Basisschool Sint Alexander

Acacialaan 32 A 6721 CP Bennekom

  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd
  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd en zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen
  • Speeltoestellen die een uitdagend circuit vormen
  • Een plek om hutten te bouwen
  • De drie kleutergroepen zitten in een apart gebouw

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van de invallerspool IPPON. We streven ernaar om het aantal wisselingen in een groep zo beperkt mogelijk te maken. 

Mocht een leerkracht ziek zijn dan wordt er 's ochtends een invaller gezocht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via Social Schools. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden dan zal de school proberen om het intern op te lossen. Afhankelijk van de situatie kan de school besluiten om de kinderen een dag thuis te laten. Hierover worden ouders z.s.m. geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Toelichting groeperingsvorm:

Voor de samenstelling van de kleutergroepen is bewust gekozen voor gemengde groepen. Dat wil zeggen dat jongste en oudste kleuters bij elkaar in de klas zitten. Op deze manier leren kinderen veel van elkaar; jongsten leren bijvoorbeeld van de oudsten hoe de gang van zaken in de klas is, oudsten leren van de jongsten om rekening te houden met elkaar. Op deze manier leren kinderen al op jonge leeftijd samen te werken.

Vanaf groep 3 komen kinderen met leeftijdgenoten in de klas (een ‘jaargroep’). Er zijn geen combinatieklassen.In de klassen zitten de kinderen in principe in tafelgroepjes, die enkele keren per jaar wisselen van samenstelling. Op deze manier is het samen¬werken makkelijk te bevorderen en te organiseren.

Toelichting vakleerkrachten:

Sinds het schooljaar 2018 is de school een overeenkomst met Cultura aangegaan om het aanbod voor de vakgebieden drama en muziek te gaan verbeteren. Hierbij worden dramadocenten en muziekdocenten ingezet om leerlingen lessen aan te bieden en om leerkrachten te scholen. 

Het uiteindelijke doel is dat er een doorgaande lijn komt en dat leerkrachten in staat zijn om goede drama- en muzieklessen te verzorgen. 

 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We volgen voor de meeste vakken de methode. Daarbij houden we er wel rekening mee dat groepen van elkaar verschillen. 

De groepen 1 t/m 4 draaien jaarlijks 900 uur. De groepen 5 t/m 8 draaien jaarlijks 980 uur. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel uur we aan de verschillende vakken besteden. We hebben wel met elkaar afspraken gemaakt hoe een gewone schoolweek eruit ziet. We volgen voor de meeste vakken de methode. Daarbij houden we er wel rekening mee dat groepen van elkaar verschillen. 

De groepen 1 t/m 4 draaien jaarlijks 900 uur. De groepen 5 t/m 8 draaien jaarlijks 980 uur. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor het bieden van extra ondersteuning op het gebied van remedial teaching, motorische remedial teaching of pre-teaching hebben wij gekozen voor hulp zowel binnen als buiten de groep. Daarbij worden extra leerkrachten, onderwijsassistenten of remedial teachers ingezet om in een aparte ruimte met de leerlingen te werken, individueel of in kleine groepjes.

Daarnaast is er een 'klassenverkleiner', die parallel aan de activiteit in de groep werkt met groepjes leerlingen die wat meer aandacht nodig hebben op het gebied van lezen, spellen en rekenen. 

Leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte kunnen in het groeilab, een plusgroep, worden geplaatst. Als vervolg op het groeilab kan een leerling vanaf groep 5 in aanmerking komen voor een plaats in de Bovenschoolse Plusgroep van het SKOVV.
Leerlingen met meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte uit de groepen 1 t/m 8 krijgen binnen de groep uitdagend verdiepings- en verrijkingsmateriaal van de groepsleerkracht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De school heeft contact met de peuterspeelzaal en verschillende kinderdagverblijven i.v.m. overdracht van informatie zodra kinderen naar de basisschool gaan. Hiervoor is een overdrachtsformulier beschikbaar. 

Terug naar boven