Basisschool De Grebbe

Kastanjelaan 121 4621 HE Bergen op Zoom

 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe
 • Schoolfoto van Basisschool De Grebbe

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Voor elke leerling wordt een aanpak beschreven in het groepsplan. Tussentijds wordt gecontroleerd of het kind nog op de goede lijn zit. De resultaten die het bij de toetsen behaald worden gebruikt om een lijn uit te zetten naar een doel waarbij het kind duidelijk leerwinst behaald.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij formuleren de adviezen voor de uitstroom naar het VO zeer zorgvuldig.

Het advies wordt samengesteld op basis van:

 • de schoolprestaties van groep 6, 7 en 8
 • de resultaten op de IEP toets
 • de observaties van de intern begeleider
 • de observaties van de leerkracht
 • de werkhouding en motivatie van de leerling

Wij volgen onze leerlingen nog een paar jaar nadat zij vertrokken zijn naar voortgezet onderwijs en staan waar nodig ook daar nog voor hen klaar.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school gebruikt KIVA als methode voor Sociaal Emotionele ontwikkeling. We vinden het gevoel van veiligheid voor de leerlingen heel belangrijk. Daarom zorgen we voor een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling. Het gevoel van veiligheid meten we aan de hand van de vragenlijsten van KIVA en Zien!.

Als anti-pest methode gebruiken wij ook KIVA, een van de door de overheid gecertificeerde methoden.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • respect voor elkaar
 • iedereen hoort erbij
 • we zorgen voor elkaar

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2012 kregen wij voor het eerst het predicaat Excellente School. Dit predicaat wordt door het ministerie van onderwijs toegekend aan scholen die excellent onderwijs bieden. De criteria voor dit predicaat kunt u terugvinden op www.excellentescholen.nl. Jaarlijks wordt de school aan een inspectie onderzoek onderworpen om te zien of zij het predicaat nog steeds verdient.

Terug naar boven