Openbare Daltonschool Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

 • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
 • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

In het kort

Toelichting van de school

Samen met uw kind bent u van harte welkom op de openbare basisschool de Apollo 11, een Daltonschool die goed onderwijs biedt aan alle leerlingen. Het welbevinden van de kinderen en de kwaliteit van het onderwijs staan centraal in onze visie. We willen bereiken dat wat kinderen leren op Apollo 11 op een later moment in hun leven door hen wordt gezien als waardevol en kansrijk.

Scholen op de kaart geeft u zicht op het waarom, hoe en wat van de Apollo 11, inclusief de resultaten. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt Scholen op de kaart u betrouwbare en genuanceerde informatie over de school.

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Openbaar basisonderwijs
 • Dalton
 • Modern en uitdagend
 • Sfeervol
 • Samen met ouders en kinderen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In 2019/2020 is de Apollo 11 gestart met een 13e groep, wat de maximale capaciteit is van de Apollo 11. In het schooljaar 2023/2024 gaan we werken met 11 groepen. De gemiddelde groepsgrootte waar wij naar streven is 28 leerlingen, waarbij wij in het schooljaar 2023/2024 gekozen hebben voor een aantal grotere groepen, waarbij er of twee leerkrachten zijn of extra ondersteuning met een onderwijsassistent of leraarondersteuner. 

De Apollo 11 is een Daltonschool. Ouders kiezen bewust voor deze school. Kinderen komen uit meer wijken dan alleen de wijk rondom de school. Dit betekent dat een aantal kinderen uit de wijk komt en een aantal kinderen woont wat verder van de school af. De gemiddelde afstand tussen huis en school is rond de 800 meter.

leerjaren 1, 2 en 3

 • groep 1/2A (25 leerlingen > groeit naar 35)
 • groep 1/2B (26 leerlingen > groeit naar 35)
 • groep 1/2C (25 leerlingen > groeit naar 35)
 • groep 3 (37 leerlingen) --> met twee leerkrachten of extra ondersteuning voor de groep

leerjaren 4 en 5

 • groep 4 (25 leerlingen)
 • groep 4/5 (25 leerlingen)
 • groep 5 (25 leerlingen)

leerjaren 6 en 7 

 • groep 6 (28 leerlingen)
 • groep 6/7 (24 leerlingen)
 • groep 7 (30 leerlingen)

leerjaar 8

 • groep 8 (36 leerlingen) --> met twee leerkrachten of extra ondersteuning voor de groep

Aanmelden van uw kind
Als uw kind 3 jaar is, kunt u uw zoon of dochter inschrijven. Vanaf 1 oktober 2021 is de inschrijving centraal geregeld via de gemeente. Op de website van de gemeente kunt u meer informatie vinden over de aanmeldingsprocedure. 

Aantal leerlingen per groep
De standaardaanname is gebaseerd op de instroom van 10 leerlingen per kwartaal. Per leerjaar hebben we daarmee plek voor 40 leerlingen. Afhankelijk van de groepering van de leerlingen geldt een ander maximum per groep bij de (zij)instroom in de overige groepen. Uitgangspunt is dat de leerkracht zich een goed beeld kan vormen van wat de kinderen nodig hebben om ze goed te begeleiden in hun leerproces en ook de voor- en na-bereiding van het lesgeven goed kan vormgeven. Daarnaast verschillen de lokalen van omvang, wat ook bepalend is voor de groepsgrootte. Dit geldt ook voor de onderwijskundige materialen die zijn aangeschaft. De grootte van een leerjaar van 40 leerlingen kan soms fluctueren door doublures of versnellers. Verder heeft de mate van zorg die leerlingen nodig hebben ook invloed op het aantal leerlingen in een groep. Bij zij-instroom wordt altijd naar deze punten gekeken om te bepalen of er plek is in een leerjaar. Uiteindelijk willen we alle leerlingen en ook de potentieel nieuwe leerling goed onderwijs kunnen geven.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
303
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De deur van de school gaat open om 8.20 uur. De kinderen van de groepen 1/2 kunnen op woensdag en vrijdag door hun ouders naar de groepen worden gebracht. Voor de groepen 3 geldt dat u mee de klas in kunt op maandag. Voor de groepen 1 t/m 3 geldt dat u op de overige dagen (dat u niet mee de klas in gaat) net als bij de leerlingen vanaf leerjaar 4 afscheid neemt op het plein. De lessen starten in alle groepen om 8.30 uur. Wilt u er rekening mee houden dat kinderen binnen ook nog tijd nodig hebben om hun jas/tas op te ruimen?

Vanaf leerjaar 4 komen de leerlingen zelfstandig naar binnen, zij nemen op het plein afscheid van hun ouders.

Alle kinderen hebben 45 minuten pauze. In de onderbouw lunchen de kinderen 30 minuten, waarvan 15 minuten valt onder oriëntatie op jezelf en de wereld (kerndoel 34) en 15 minuten buiten de lestijd valt. In de bovenbouw lunchen de kinderen 15 minuten die geheel buiten de lestijd vallen. De kinderen spelen voor/na de lunch 30 minuten buiten.

Wij vinden het belangrijk om op tijd met de lessen te kunnen beginnen en gaan ervan uit dat ouders ervoor zorgen dat de kinderen op tijd op school zijn. Wij vragen de ouders van de leerlingen in de groepen 1/2/3 daarom op de dag(en) dat u mee naar binnen gaat, om half negen de klas te verlaten.

Wilt u nog iets melden, dan vragen wij u om de leerkracht en de groep na half negen zo min mogelijk te storen. Na schooltijd bent u van harte welkom om een afspraak te maken of een mededeling te doen of even met uw kind te kijken wat er zoal gedaan is die dag. U kunt algemene mededelingen (bv. wie het kind ophaalt of dat het kind naar de arts moet) via Parro doorgeven. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het pedagogisch beleidsplan worden alle onderdelen op gebied van veiligheid op de Apollo 11 aangegeven.

Terug naar boven