Kindcentrum Ontdekrijk

Rogaland 31 2905 AP Capelle aan den IJssel

Schoolfoto van Kindcentrum Ontdekrijk

In het kort

Toelichting van de school

Op kindcentrum Ontdekrijk gaan we op ontdekkingsreis. Tijdens deze reis prikkelen we de nieuwsgierigheid van kinderen en stimuleren hen om kritisch na te denken en zelf te zoeken naar oplossingen. We geloven dat kinderen zo met meer plezier leren. We staan open voor verschillen en leren van elkaar. We geven waarde(n) mee voor het leven en bereiden kinderen voor op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vreedzame School
  • Samenwerking
  • Plezier
  • Open
  • Vakbekwaam

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
158
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Kindcentrum Ontdekrijk voldoet aan alle wettelijke eisen voor veiligheid.

De school heeft alle afspraken en regels vastgelegd in documenten en protocollen. Nog belangrijker is, dat hier ook actief mee wordt gewerkt. De bedrijfshulpverleners worden jaarlijks getraind door een externe organisatie op het gebied van EHBO voor kinderen en reanimatie.

De speeltoestellen buiten en de gym toestellen binnen worden jaarlijks door een gecertificeerd bedrijf gecontroleerd. Als er gebreken worden geconstateerd, dan worden deze op zeer korte termijn verholpen. Zo werken wij op Kindcentrum Ontdekrijk permanent aan een veilig speel-, leer- en werkklimaat voor kinderen en volwassenen.

Kindcentrum Ontdekrijk heeft naast een Anti-pestcoördinator ook een interne contactpersoon voor klachten en andere vertrouwelijke aangelegenheden. Haar naam is: Xandra Oosterveer. De rol van externe vertrouwenspersoon wordt ingevuld door Dhr. Meijboom van het CED. De gegevens hiervoor zijn terug te vinden in de schoolgids op de website van Stichting Blick. 

Terug naar boven