Obs Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

  • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
  • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In 2019-2020 hebben de leerlingen door de coronacrisis geen eindtoets gemaakt. Jaarlijks maken de kinderen de Centrale Cito Eindtoets en doen we hiervan verslag in de schoolgids. In 2020-2021 hebben 40 leerlingen de Cito eindtoets gemaakt. Alle leerlingen zijn meegeteld in de schoolscore.

Op de Apollo 11 is de eindtoets op papier gemaakt. De resultaten van de eindtoets waren volgens verwachtingen (op basis van observaties, methodetoetsen en het leerlingvolgsysteem). De gemiddelde schoolscore is 536,6 en ligt boven het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen nauwgezet door het observeren van hun dagelijks werk en houden de gegevens van resultaten bij in ons leerlingvolgsysteem (ParnasSys). De leerlingen worden regelmatig getoetst met methodegebonden toetsen. Daarnaast gebruiken we halfjaarlijks op het gebied van bijvoorbeeld rekenen/wiskunde, technisch en begrijpend lezen en spelling, landelijk genormeerde toetsen. Op basis van de gegevens uit de toetsen wordt de planning van het onderwijs in de groep (het leerstofaanbod en de aanpak van de groepen, kleine groepjes of individuele leerlingen) op- of bijgesteld.  Zie meer informatie over hoe de school omgaat met de privacy/persoonsgegevens van uw kind in hoofdstuk 4, onder privacy.

Wij besteden veel aandacht aan het maken van het schooladvies voor de overgang naar het voortgezet onderwijs. Hiermee beginnen we met een voorlopig advies in leerjaar 6 en 7. Op deze manier zijn wij er zeker van dat we alle opties zorgvuldig hebben afgewogen. Het definitieve advies wordt gegeven in januari in leerjaar 8. Daarna wordt in april nog de eindtoets gemaakt. De eindtoets moet het schooladvies bevestigen en is voor de school en de inspectie een indicatie van de schoolopbrengsten.

  

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overgang naar het voortgezet onderwijs 

Om de overgang van uw kind van groep 8 naar het voortgezet onderwijs goed te laten verlopen, is in Utrecht de POVO (Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs) procedure ontwikkeld. Aan het begin van het schooljaar worden de ouders en leerlingen van groep 8 geïnformeerd over de POVO-procedure. Meer informatie vindt u op de website www.naarhetvo.nl onder het tabblad ‘ouders’.  Alle kinderen in groep 8 maken een verplichte eindtoets. Op onze school is dat de Centrale Eindtoets van Cito.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Vanuit de Daltonidentiteit wordt regelmatig op diverse manieren samen gewerkt zowel in de groep als daarbuiten. Alle kinderen hebben hebben een maatje in de groep en de kinderen van de bovenbouw zijn maatje van een kind uit de onderbouw. De kinderen zijn zorgzaam voor elkaar en accepteren onderlinge verschillen.

Omdat vanaf het schooljaar 2022-2023 grotendeels homogeen werken, en kinderen daarmee niet meer afwisselend jongste of oudste leerling zijn, vindt de rolwissel plaats binnen een leerjaar. Hierbij valt te denken aan het soms van elkaar kunnen leren, maar ook het aan elkaar leren.  Bij het ene vak kan de leerling de ene rol vervullen en bij een ander vak juist weer een andere rol. Daarom vinden we het ook belangrijk dat leerlingen naast de kernvakken ook gym, theaterles en muziekles krijgen, omdat iedereen dan op basis van eigen kwaliteiten steeds een andere rol kan innemen. Ook bij grote-kleine maatjes komen andere rollen tot uiting. Hierbij zijn ze afhankelijk van het leerjaar dus wel jongste of oudste. Kinderen leren omgaan met wisselende rollen, net als in het 'echte' leven.

Je mag zijn wie je bent.

De kinderen krijgen theaterles gebaseerd op de thema's van de Vreedzame School. Daarin leren kinderen omgaan met verschillende emoties. Ze kruipen in de huid van een ander en krijgen op deze manier meer begrip voor elkaar.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerken
  • Zelfvertrouwen
  • Persoonlijke ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Inspectie en bezoek Dalton VerenigingHet laatste bezoek van de Inspectie van Onderwijs was in mei 2017 en het laatste bezoek van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) was in mei 2015. De bevindingen van de inspecteurs en de visiteurs waren overwegend positief. De Apollo heeft van de inspectie terug gekregen dat het onderwijs ‘goed’ is en wij mogen ons na de visitatie van de NDV weer voor vijf jaar een Daltonschool noemen. De punten ter verbetering zijn na beide bezoeken opgepakt en uitgezet in acties in het activiteiten jaarplan. Het laatste rapport van de Inspectie van Onderwijs staat op onze eigen website en is ook in te zien op de website: www.owinsp.nl

Terug naar boven