Sint Gerardus

Witrijtseweg 9 A 5571 XJ Bergeijk

  • Schoolfoto van Sint Gerardus
  • Schoolfoto van Sint Gerardus
  • Schoolfoto van Sint Gerardus

Het team

Toelichting van de school

Muziek wordt (mede) gegeven door onze collega's van Art4U (muziekschool).

Groep 4-8 heeft 1x p.w. gym van een gymdocent (combinatiefunctionaris).

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

    

Hoe wordt vervanging geregeld bij verlof?
Ziekteverlof
Bij een ziekmelding wordt een inschatting gemaakt hoe lang vervanging noodzakelijk is, waarbij we streven naar zoveel mogelijk continuïteit in de groep.
·         Er wordt een melding gedaan bij de vervangingsmanager (centraal meldpunt van SKOzoK van waaruit alle vervangingen geregeld worden). Zij regelen een vervangende leerkracht. Wanneer er geen vervangende leerkracht beschikbaar is dan wordt er naar andere oplossingen gezocht:
·         Intern wisselen.
·         Vrij geroosterde leerkracht inzetten.
·         Overig personeel inzetten.
·         Verdelen van de leerlingen over de overige groepen.
·         ……    

Bieden voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zal de betreffende groep, volgens de richtlijnen van de hoofdinspectie, naar huis worden gestuurd. De volgende afspraken horen daarbij:
·         In principe niet de eerste dag.
·         Alleen in het uiterste geval.
·         Ouders worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
·         Voor leerlingen die geen opvang hebben, wordt binnen school opvang georganiseerd.

(studie)Verlof en scholing
Bij aangekondigd verlof wordt tijdig vervanging geregeld. De directeur draagt er zorg voor dat er binnen de school niet onnodig veel wisselingen plaats vinden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de groepen 1 en 2 wordt een beredeneerd plannend aanbod verzorgd, middels thematisch werken.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle leerlingen gaan per dag 5,75 uur naar school op de lange dagen, en 3,75 uur op de korte dagen. Binnen deze schooltijd wordt er aandacht besteed aan:
* Lezen
* Taal en Spelling
* Rekenen
* Wereldoriënterende vakken zoals Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuurkunde/Techniek
* Gymnastiek
* Creatieve vakken zoals Tekenen, Handvaardigheid en Drama
* Engelse taal
* sociaal-Emotionele Ontwikkeling
* ICT-vaardigheden

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Gerardusschool bieden wij volop ruimte aan kinderen om zich te ontwikkelen in een natuurrijke en veilige leeromgeving, sterk verbonden met de dorpsgemeenschap. Zie ons schoolondersteuningsprofiel voor meer informatie.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven