Obs Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

  • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
  • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 hebben de leerlingen door de coronacrisis geen eindtoets gemaakt. Jaarlijks maken de kinderen de Centrale Cito Eindtoets en doen we hiervan verslag in de schoolgids. In 2020-2021 hebben 40 leerlingen de Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen zijn meegeteld in de schoolscore.

Wij besteden veel aandacht aan het maken van het schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hiermee beginnen we met een voorlopig advies in leerjaar 6 en 7. Op deze manier zijn wij er zeker van dat we alle opties zorgvuldig hebben afgewogen. Het definitieve advies wordt gegeven in januari in leerjaar 8. Daarna wordt in april nog de eindtoets gemaakt.

De eindtoets moet het schooladvies bevestigen en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten. De school heeft de eindtoets op papier gemaakt. De resultaten van de eindtoets waren volgens verwachtingen (op basis van observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem). De gemiddelde schoolscore is 536,6 en ligt boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys).  De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebondentoetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen worden de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets van Cito.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie en bezoek Dalton VerenigingHet laatste bezoek van de Inspectie van Onderwijs was in mei 2017 en het laatste bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) was in mei 2015. De bevindingen van de inspecteurs en de visiteurs waren overwegend positief. De Apollo heeft van de inspectie terug gekregen dat het onderwijs ‘goed’ is en wij mogen ons na de visitatie van de NDV weer voor vijf jaar een Daltonschool noemen. De punten ter verbetering zijn na beide bezoeken opgepakt en uitgezet in acties in het activiteiten jaarplan. Het laatste rapport van de Inspectie van Onderwijs staat op onze eigen website en is ook in te zien op de website: www.owinsp.nl

Terug naar boven