Christelijke Basisschool De Ark

Badhuisstraat 17 2861 XT Bergambacht

  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark
  • Schoolfoto van Christelijke Basisschool De Ark

In het kort

Toelichting van de school

Een veilig schip voor alle leerlingen. Dát willen we op CBS de Ark in Bergambacht zijn. Een school die handelt vanuit een overtuigd Christelijke identiteit waarop alle kinderen welkom zijn. In specifieke zorg, schoolklimaat en veiligheid blinken we uit - zegt ons meest recente inspectierapport. De resultaten zijn de afgelopen jaren altijd boven het landelijk gemiddelde geweest. We hebben veel aandacht voor de kernvakken rekenen, lezen en Nederlandse taal. Maar dat niet alleen! Engels van groep 0 t/m 8, observatie, registratie en een rijk uitdagend aanbod voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong (meer- of hoogbegaafdheid) in de vorm van leermaterialen en plusklas 'The Rainbow' en veel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van onze school, CBS de Ark. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en vanuit onszelf. Waar nodig hebben we een toelichting geschreven bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilig
  • Betrokken
  • Zien
  • Luisteren
  • Ontwikkelen

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

In het huidige schooljaar (2017/2018) werken we met 12 groepen. We kiezen bewust voor kleinere groepen in de leerjaren 0 t/m 5. In januari start onze twaalfde groep, een groeigroep, waarin de jongste bewoners van de Ark komen. Deze groep start met 10 leerlingen en zal gedurende het schooljaar nog volstromen tot ongeveer 18 leerlingen maximaal.

Groep 0:    10-18
Groep 1a/2a:    24
Groep 1b/2b:    24
Groep 3a:  18
Groep 3b:  18
Groep 4a:    23
Groep 4b/5b:23
Groep 5a:  28
Groep 6:   26
Groep 7a:   20
Groep 7b:   23
Groep 8: 30


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
319
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

BSO de Regenboog is een vestiging van Kinderopvang Speelwijs & Maupetuus. Een externe partij die in ons schoolgebouw een eigen gezellige ruimte heeft. De BSO verzorgt de voor- en naschoolse opvang. Afhankelijk van de aanvraag van ouders is de mogelijkheid er wél om ook op woensdag opvang te organiseren. Tot nu toe wordt daar geen gebruik van gemaakt.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven