Basisschool Sint Alexander

Acacialaan 32 A 6721 CP Bennekom

  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd
  • In 2017/2018 is de tuin rondom de school opnieuw aangelegd en zijn er nieuwe speeltoestellen gekomen
  • Speeltoestellen die een uitdagend circuit vormen
  • Een plek om hutten te bouwen
  • De drie kleutergroepen zitten in een apart gebouw

Resultaten eindtoets Toelichting

Toelichting van de school

Dit schooljaar zijn we overgestapt van de CITO Eindtoets naar de DIA toets.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie. Toelichting

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen? Toelichting

Toelichting van de school

Resultaten

We streven bij elk kind naar leeropbrengsten die passen bij zijn/haar mogelijkheden. Hierbij staat de totale ontwikkeling van het kind voorop. We zijn van mening dat er alleen goed gewerkt kan worden aan de opbrengsten indien we het kind in zijn totale ontwikkeling voor ogen hebben en hoge verwachtingen hebben van de unieke mogelijkheden en talenten. Dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend (en succesvol) vervolgonderwijs. We stellen ons steeds de vraag hoe we ons onderwijs verder kunnen verbeteren. Dit doen we onder andere door het verzamelen en analyseren van de door ons behaalde resultaten; wat zien we, hoe kunnen we dit verklaren, wat vinden we ervan en wat gaan we ermee doen? Omdat we uitgaan van de totale ontwikkeling van het kind vinden we het ook heel belangrijk om factoren als welbevinden, werkhouding en sociaal gedrag mee te nemen. Op onze school gebruiken we een leerlingvolgsysteem om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen (ParnasSys). We monitoren of de leerlingen zich ononderbroken ontwikkelen en de groep zich ontwikkelt conform de verwachtingen.  

Toetsing

Op onze school zorgen we voor een ordelijk verloop van de toetsing en afsluiting. Tussentijds meten we de ontwikkeling van de leerlingen m.b.v. het Cito-leerlingvolgsysteem. De resultaten worden ingevoerd in het LVS ParnasSys. De toetsen worden afgenomen conform de opgestelde agenda en de Cito-voorschriften (aangevuld met schoolvoorschriften). In leerjaar 8 doen alle leerlingen mee aan de eindtoets (DIA). Ouders krijgen in dat jaar ook een VO-advies voor hun kind. De adviesprocedure hebben we beschreven in een kwaliteitskaart.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school? toelichting

Toelichting van de school

De school heeft een kwaliteitskaart mbt het schooladvies waarin beschreven staat hoe dit advies tot stand komt. 
Weergave

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies? toelichting

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Terug naar boven