Basisschool Sint Alexander

Acacialaan 32 A 6721 CP Bennekom

  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd
  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd en zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen
  • Speeltoestellen die een uitdagend circuit vormen
  • Een plek om hutten te bouwen
  • De drie kleutergroepen zitten in een apart gebouw

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we overgestapt van de CITO Eindtoets naar de DIA toets.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Resultaten

We streven bij elk kind naar leeropbrengsten die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Hierbij staat de totale ontwikkeling van het kind voorop. We zijn van mening dat er alleen goed gewerkt kan worden aan de opbrengsten indien we het kind in zijn totale ontwikkeling voor ogen hebben en hoge verwachtingen hebben van de unieke mogelijkheden en talenten. Dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. We stellen ons steeds de vraag hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door het verzamelen en analyseren van de door ons behaalde resultaten; wat zien we, hoe kunnen we dit verklaren, wat vinden we ervan en wat gaan we ermee doen? Omdat we uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind vinden we het ook heel belangrijk om factoren als welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag mee te nemen. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen en de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen.  

Toetsing

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (DIA). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in een kwaliteitskaart.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De school heeft een kwaliteitskaart mbt het schooladvies waarin beschreven staat hoe dit advies tot stand komt. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De school werkt met de methodiek van KlasssenKracht. Het hele team heeft hiervoor een twee-jarig scholingstraject gevold. Daarnaast zijn er twee leerkrachten specialist KlassenKracht. Het uiteindelijke doel is om een sociaal krachtig en veilig klimaat in zowel de klas als de school te realiseren. 

KlassenKracht: met RESPECT voor de klas

R: Regels, Routines en Rituelen

E: Erbij horen

S: Samenwerken en Samenspelen

P: Persoonlijk Meesterschap

E: Energie

C: Contact en Communicatie

T: Trainen van Vaardigheden

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Aandacht en zorg voor elkaar
  • Samen werken en samen spelen
  • Samen met ouders

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school kiest bewust voor een brede ontwikkeling van de kinderen en richt zich niet uitsluitend op hoge toetsresultaten. We zijn er trots op dat de inspectie concludeert dat opbrengsten, onderwijsleerproces, zorg en begeleiding, en de kwaliteitszorg goed op orde zijn.

Terug naar boven