Dr. J. Botkeskoalle

Badhúswei 31c 9104 DX Damwâld

  • Onze school is vernoemd naar Dr. Jacob Botke. Hij maakte naam als onderwijzer en bioloog. De naam "It Fryske Gea" is door hem bedacht.
  • Wij zijn gecertificeerde Vreedzame School. Een prachtig programma voor sociaal emotionele ontwikkeling en democratie.
  • Wij zijn gecertificeerde 3TS school. We geven in alle groepen les in Engels, Fries en Nederlands. Daarnaast zijn alledrie talen ook vakken.
  • In ons eigen TechLab maken de lln kennis met de 21ste eeuwe vaardigheden. Computinal thinking, programmeren, werken met de 3D printer bijv.

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de homepagina van obs Dr.J. Botkeskoalle in Damwoude. Op onze pagina leest u over onze school, waar wij voor staan en hoe we ons onderwijs vorm geven. U leest hier waar we sterk in zijn, wat de speerpunten zijn voor ons beleid en wat onze ontwikkelpunten zijn. 

Het team van de Botke, zoals we in de volksmond genoemd worden, wenst u veel leesplezier.

Alie Rienks

directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Unitonderwijs
  • Executieve functies
  • Talentontwikkeling
  • Onderzoekend, ontdekkend leren
  • Meertaligheid/Vreedzame School

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal van onze school schommelt op de teldatum rond de 140 leerlingen.  
Door de krimp in Noord-Oost Friesland is de verwachting een licht dalend leerlingenaantal. Echter, de Botkeskoalle kent geen daling, maar een stabiel leerlingenaantal. Helaas zijn er vorig schooljaar 13 leerlingen verhuisd en is 1 leerling verwezen naar het SBO. Hierdoor hebben we een lichte daling van ons leerlingenaantal. 

We hebben naar verhouding een goed marktaandeel in Damwoude en omgeving. We vervullen steeds meer een regiofunctie. Veel ouders kiezen voor goed openbaar onderwijs in Damwoude. Daarnaast timmeren we aan de weg met toekomstgericht onderwijs  en groepsdoorbroken onderwijs. We doen veel aan techniek, wetenschap en ict. Ons Techlab is daar een inspirerend voorbeeld van.  

Ouders kiezen bewust voor onze school. Reden is onder andere het prettige pedagogische klimaat, de zorg voor onze leerlingen (passend onderwijs) en de vele extra activiteiten. Daarnaast hebben we een aantal kinderen van vluchtelingen op onze school.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
126
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse opvang wordt verzorgd door een externe partij; Kids First De opvang is vanaf 7 uur open. 

Tussenschoolse opvang: In groep 1 (2) wordt de leerkracht tijdens de lunch ondersteund door een vrijwilligster. Deze reinigt tussentijds het sanitair van de leerlingen. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de bijlagen:

- Protocol "Omgaan met elkaar op de Botkeskoalle". Dit wordt o.a. gehanteerd als anti-pestprotocol en protocol agressie, geweld en seksuele intimidatie.  

- Informatie over de externe vertrouwenspersoon van GGD Fryslan. 

Voor schooljaar 2020-2021 wordt een nieuw ontruimingsplan geschreven i.v.m. de verhuizing naar de Campus. 

Terug naar boven