Openbare Basisschool De Draaimolen

Stellingmolen 12 2992 DN Barendrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

   

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van de CITO toetsen worden gebruikt om te kijken of de leerlingen en groepen de (vaardigheids) groei hebben doorgemaakt die bij de didactische leeftijd past. Naar aanleiding hiervan worden analyses gemaakt en interventies ingezet. Deze worden bij het volgende toets moment geëvalueerd.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Een morele en sociale norm

Met het lesprogramma van De Vreedzame School leren kinderen kennis en vaardigheden. Maar kennis en vaardigheid is vaak nog niet voldoende om het gewenste gedrag voort te brengen. Een kind dat over een bepaalde vaardigheid beschikt, hoeft namelijk nog niet geneigd te zijn om deze vaardigheid altijd in te zetten. Dat is onder andere afhankelijk van de houding, de attitude, van de wil om het geleerde ook in praktijk te brengen. Attitudes worden sterk beïnvloed door de context, door de dominante sociale norm van de omgeving waar iemand deel van uitmaakt.De Vreedzame School wil een cultuur realiseren waarin de sociale norm bepaald wordt door de hiervoor omschreven doelen: constructief omgaan met meningsverschillen en conflicten, actieve participatie, zorgzaam en prosociaal gedrag. Om zo middels die norm invloed uit te kunnen oefenen op de attitude-ontwikkeling, die zo bepalend is voor ‘vreedzaam’ gedrag.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • conflicten hanteren & oplossen
  • respect en tolerantie
  • democratisch handelen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

.

Terug naar boven