerlingkenmerken, test- en toetsgegevens vanaf groep 6 staan bij het opstellen van het definitief basisschooladvies centraal. Vervolgens worden de ouders en leerlingen in januari uitgenodigd voor het eindadviesgesprek. Bij dit gesprek zijn de leerkracht en de intern begeleider aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt het definitief basisschooladvies besproken. Indien ouders het niet eens zijn met het definitief basisschooladvies of anderszins behoefte hebben aan meer informatie is er de mogelijkheid om een vervolggesprek te plannen en het advies nader te bespreken. Bij dit vervolggesprek kan ook de directie aansluiten.

Er zijn verschillende vormen en niveaus van voortgezet onderwijs; Vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), Havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) en het Vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs). De verschillende scholen van voortgezet onderwijs kennen eigen mengvormen van niveaus.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De school stemt het onderwijs die we aanbieden af op de onderwijsbehoefte van iedere leerling. Elke groepsleerkracht observeert de leerlingen naar verschillende aspecten. Het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht wordt tevens ook geobserveerd, omdat deze een effect levert op de ontwikkeling van de leerling. De observaties worden gedaan aan de hand van klassenconsultaties en audits.

Na elk thema/blok worden er methodegebonden toetsen afgenomen. De toetsen worden geanalyseerd door de groepsleerkracht en er wordt een groepsplan opgesteld. De ontwikkeling van het kind wordt in kaart gebracht en er wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Daarnaast worden twee keer per jaar Leerling in beeld afgenomen.

LVS 3.0 en CP LOVS worden vervangen door hét nieuwe volgsysteem van Cito BV: Leerling in beeld. Leerling in beeld geeft nieuwe adaptieve toetsen voor de kernvakken, mogelijkheden voor het volgen van sociaal-emotioneel en executief, nieuwe rapportages met focus op groei en verdiepende instrumenten. 

Ook Leerling in beeld geeft een landelijke normering en een objectief beeld van iedere leerling weer. De onderwijsinspectie beoordeelt de school aan de hand van de resultaten van deze toets en de kwaliteit van het onderwijs wordt in kaart gebracht. 

Hoe worden deze gerealiseerd?

Twee keer per jaar worden er per fase de trendanalyses en de dwarsdoorsnedes besproken met de groepsleerkrachten. De groeps- en leerlinganalyses worden per groep besproken. De leerkrachten stellen een plan van aanpak op om het groepsgemiddelde te behalen. Deze wordt weergegeven in de vorm van een groepsplan en groepsoverzicht. De directeur en intern begeleider voert twee keer per jaar een groepsbespreking. Hierin worden opvallende leerlingen besproken en een plan van aanpak opgesteld. Na deze besprekingen voert de directeur een gesprek met het team omtrent de ontwikkeling van de school en de schoolresultaten aan de hand van Leerling in beeld. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Hoe komt het schooladvies tot stand?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. In het overzicht kunt u nazien welke schooladviezen in het schooljaar 2021-2022 zijn gegeven.

Wij zijn opnieuw tevreden met de resultaten die behaald zijn. Deze mooie prestatie is behaald mede dankzij de inzet van de leerkrachten, overig personeel, leerlingen en betrokkenheid van de ouders. Hieronder kunt u de schooladviezen van dit schooljaar vergelijken met die van vorig schooljaar.

Informatie aangepaste BOVO procedure 2023-2024

Leerlingen uit groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024 al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. De wet die dit regelt is in februari 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat in vanaf schooljaar 2023-2024. Maatregelen uit de nieuwe wet:

- Doordat er 1 aanmeldweek komt, veranderen de stappen van het schooladvies en de toets:

  • Scholen melden zich tussen 1 oktober en 15 november aan voor een doorstroomtoets.
  • Leerlingen ontvangen tussen 10 en 31 januari hun voorlopig schooladvies.
  • Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets.
  • Uiterlijk 15 maart ontvangen de scholen de uitslag van de doorstroomtoets.
  • Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart van hun school het definitieve schooladvies.
  • Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school.

Krijgt de leerling een hoger toetsadvies dan het voorlopig schooladvies? Dan geeft de school een hoger definitief schooladvies. Alleen als het in het belang van de leerling is, kan de school besluiten het advies niet te verhogen.

- De Centrale Eindtoets stopt. Scholen kunnen kiezen uit een landelijk aanbod van verschillende doorstroomtoetsen.

- Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) gaat de kwaliteit van alle toetsen bewaken.

- Stichting Cito adviseert over de kwaliteit van alle toetsen.


Weergave Schooladvies

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

De school is er verantwoordelijk voor dat iedere kind die zorg krijgt die nodig is. Primair zorgt de leerkracht voor haar/zijn groep en is verantwoordelijk voor het leerproces binnen de groep en het nauwkeurig volgen en stimuleren van de ontwikkeling van de kinderen. De leerkracht staat hierin niet alleen: zij/hij kan een beroep doen op de kennis en vaardigheden van collega’s, zowel van andere leerkrachten, remedial teachers, intern begeleider als ook van de directie. Gezamenlijk draagt het hele team bij aan het systeem van zorg voor alle kinderen van de school. Voor alle duidelijkheid: onze zorg betreft alle kinderen van de school en niet alleen de kinderen die extra zorg nodig hebben.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zelfvertrouwen
  • Partnerschap
  • Respect

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven