Sint Theresiaschool

Kerkweg 4 7741 PJ Coevorden

  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool
  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool
  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De school maakt bij vervanging bij verlof gebruik van het hiervoor opgestelde vervangingsbeleid.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Samen spelen & samen werken

Op de St. Theresia wordt gewerkt in de combinatiegroepen 1/2, 3/4/5 en 6/7/8. Waar kan en mogelijk proberen wij de vakken groepsdoorbrekend aan te bieden.  

De leerlingen van groep 3 sluiten op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag bij groep 1/2 aan. Door deze manier van organiseren, proberen wij als school de overgang van spelen en leren natuurlijker te laten verlopen. De overgang van groep 2 naar groep 3 wordt minder groot gemaakt en aan de spelbehoefte van groep 3 kan meer ruimte worden gegeven. De basisvakken (spelling, rekenen, lezen en taal) blijven op de morgen. Op de middag zullen vakken zoals verkeer, muziek, expressie en bewegingsonderwijs aan bod komen.  

Op vrijdagmiddag hebben de leerlingen van groep 5/6 samen wereldoriëntatie en handvaardigheid. Dit geldt ook voor de leerlingen van groep 7/8. Door deze manier van organiseren kunnen wij als school de lestijd van de zaakvakken beter organiseren en nog meer aansluiten bij de onderwijsbehoeften van deze leerlingen.     

Wanneer een leerkracht aan een groep instructie geeft, gaan de andere leerlingen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding van de onderwijsassistent ofwel op het leerplein – waar samengewerkt en overlegd kan worden – ofwel in het stiltelokaal aan de slag. Door deze werkwijze kan het werkklimaat op het leerplein worden bewaakt, zodat de leerlingen actief aan het werk blijven. Daarnaast begeleidt en coacht de onderwijsassistent de leerlingen. Door samen te werken en te spelen kunnen leerlingen elkaar helpen, hulp vragen en hulp geven. Bovendien komen ze op deze manier ook met leerlingen uit andere leerjaren in contact.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

In de wet staat alleen wélke vakken op de basisschool aan bod moeten komen. Hóe leraren het aanbod verdelen over de schoolperiode en hoeveel tijd er per week aan een vak wordt besteed, is volledig aan de school. Er zijn geen richtlijnen voor het vormgeven van een week- en jaarrooster. In het bestuursakkoord tussen het ministerie van OCW en de PO-Raad is wel afgesproken dat scholen vanaf 2017 minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs aanbieden; waar mogelijk streven scholen naar drie uur bewegingsonderwijs.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie document 'schoolondersteuningsprofiel'.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Zie document Schoolondersteuningsprofiel. Deze kunt u ook op de website van de school vinden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven