CBS de Wegwijzer

Hoofdweg 126 9695 AP Bellingwolde

  • de voorzijde aan de Hoofdweg 126
  • Sneeuw op het Natuurplein
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer
  • Schoolfoto van CBS de Wegwijzer

In het kort

Toelichting van de school

CBS De Wegwijzer
Onze school is een kleine, sfeervolle school. Bij ons op school mag een kind zichzelf zijn en iedereen hoort erbij. We bieden onderwijs op maat in een uitdagende leeromgeving. Het team is ambitieus, werkt goed met elkaar samen en leert van elkaar. Goed contact tussen school en ouders vinden we belangrijk. Wij willen dat kinderen met plezier naar school gaan.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen en respect
  • Samen
  • Kindgericht
  • Christelijke identiteit
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De school had een aantal jaren geleden te maken met een dalend aantal leerlingen. Inmiddels is het leerlingaantal stabiel en licht stijgend. Het beleid en de koers van de school zijn stevig onderwerp van gesprek geweest. Het resultaat daarvan is merkbaar en zichtbaar in school; kindgericht onderwijs waarin ieder kind kan zijn wie hij of zij is en mag groeien en bloeien. "Een fijne school met een prettig en positief schoolklimaat."  We starten het schooljaar 2023-2024 met 50 leerlingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
50
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Veiligheidsbeleidsplan wordt in samenwerking met alle scholen in schooljaar 2023-2024 geactualiseerd.

Het huidige pestprotocol is verouderd. Op moment van schrijven van de Schoolgids (zomer 2023) wordt gewerkt aan een nieuw protocol, de Gedrags(weg)wijzer. 

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Iedere VCO school heeft een geschoolde Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor onze school is de Aandachtsfunctionaris: mevrouw G. Doornbos. 

Terug naar boven