Jenaplanschool Antonius

Achterdorpstraat 3 3772 CC Barneveld

Schoolfoto van Jenaplanschool Antonius

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We maken gebruik van de invallerspool IPPON.

We streven ernaar om het aantal wisselingen in een groep zo beperkt mogelijk te houden. Mocht een leerkracht ziek zijn dan wordt er 's ochtends een invaller gezocht. Ouders worden hiervan op de hoogte gebracht via Social Schools. Mocht het niet lukken om een invaller te vinden dan zal de school proberen om het intern op te lossen. Afhankelijk van de situatie kan de school besluiten om de kinderen een dag thuis te laten. Hierover worden ouders z.s.m. geïnformeerd.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

We hebben voor dit onderdeel geen gegevens (ontvangen).

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 1 en 2

Wij hebben voor onze groepen niet per uur vastgelegd hoeveel tijd we aan de verschillende vakken besteden. Er zijn afspraken gemaakt over een min of meer vast dagritme. In de kleutergroepen werken we met thema's die twee tot vier weken duren. Daarin komen alle vakgebieden aan bod, gerelateerd aan het onderwerp van het thema. We vragen van de jongere kinderen andere dingen dan van de oudere.

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Invulling onderwijstijd leerjaar 3 t/m 8

Voor de basisvakken volgen we de onderwijstijden die nodig zijn om de leerstof van een leerjaar d.m.v. methoden aan te bieden. Voor de andere vakken hebben we afspraken gemaakt over wat er per jaar wordt aangeboden aan de kinderen. Een ritmisch weekplan dat voor elke groep min of meer hetzelfde is, waarborgt dat er voldoende tijd aan de vakgebieden wordt besteed.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Leerkrachten bieden in de groep de basisondersteuning aan elke leerling. Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft, kan een beroep gedaan worden op de RT'er, de onderwijsassistent of de plusgroep leerkracht. De extra ondersteuning vindt veelal buiten de groep  plaats: individueel of in kleine groepjes. 

Leerlingen uit de groepen 1 t/m 8 met een meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte kunnen in een Plusgroep worden geplaatst. In de plusgroep is het onderwijsaanbod anders dan regulier in de groep wordt aangeboden. Als vervolg op de Plusgroep van de Antoniusschool kan een leerling vanaf groep 5 in aanmerking komen voor een plaats in de Bovenschoolse Plusgroep van het SKOVV. Leerlingen met meer dan gemiddelde onderwijsbehoefte uit de groepen 1 t/m 8 krijgen binnen de groep uitdagend verdiepings- en verrijkingsmateriaal van de groepsleerkracht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Onze school is geen VVE-school. We werken niet samen met een peuterspeelzaal/kinderdagverblijf. De school heeft contact met de peuterspeelzaal en verschillende kinderdagverblijven i.v.m. overdracht van informatie zodra kinderen naar de basisschool gaan. Hiervoor is een overdrachtsformulier beschikbaar. Steeds vaker is er sprake van een warme overdracht.

Terug naar boven