Jenaplanschool Antonius

Achterdorpstraat 3 3772 CC Barneveld

Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Toetsgegevens zijn geen doel op zich. We verzamelen bijna dagelijks gegevens over kinderen in de vorm van observaties, methode gebonden toetsen en toetsen vanuit het LVS. Voor het LVS gebruiken wij voor groep 1-2 observatielijsten en voor groep 3 t/m 8 CITO toetsen. Wij gaan ervan uit dat observatie- en toetsgegevens een thermometer zijn van de kwaliteit van onderwijs. Op basis van deze gegevens, passen wij ons lesaanbod aan, om zo af te stemmen op de behoeften van een groep, cluster of individuele leerling. Dit doen we, omdat ieder kind recht heeft op onderwijs wat bij hem of haar past (afstemming).   

We maken onderscheid in methodetoetsen en niet-methodetoetsen. Methodetoetsen zijn gekoppeld aan een methode, en meten datgene wat de kinderen in de achterliggende periode aangeboden hebben gekregen. Er is een rechtstreeks verband tussen de aangeboden stof en het gevraagde in de toets. Als kinderen 80% van de opgaven goed maken, gaan we ervan uit dat de kinderen de stof ‘beheersen’.  Niet-methodetoetsen vragen, naast wat in het onderwijs aan de orde is geweest, ook dingen die de kinderen misschien nog niet hebben gehad op school. We brengen door deze objectieve toetsen de ontwikkeling van de leerlingen tijdens hun hele basisschooltijd systematisch in kaart.  Met al deze gegevens bij elkaar (observaties, methodetoetsen en niet-methodetoetsen) hebben we een compleet beeld over de mogelijkheden, de ontwikkeling en de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. 

De resultaten worden op schoolniveau bekeken door de directeur die dit bespreekt met de IB’er. De leerkrachten maken de analyse op groepsniveau en stellen een clusterplan op. Aangezien deze score iets zegt over het gegeven onderwijs, is het belangrijk dat de leerkracht bereid en in staat is zich af te vragen of in de groep ‘het best denkbare onderwijs’ op het geanalyseerde vakgebied wordt gegeven.  Daarbij speelt de vaardigheid van de leerkracht in de didactiek van het geanalyseerde vakgebied een cruciale rol. Ook de leerkrachtvaardigheden en de reflectie daarop worden daarom meegenomen in de analyse, bij het onderdeel ‘Hoe kan ik dit verklaren?’ De leerkrachten bekijken elkaars analyses tijdens bouwvergaderingen en voorzien elkaar van feedback. Zo scherpen wij onze analyses aan en leren we van elkaar. De opbrengsten worden vervolgens door de leerkrachten zelf gepresenteerd aan het hele team.  

De intern begeleider gebruikt bovenstaande input om de schoolanalyse te maken. Deze wordt met de directeur besproken. Er volgen groepsbesprekingen, waarin de leerkracht en de IB-er samen kijken naar de hoofdpunten uit de analyses en het clusterplan voor de komende periode. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven