Openbare Daltonschool Apollo 11

Ten Veldestraat 98 3454 EN De Meern

 • Vanuit de hal heb je door de glazen pui overal uitzicht op de omgeving rondom de school.
 • Het moderne gebouw van glas en metaal doet natuurlijk aan door de ronde vormen en de groene panelen.

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Apollo 11 bestaat uit drie mannen en 22 vrouwen. Naast de directeur zijn er twee intern begeleiders. De school heeft een conciërge, een onderwijsassistent, een leraarondersteuner en een administratief medewerker. Op de Apollo 11 werken drie fulltimers. De overige leerkrachten werken twee, drie of vier dagen. De intern begeleiders werken samen vier dagen. Beide intern begeleiders vervullen ook de rol van schoolopleider (één dag per week). Daarnaast werken we met specialisten. Deze leerkrachten werken aan schoolontwikkeling op het gebied van hun specialisatie.


Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het kan wel eens voorkomen dat leerkrachten ziek zijn of verlof hebben. Meestal wordt geprobeerd om hiervoor binnen ons bestuur vervanging aan te vragen. Het komt voor dat er bij ziekte van meerdere leerkrachten onvoldoende opvang/vervanging is. Het kan zijn dat een collega de groep overneemt of dat de kinderen verdeeld worden over de overige groepen. Het kan dan voorkomen dat we u vragen de kinderen mee terug naar huis te nemen, bijvoorbeeld als er meerdere leerkrachten ziek zijn/verlof hebben of als verdelen niet lukt. In de klas is een plattegrond van de klas te vinden. De invaller wordt door iemand van het schoolteam opgevangen die hem/ haar wegwijs maakt in de school. Door het werken met een weektaak kunnen kinderen al heel goed met hulp van de invaller verder werken. 

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op de Apollo 11 hebben wij de volgende functies:

 • Leerkracht
 • Senior leerkracht als operationeel coördinator
 • Senior leerkracht met specialisme (meer- en hoogbegaafdheid; rekenen; taal/lezen; sociale vaardigheden en veiligheid; jonge kind en Dalton)
 • Directie
 • Intern begeleider
 • Schoolopleider
 • Onderwijsassistent 
 • Leraarondersteuner
 • Conciërge
 • Administratief medewerker

Van de groepsleerkrachten werkt 14% full time, 37% werkt vier dagen, 15% werkt drie om vier dagen en 29% werkt drie dagen en 5% werkt twee om drie dagen. De leerkrachten hebben allemaal ook nog taken naast het lesgeven. Zo zijn zij betrokken bij onderwijsontwikkelingen en denken mee over vernieuwingen. Seniorleerkrachten dragen vanuit hun specialisme zorg voor schoolontwikkeling en de aansturing hiervan. Bij het organiseren van bijvoorbeeld het sinterklaasfeest en andere onderwijs gerelateerde leuke activiteiten, zijn leerkrachten het aanspreekpunt voor de werkgroepen die uit ouders bestaan.

Samenwerken aan schoolontwikkeling
Vanaf 2015 werken wij vanuit de methodiek van stichting leerKRACHT. Deze methodiek is gebaseerd op de LEAN filosofie: We werken samen om het onderwijs elke dag een beetje beter te maken. De basis van de methodiek van Stichting leerKRACHT wordt gevormd door de vier instrumenten: Bordsessie, Gezamenlijk Lesontwerp/ Gezamenlijke werkvoorbereiding, Lesbezoek en Feedback en de Stem van de leerling. Om deze methodiek succesvol uit te kunnen voeren zijn ambitie, ritmiek en retrospectives essentiële voorwaarden. Daarmee ontstaat dynamiek in het team en dit heeft de veranderkracht in het team een impuls gegeven. Met deze kracht ontwikkelen we een cultuur van elke dag samen een beetje beter. Een cultuur waarin professionaliseren en het verbeteren van het onderwijs continu centraal staat.

 • De bordsessie: Effectieve, korte werksessies, waarin leraren en schoolleiding wekelijks (leerling)resultaten bespreken, doelen bepalen en verbeteracties afspreken.
 • Gezamenlijk lesontwerp: Vertaling van de doelen van het bord naar de dagelijkse lespraktijk. Leraren bereiden samen lessen voor, bepalen per les wat ze willen bereiken en innoveren zo het onderwijs.
 • Lesbezoek en feedback: Leraren observeren bij elkaar of het bij het gezamenlijk lesontwerp beoogde effect op de leerling wordt behaald en bespreken dit samen na.
 • De stem van de leerling: Inspiratiebron voor de verbetering. Leerlingen geven leraren feedback over het onderwijs en doen suggesties voor verbeteringen.

Scholing 
Komend jaar is de teamontwikkeling gericht op Mijn Kleutergroep, rekenen, Dalton en anders organiseren. Daarnaast staat het verder uitwerken van de organisatie van de nieuwe leerjaren/clusters centraal. De specialisten voor rekenen en taal/lezen gaan de kennis die zij hebben opgedaan tijdens de scholing verspreiden in de school. De twee specialisten meer- en hoogbegaafdheid blijven het team ondersteunen bij het groepsgewijs uitdagen van leerlingen. Daarnaast gaan twee leerkrachten de scholing specialist jonge kind volgen.

Begeleiding en inzet van stagiair(e)s en collega's in opleiding

In 2018 is de Apollo 11 officieel erkend als opleidingsschool. Vanuit het werkveld kregen we terug 'dat we een heel prettige leeromgeving zijn en dat we weten wat we doen'. Een fijn en mooi compliment. 

We begeleiden stagiair(e)s van de PABO/ALPO/MBO3 en 4. Onze schoolopleiders zijn Sarah Jeninga en Jolien Gjaltema - van Rooij. Zij spelen een rol in de organisatie rondom stages en de begeleiding van (startende) leerkrachten.
Van alle leerkrachten wordt verwacht dat zij na hun eerste jaar, een stagiaire kunnen begeleiden. In sommige gevallen, afhankelijk van de situatie, kan hiervoor een uitzondering worden gemaakt. Alleen bij startende leerkrachten worden geen stagiair(e)s geplaatst. De leerkracht blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor het onderwijs dat gegeven wordt in de groep en zal de ontwikkelingen van de groep en de stagiair(e) nauwgezet volgen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kinderen in leerjaar 1 en 2 gaan minder uren naar school dan in de andere leerjaren. Zij zijn op vrijdag om 12.15 uur uit en hebben 5x per jaar een vrijdag vrij.

Bovenstaande uren zijn richtlijnen. Veel activiteiten in leerjaar 1 en 2 kunnen onder verschillende vakken worden weggeschreven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Bovenstaande uren zijn richtlijnen. Niet ieder kind heeft evenveel tijd nodig om zich bepaalde vaardigheden eigen te maken. We leren kinderen te kijken naar de inspanning die ze moeten leveren om bepaalde resultaten te halen. Dat geeft hen inzicht hoe ze hun tijd in kunnen zetten en op welke manier ze vrijgemaakte tijd gebruiken.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Apollo 11 is een reguliere basisschool voor Daltononderwijs. Dat betekent dat wij ons onderwijs baseren op vijf belangrijke Dalton kernwaarden:

·       Vrijheid/verantwoordelijkheid

·       Samenwerken

·       Effectiviteit

·       Zelfstandigheid

·       Reflectie

De school streeft ernaar om voor alle leerlingen zoveel mogelijk een passend onderwijsaanbod te realiseren. Niet ieder kind heeft vanzelfsprekend de capaciteiten om te leren en werken vanuit de executieve vaardigheden/Daltonvaardigheden. Indien er problemen zijn met uw kind (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen), is het streven om extra ondersteuning binnen de eigen groep en tijdens de normale schooluren te laten plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld verlengde of extra instructie en extra coaching. Dit wordt gegeven door de leerkracht zelf. Het kan zijn dat de instructiebehoeften van een kind zo afwijken, dat het kind voor één of meer vakken instructie volgt bij een andere leerkracht/groep.

In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dat een kind een groep herhaalt. Ouders worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht. Doubleren is niet wenselijk en wordt alleen gedaan als het kind door een extra leerjaar de streefdoelen van leerjaar 8 wel zal halen. In geval van doubleren wordt in het herhalingsjaar altijd een specifiek handelingsplan gemaakt. In de onderbouw (groepen 1&2) spreken we niet van doubleren, maar van kleuterverlenging. Op sociaal-emotioneel gebied kan dit in bepaalde gevallen juist wel wenselijk zijn. Wij kijken kritisch naar de ontwikkeling van de leerling waarbij wij zowel de didactisch als ook de sociale ontwikkeling in de gaten houden. Op basis daarvan maken wij samen met ouders een weloverwogen besluit voor het daaropvolgende leerjaar.

Als kinderen niet voldoende mee kunnen komen, en de verwachting dat een extra jaar verhoudingsgewijs onvoldoende leeropbrengsten op zal leveren, wordt voor de leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) gemaakt. Daarbij zal de leerling op zijn eigen tempo met aangepaste leerstof (vaak afwijkend van de rest van de groep) aan het werk zijn. De doelen van een OPP zijn bijvoorbeeld dat een leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan op een aantal vakken de doelen van leerjaar 6 behaald heeft. Daarbij wordt er naar gestreefd om bij zoveel mogelijk vakken wel de doelen van leerjaar 8 te halen.

In een aantal gevallen, als de begeleidingsbehoefte van de leerling buiten de basisondersteuning valt en er begeleiding van een expert nodig is om de leerling en de school te begeleiden, kan er een arrangement worden aangevraagd. Dit is een uitgebreide procedure waar ook het Samenwerkingsverband wordt betrokken die alleen plaats kan vinden als de zorg voor een leerling al goed in beeld is gebracht en de leerkracht handelingsverlegen is.

Binnen de basisondersteuning van onze school valt:

 • Extra-, basis en intensief leerstofaanbod. Instructie op 3 niveaus. Instructie bij een andere groep.
 • Pluswerk, extra uitdaging en verdieping/verbreding van de verwerking van de thema's.
 • Pré teaching en inzet extra middelen (leesmaatjes) van leerlingen met dyslexie en dyscalculie. (Kinderen met gediagnosticeerde hardnekkige enkelvoudige dyslexie kunnen in aanmerking komen voor vergoede begeleiding door een dyslexiespecialist.)

Buiten de basisondersteuning valt:

 • Begeleiding van leerlingen die extreme moeite hebben met toepassen van de executieve vaardigheden.
 • Begeleiding van leerlingen die extreem internaliserend of externaliserend gedrag vertonen.
 • Begeleiding van leerlingen waarbij de ondersteuningsbehoefte zo anders is dan het basisaanbod, dat het voor de leerkracht (of in een andere groep) niet mogelijk is om deze leerling naar behoefte te begeleiden.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De ontwikkeling van uw kind wordt door de leerkrachten dagelijks goed in de gaten gehouden. Alle informatie, bijvoorbeeld toetsgegevens, gespreksverslagen, onderzoeksverslagen en begeleiding door deskundigen die rondom een leerling of groep van belang is, wordt opgeslagen in ons digitaal leerlingvolgsysteem: ParnasSys. Vanaf leerjaar 3 worden bij de leerlingen de leerlingvolgsysteem (LVS) toetsen van IEP afgenomen. Daarnaast nemen we methodegebonden toetsen af. De leerkrachten bij de kleuters maken gebruik van het leerlingvolgsysteem om observaties en behaalde doelen te registreren. Hierdoor is het mogelijk de didactische ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan op school-, groeps- en individueel niveau goed in beeld te brengen en te volgen.

Rapport

De kinderen van leerjaar 2 t/m 7 krijgen in januari en in juni een rapport mee naar huis. In groep 1 krijgen de leerlingen die naar groep 2 gaan in juni een rapportverslag. Vanaf groep 2 is het rapport een print van een digitaal rapport dat wij met het systeem Parnassys kunnen maken. Dit rapport is ook te zien in het ouderportaal van ParnasSys. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de leerprestaties van uw kind, ook de werkhouding, het gedrag, de inzet en de sociaal-emotionele ontwikkelingen worden door de leerkracht toegelicht. Naar aanleiding van het rapport worden alle ouders uitgenodigd voor een 10 minutengesprek waarin het rapport besproken wordt. Vanaf groep 5 zijn de leerlingen ook aanwezig. Alle ouders worden verwacht op de 10 minutengesprekken in januari/februari. De 10 minutengesprekken in juni zijn niet verplicht. Indien er (urgente) gesprekspunten zijn naar aanleiding van het juni-rapport kunt u gebruik maken van deze gelegenheid om een afspraak te maken. Tussendoor kan er natuurlijk altijd een afspraak voor een gesprek met de leerkracht gemaakt worden als u dit wenst. Minimaal één keer per jaar voert de leerkracht ook gesprekken met de leerlingen. In leerjaar 8 ontvangen de kinderen alleen een rapport aan het eind van het schooljaar. Halverwege het schooljaar krijgen de leerlingen een definitief adviesgesprek. Hiervoor wordt een rapportage geschreven volgens het model dat nodig is voor de overstap van primair onderwijs (PO) naar het voortgezet onderwijs (VO). Deze ‘rapportage’ wordt besproken en gedeeld met ouders en de leerling.

Handelings- en ontwikkelingsgericht werken

Minimaal 4 keer per jaar is er overleg tussen de leerkracht en de IB (intern begeleider). Hierin worden de vorderingen van de groep en indien nodig de leerlingen individueel besproken. De documenten die hiervoor de basis zijn, zijn de zorgborden, instructiegroepindeling, SBO-notities en een algemeen document met vakafspraken. Alle documenten en notities worden minimaal twee keer per jaar vastgelegd en geëvalueerd en spelen ook een rol bij de overdracht. Daarnaast zijn ze ook de basis voor het plannen van de te geven onderwijsactiviteiten. De individuele resultaten van de LVS toetsen kunnen ouders inzien in het ouderportaal van ParnasSys.

De verslaggeving van gegevens over leerlingen door de groepsleerkracht

De leerkracht van uw kind is verantwoordelijk voor het verzorgen van het dossier van uw kind. Alle informatie hierin wordt vertrouwelijk behandeld. Alle belangrijke gegevens betreffende uw kind worden volgens schoolafspraken vastgelegd in het digitaal dossier. Als ouder mag u de gegevens natuurlijk altijd inzien als u dat wenst. Aan het eind van het schooljaar vindt er een overdracht plaats aan de toekomstige leerkracht van uw kind.

Leerlingenzorg

Binnen de leerlingenzorg staan de volgende doelen centraal:

 • Er wordt gewerkt volgens handelingsgericht werken (afstemming).
 • Er is een vastgestelde procedure voor groepsbesprekingen waarbij de onderwijsbehoeften van de leerlingen centraal staan.
 • Er is een vastgestelde procedure voor leerlingenbesprekingen. Een afspraak om een specifieke leerling beter te bespreken volgt uit de zorgbordsessie. In dit gesprek staat de onderwijsbehoefte van de leerling centraal.
 • De leerkrachten voeren gesprekken met ouders (minimaal twee keer per jaar: in september en in januari/februari), daarnaast is er nog de mogelijkheid voor een gesprek n.a.v. het 2e rapport. Vanaf leerjaar 5 worden de kinderen ook bij deze gesprekken verwacht.
 • Er vinden naast de standaard gesprekken ook gesprekken plaats op initiatief van de leerkracht en/of ouders.
 • De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg.
 • Ouders worden op de hoogte gebracht en betrokken bij specifieke zorgtrajecten.

Leerlingen die onze school verlaten wegens verhuizing of overplaatsing

Als kinderen gedurende de basisschoolperiode van school veranderen, bijvoorbeeld door verhuizing, is het voor ons noodzakelijk dit tijdig te weten. Er is een verplichte procedure die scholen moeten uitvoeren bij schoolovergang. Om de voortgang van het onderwijs aan uw kind zo goed mogelijk te garanderen, worden door ons de onderwijskundige gegevens verzameld in een digitaal dossier en (beveiligd) opgestuurd naar de nieuwe school. U hebt het recht dit dossier in te zien.

Rol van de schoolarts; periodieke onderzoeken

In leerjaar 2, 5 en 7 worden de leerlingen opgeroepen door de jeugdarts van de JGZ voor een algemeen onderzoek. Op verzoek van ouders en/of leerkrachten is het ook mogelijk kinderen tussentijds op te laten roepen. Via de JGZ worden alle kinderen van groep 2 gecontroleerd op eventuele spraak-, taal- of stemstoornissen door een logopedist(e). Op verzoek van ouders kunnen ook andere leerlingen worden onderzocht. Deze screening valt onder de zorg van de JGZ, maar onderzoek en behandeling is in dat geval voor rekening van de (ziektekostenverzekering van de) de ouders en vindt deels plaats op school.

De gemeente Utrecht heeft een protocol voor de aanpak van kindermishandeling in de gemeente Utrecht. Dit protocol geeft richtlijnen aan voor scholen wat ze moeten doen bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Het protocol staat op de website van Rijksoverheid.

De ondersteuning van kinderen met specifieke behoeften binnen onze school

De school streeft ernaar voor zoveel mogelijk leerlingen een passend onderwijsaanbod te realiseren. Indien er problemen zijn met uw kind (leerproblemen, lichamelijke of sociaal-emotionele problemen), is het streven om extra ondersteuning binnen de eigen groep tijdens de normale schooluren te laten plaatsvinden. In uitzonderlijke gevallen kan het wenselijk zijn dat een kind een groep herhaalt, zie hiervoor ook de informatie zoals eerder besproken in deze paragraaf van de schoolgids. Daarnaast kunnen we ervoor kiezen om externe partners te betrekken om met ons mee te denken over het vormgeven van de juiste ondersteuning voor de leerling. Dit gaat altijd in overleg met de ouders van betreffende leerling. Zie hiervoor de informatie onder de kopjes 'Samenwerkingsverband', 'Buurtteam' en 'JGZ'.

Plaatsing van een leerling met specifieke behoeften

Ieder kind is in principe welkom binnen het openbaar onderwijs vanuit de gedachte dat integratie met de kinderen op een ‘gewone’ school een positief effect heeft op de ontwikkeling van het kind. Hoewel er voor leerlingen met specifieke behoeften pas vanaf 01-08-2014 plaatsingsplicht is, hanteren we de SPO missie: "Dichtbij de basis, speciaal als het moet". Bij de aanmelding van een kind met specifieke behoeften wordt in een gesprek met de ouders de mogelijkheden van toelating besproken. Aangezien er allerlei factoren meespelen, zal de school voor ieder verzoek tot plaatsing een afweging maken.

Uitgangspunten zijn:

 • Het belang van het kind;
 • Onze mogelijkheden om het ontwikkelingsproces van het kind te ondersteunen;
 • De zorgbehoefte en groepsgrootte van de groep waarin het kind komt.

De aanname vindt plaats op basis van een overleg met de IB en bij bijzondere omstandigheden het team. De directeur besluit tot toelating. Bij afwijzing geeft de directeur uitleg waarom we van mening zijn dat het kind niet geplaatst kan worden. N.B. Als niet duidelijk is of een plaatsing succesvol kan zijn, kan gekozen worden voor een voorlopige plaatsing. Deze voorlopige plaatsing is een observatieperiode.

Speciale leerlingenzorg binnen het Samenwerkingsverband Utrecht

SPO Utrecht biedt zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs op de basisschool in de buurt. Het Samenwerkingsverband Utrecht PO (SWV) zet expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg) om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een Analyse & Ondersteuning traject (kortdurende en preventieve ondersteuning) of een arrangement voor interne of externe ondersteuning.  Wanneer de school niet kan voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling, en ook een ondersteuningsarrangement geen passende oplossing is, doen ouders en school samen een aanvraag bij het SWV voor plaatsing in een school of voorziening die beter past bij wat het kind nodig heeft, bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Een aanvraag voor toelating wordt gedaan bij de Toelatingscommissie van het SWV Utrecht PO. Voor meer informatie over het SWV en haar werkwijze verwijzen we naar de website

Churchilllaan 11, 3527 GV Utrecht 030 303 6420 (info)  

info@swvutrecht.nl    

Buurtteam

Het buurtteam is een belangrijke instantie die school en ouders ondersteunt en kan begeleiden in de opvoeding. In samenspraak met ouders/verzorgers kan de school het buurtteam inschakelen. Ouders kunnen dit ook zelf doen. 

Buurtteam De Meern

Bezoekadres: De Dompelaar 1d 3454 XZ De Meern

Open inloop maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur

Telefoon: 030 7400 516

E-mail: demeern@buurtteamsutrecht.nl

Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

JGZ is een belangrijke partner van de school en kan ondersteunen en begeleiden bij opvoedvraagstukken en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Naast de periodieke gezondheidsonderzoeken zoals eerder benoemd, kan school in samenspraak met ouders/verzorgers JGZ inschakelen om mee te denken en te ondersteunen. Ouders/verzorgers kunnen ook zelf contact leggen met JGZ.

JGZ: Gemeente Utrecht Volksgezondheid Jeugd 

Bezoekadres: Utrechtse Heuvelrug 130-132, Vleuten

Telefoon: 030-2863300

Jeugdarts: Anusjka Cooman

E-mail a.cooman@utrecht.nl

Telefoon: 030-2863568

Jeugdverpleegkundige: Véronique Kegels

E-mail: v.kegels@utrecht.nl

Telefoon: 030-2864963

Logopediste: Nynke IJbema

E-mail: n.ijbema@utrecht.nl

Leerplicht

Leerplicht heeft als partner van de school de taak om te ondersteunen en mee te denken bij vraagstukken die gaan over het recht op onderwijs en de onderwijsplicht. Zij worden door school betrokken wanneer het recht op onderwijs in het geding komt of wanneer er onvoldoende tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsplicht. Leerplicht heeft hierin ten aanzien van school en ouders/verzorgers zowel een ondersteunende als controlerende taak.

Dienst onderwijs afdeling leerplicht:

Telefoon (algemeen): 030 2862660

E-mail: leerplicht@utrecht.nl

Leerplichtambtenaar Leidsche Rijn/Vleuten/De Meern: Mw. Elise Louwerse

Meldcode huiselijk geweld

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Meer informatie over deze meldcode is te vinden op deze website. Onze school hanteert deze wettelijk verplichte meldcode, deze is op school aanwezig.

Medisch handelen 

Het kan voorkomen dat uw kind extra, medische zorg nodig heeft.  Als uw kind ziek wordt op school, is het uitgangspunt dat het kind naar huis moet. Dat gebeurt uiteraard altijd na overleg met ouders. Ook wanneer het toedienen van medicijnen daaraan voorafgaand nodig is, zal dat in overleg met ouders (of bij afwezigheid van de ouders in overleg met de huisarts) gebeuren. Als uw kind regelmatig, bijvoorbeeld dagelijks, medicijnen nodig heeft, overlegt u dat met de leerkracht en/of directeur. Onze medewerkers mogen uitwendig en oraal medicijnen toedienen, ouders blijven verantwoordelijk voor de aanwezigheid en opgave van dosering van de medicijnen. U legt dat samen vast, zodat er geen misverstanden kunnen bestaan.  Als uw kind andere medische zorg nodig heeft, zoals injecties of bloedafname, dan kunnen en mogen wij deze zorg niet bieden. Uiteraard verlenen wij wel onze medewerking als u dat zelf, of anderen door u aangewezen, tijdens schooltijden bij ons op school komt doen. Meer informatie hierover staat beschreven in het Protocol medische handelingen op scholen SPO Utrecht, welke op school ter inzage ligt. 


Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De specialisten gaan de leerkrachten door middel van teamleren meenemen in de door hun opgedane kennis. Op die manier ontstaat teambreed meer kennis over mogelijkheden tot maatwerk bij rekenen, taal-/lezen en meer- en hoogbegaafdheid.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In het schoolgebouw is een kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar; kinderdagverblijf Jojo. Jojo maakt deel uit van Kind & Co Ludens, een organisatie voor kinderopvang. Ouders kunnen tegen betaling gebruik maken van deze kinderopvang. Het grootste gedeelte van de kinderen gaat na hun vierde verjaardag naar de Apollo 11. Er is echter geen verplichting voor ouders om dit te doen.


Terug naar boven