Sint Theresiaschool

Kerkweg 4 7741 PJ Coevorden

  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool
  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool
  • Schoolfoto van Sint Theresiaschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Naast de Eindtoets Basisonderwijs IEP neemt de school nog meer onafhankelijke tussentijdse toetsen af. Dit zijn de toetsen die behoren bij het leerlingvolgsysteem. De resultaten van de leerlingen liggen altijd ter inzage en de leerkrachten komen bij de tien-minuten-gesprekken, en zo nodig tijdens andere gesprekken, hier op terug. Deze toetsen worden gedurende het hele schooljaar afgenomen.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De schooladviezen zijn te vinden in de schoolgids. U kunt hier klikken om de schoolgids te bekijken.

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Vanwege een klein leerlingaantal is hier geen (volledige) informatie zichtbaar (bescherming persoonsgegevens).

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij vinden dat de sfeer waarin een kind opgroeit, van groot belang is in de vorming tot een volwaardig mens. De school streeft ernaar dat de leerlingen zich thuis voelen; zich geborgen weten. Dan kan een leerling zich het sterkst ontwikkelen. Wij willen een veilige, uitnodigende en ongedwongen sfeer realiseren.

Onze school wil een leefgemeenschap zijn waar leerlingen niet alleen iets leren, maar ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen, zelfkennis verwerven, verantwoordelijkheid durven nemen, positief gedrag aanleren, leren met elkaar omgaan, verdraagzaam zijn en kennis opdoen van andere culturen en andere opvattingen.

Heel belangrijk vinden wij het, dat leerlingen zich van jongs af aan een mening vormen en daar uiting aan durven en kunnen geven.

Uiteraard worden de leerlingen gestimuleerd om tot goede prestaties te komen. Echter, wij zijn ervan overtuigd dat 'prestaties' voor ieder kind verschillend kunnen zijn. Een voortdurende ontwikkeling van eigen kunnen is ons doel.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respectvol omgaan met elkaar
  • Eerlijkheid en vertrouwen
  • Oog hebben voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven