Basisschool de Rolpaal

Groenestraat 32 8356 DB Blokzijl

 • Schoolfoto van Basisschool de Rolpaal
 • Schoolfoto van Basisschool de Rolpaal

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van personeel doen we een beroep op vervanging. Binnen de Stichting (Op Kop) hanteren we zowel een flexpool als een vervangerspool. Daarnaast maken we gebruik van extra inzet van parttime-leerkrachten.
We werken daarbij aan de hand van een schoolprotocol, waarin beschreven staat welke stappen we zetten bij het regelen van vervanging. 
Alleen wanneer er op geen enkele wijze vervanging gerealiseerd kan worden kan het voorkomen, dat een groep geen les heeft. We beperken dat tot een minimum. Tot nu toe is dit ook nog niet of nauwelijks aan de orde geweest.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2022-2023 ziet de groepsindeling er als volgt uit:

 • groep 1-2
  leerkrachten: Kim Dedden en Janneke Walstra
 • groep 3-4-5
  leerkrachten: Froukje Guldemond en Silvia Fleer
 • groep 6-7-8
  leerkrachten: Iris Ruijsch
 • directeur: Jan Oosterhof
 • locatiecoördinator:Froukje Guldemond
 • interne begeleider: Willeke Mos
 • rekenspecialist: Kim Dedden
 • taalspecialist: Froukje Guldemond
 • ict: Bert Schoemaker
 • administratie; Janny Petter
 • vakleerkracht GVO: Jinke de Groot
 • vakleerkracht HVO: Hennie Vis
 • kookjuf: Marja de Boer

Klasindeling

 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1-2 monitoren we de ontwikkeling van de leerlingen aan de hand van streefdoelen. Voor alle vakgebieden geldt ook in deze groepen een basisnorm met betrekking tot de ingezette onderwijstijd.
Maar ook hier geldt, dat daar, beredeneerd, van afgeweken kan worden op basis van de monitoring.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onderwijstijd
In beginsel werken we binnen alle vakgebieden volgens rooster, met vaste tijden. Echter, wanneer analyse van resultaten (op individueel leerlingniveau, groepsniveau of schoolniveau) er aanleiding toe geeft wijken we hier, beredeneerd, van af. Uiteraard met inachtneming van het curriculum.

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Onze school biedt onderwijs aan 4 tot 12-jarigen. We zijn een reguliere basisschool. 
Daarnaast voorziet onze leerlingzorg in voldoende mate in ondersteuning zoals die binnen de kaders van het passend onderwijs verwacht mag worden. Daaronder valt bovendien de extra ondersteuning, die we middels arrangementen kunnen bieden in samenwerking met de partners binnen ons samenwerkingsverband, SWV Passend Onderwijs PO 2203 (Hoogeveen-Meppel-Steenwijk).

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Door voortdurende scholing en ontwikkeling van de specialisten versterken we de extra ondersteuningsbehoefte.
De specialisten participeren hiertoe ook in netwerken binnen en buiten de Stichting.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven