Jenaplanschool Antonius

Achterdorpstraat 3 3772 CC Barneveld

Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsgegevens zijn geen doel op zich. We verzamelen bijna dagelijks gegevens over kinderen in de vorm van observaties, methode gebonden toetsen en toetsen vanuit het LVS. Voor het LVS gebruiken wij voor groep 1-2 observatielijsten en voor groep 3 t/m 8 CITO toetsen. Wij gaan ervan uit dat observatie- en toetsgegevens een thermometer zijn van de kwaliteit van onderwijs. Op basis van deze gegevens, passen wij ons lesaanbod aan, om zo af te stemmen op de behoeften van een groep, cluster of individuele leerling. Dit doen we, omdat ieder kind recht heeft op onderwijs wat bij hem of haar past (afstemming).   

We maken onderscheid in methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Methodetoetsen zijn gekoppeld aan een methode, en meten datgene wat de kinderen in de achterliggende periode aangeboden hebben gekregen. Er is een rechtstreeks verband tussen de aangeboden stof en het gevraagde in de toets. Als kinderen 80% van de opgaven goed maken, gaan we ervan uit dat de kinderen de stof ‘beheersen’.  Niet-methodetoetsen vragen, naast wat in het onderwijs aan de orde is geweest, ook dingen die de kinderen misschien nog niet hebben gehad op school. We brengen door deze objectieve toetsen de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd systematisch in kaart.  Met al deze gegevens bij elkaar (observaties, methodetoetsen en niet-methodetoetsen) hebben we een compleet beeld over de mogelijkheden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

De resultaten worden op schoolniveau bekeken door de directeur die dit bespreekt met de IB’er. De leerkrachten maken de analyse op groepsniveau en stellen een clusterplan op. Aangezien deze score iets zegt over het gegeven onderwijs, is het belangrijk dat de leerkracht bereid en in staat is zich af te vragen of in de groep ‘het best denkbare onderwijs’ op het geanalyseerde vakgebied wordt gegeven.  Daarbij speelt de vaardigheid van de leerkracht in de didactiek van het geanalyseerde vakgebied een cruciale rol. Ook de leerkrachtvaardigheden en de reflectie daarop worden daarom meegenomen in de analyse, bij het onderdeel ‘Hoe kan ik dit verklaren?’ De leerkrachten bekijken elkaars analyses tijdens bouwvergaderingen en voorzien elkaar van feedback. Zo scherpen wij onze analyses aan en leren we van elkaar. De opbrengsten worden vervolgens door de leerkrachten zelf gepresenteerd aan het hele team.  

De intern begeleider gebruikt bovenstaande input om de schoolanalyse te maken. Deze wordt met de directeur besproken. Er volgen groepsbesprekingen, waarin de leerkracht en de IB-er samen kijken naar de hoofdpunten uit de analyses en het clusterplan voor de komende periode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie heeft in de periode februari-maart 2019 op onze school een verificatieonderzoek gedaan in het kader van een 4-jaarlijks onderzoek. De resultaten van het onderzoek vindt u onderaan de pagina.

Terug naar boven