Sint Gerardus

Witrijtseweg 9 A 5571 XJ Bergeijk

  • Schoolfoto van Sint Gerardus
  • Schoolfoto van Sint Gerardus
  • Schoolfoto van Sint Gerardus
  • Schoolfoto van Sint Gerardus

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Indien vervanging nodig is wordt contact opgenomen met de coördinator van de vervangingspool binnen de stichting. Zij regelt een vervanger voor de school en de groep. Indien geen vervanging beschikbaar is, wordt dit opgevangen door de leerkrachten die wel aanwezig zijn op de betreffende dag. Zij zullen in onderling overleg het rooster dusdanig aanpassen dat de dag met 1 leerkracht minder toch gedraaid kan worden.

Deze laatste oplossing heeft wel zijn weerslag op de leerkrachten en op de kwaliteit van het onderwijs. Het is een landelijk probleem dat er een tekort aan leerkrachten is. Op dit moment is de situatie nog te behappen: de momenten dat er wel vervanging beschikbaar is, overheerst. We hopen van harte dat dit de komende tijd blijft.

Er is een protocol beschikbaar (zie schoolgids) waarin de stappen opgenomen zijn. Ook wat te doen bij gebrek aan invalkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt een beredeneerd plannend aanbod verzorgd, middels thematisch werken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan per dag 5,75 uur naar school op de lange dagen, en 3,75 uur op de korte dagen. Binnen deze schooltijd wordt er aandacht besteed aan:
* Lezen
* Taal en Spelling
* Rekenen
* Wereldoriënterende vakken zoals Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde/Techniek
* Gymnastiek
* Creatieve vakken zoals Tekenen, Handvaardigheid en Drama
* Engelse taal
* sociaal-Emotionele Ontwikkeling
* ICT-vaardigheden

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op de Gerardusschool bieden wij volop ruimte aan kinderen om zich te ontwikkelen in een natuurrijke en veilige leeromgeving, sterk verbonden met de dorpsgemeenschap. Zie ons schoolondersteuningsprofiel voor meer informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven