Openbare Basisschool De Triolier

Weth. Van Hunselstraat 13 6021 KD Budel

 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier
 • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Triolier

Het team

Toelichting van de school

OBS De Triolier wederom Klassewerkplek!

Ook dit jaar mag de Triolier zich een Klassewerplek noemen. Hiermee horen wij tot de scholen in Nederland waar het werkgeluk het hoogst is. Daar zijn wij trots op.  Onze school kenmerkt zich doordat er weinig vacatures zijn en minder verloop is, een laag verzuim én daarmee een prima onderwijskwaliteit. Het werkgeluk organiseren wij door professionele autonomie te bieden aan de leerkrachten en ondersteunend personeel, ondersteund door een organisatie met duidelijke kaders, doelen en visie. Daarnaast is er ruimte voor de mens achter de professional, en worden leerkrachten uitgedaagd te groeien richting hun eigen doelen. Dat heeft er weer toe geleid dat OBS De Triolier voor het derde jaar op rij een Klassewerplek is. Daar zijn wij uiteraard heel trots op!

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het lerarentekort in het basisonderwijs wordt steeds meer zichtbaar. De aanpak ervan vraagt inzet van alle betrokkenen. Binnen stichting RBOB de Kempen zetten we met regelmaat vacatures uit om goed personeel te werven voor de zgn. flexpool. Helaas leidt de sollicitatieprocedure niet altijd automatisch tot het benoemen van nieuwe collega’s.

Zoals bij u bekend, wordt er bij afwezigheid van de groepsleraar gezocht naar passende vervanging. Binnen de scholen werken veel verschillende onderwijsprofessionals. Zij dragen allemaal op hun eigen manier bij aan goed onderwijs. Niet iedereen mag of kan voor de klas staan

Het komt steeds vaker voor dat er geen vervanger beschikbaar is. In dat geval worden de volgende tijdelijke maatregelen op onze school genomen:

 • Leerkrachten die in deeltijd werken worden benaderd om extra te werken
 • Ambulant personeel wordt ingezet ter vervanging
 • De onderwijsassistent(e) neemt de groep over tijdens het zelfstandig werken, de leraar verzorgt de instructie
 • Twee groepen worden samengevoegd
 • De groep wordt verdeeld over meerdere groepen
 • Een leerkracht neemt de groep van een afwezige collega over als er wél een vervanger beschikbaar is voor zijn groep maar niet voor de bouw, waarin de afwezige werkt
 • In het uiterste geval worden de kinderen naar huis gestuurd

Het lerarentekort, waardoor er niet veel vervangers beschikbaar zijn, is een heel vervelende situatie voor uw kind(eren) en voor de schoolontwikkeling. De continuïteit en de kwaliteit is daardoor in het geding! Wij zullen al het mogelijk doen om ervoor te zorgen dat er een leerkracht voor de groep staat. De kwaliteit van ons onderwijs voor uw kind(eren) wensen we zo optimaal mogelijk te borgen. Vanzelfsprekend brengen wij u op de hoogte via het ouderportaal

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op school werken wij met vakinhoudelijke specialisten. De specialisten geven leiding aan een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit leerkrachten en samen bepalen zij de onderwijsinhoud en geven vorm aan de schoolontwikkeling.   Op school hebben wij de volgende specialisten

 • Ondersteunings coördinator (OC)
 • Rekenspecialist
 • Taalspecialist
 • Specialist Pedagogisch Klimaat
 • Specialist MBHB (Meer & Hoog Begaafdheid)
 • Specialist gedrag 

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij werken ontwikkelingsgericht binnen thematisch onderwijs. Wij maken gebruik van coöperatieve werkvormen, samenwerken, klassikale activiteiten in een grote kring en activiteiten afgestemd op de onderwijsbehoeften van een kleiner groepje in een kleine kring. Wij vinden spelend leren belangrijk, net als het handelend leren waarbij we concreet materiaal gebruiken. Voordoen-nadoen heeft een belangrijke rol in ons leerkrachthandelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich bewust zijn van hun eigen leerproces. In ons lesaanbod besteden we aandacht aan een groei mindset. Wij bieden een doelgericht beredeneerd aanbod en maken hiervoor gebruik van een doelenlijst en themaplanning voor alle ontwikkelingsgebieden. Wij werken in een doorgaande lijn waarin bewust aandacht is voor de overgang naar groep 3.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De onderwijstijd stemmen we af op de onderwijsbehoefte van de groepen. We wijken beredeneerd van bovenstaande tijden af. De bovenstaande tijden gelden als vertrekpunt. 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Deze informatie updaten wij jaarlijks in ons School Ondersteunings Profiel (SOP).  In het SOP beschrijven wij welke zorg wij kunnen bieden en op welke gebieden we ons willen ontwikkelen. 

Het SOP staat op de website van de school. 

www.obsdetriolier.nl School_Ondersteunings_Profiel.pdf (windows.net) 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Sinds januari 2022 zijn we gestart met een PILOT Peuter/kleuterprogramma. 

Peuters vanaf 3 jaar volgen een speciaal programma in de kleuterklas onder leiding van een pedagogisch medewerker. Dit project heeft als doel om tot een betere afstemming te komen tussen het peuterprogramma en het kleuterprogramma waardoor de stap tussen peuteropvang en school kleiner wordt en we beter kunnen afstemmen op de behoeftes van de kinderen. 

Deze Pilot is in samenwerking met IK-OOK en met goedkeuring van de Gemeente Cranendonck opgestart. 

Terug naar boven