Openbare Basisschool De Draaimolen

Stellingmolen 12 2992 DN Barendrecht

  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen
  • Schoolfoto van Openbare Basisschool De Draaimolen

Het team

Toelichting van de school

.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Personeel met verlof worden vervangen vanuit een vaste pool met invallers.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

KWALITEIT VAN DE SCHOOL 

Kwaliteitsverbetering:  Wij werken voortdurend aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs door te werken met: 

? Moderne leermethoden: De belangrijkste leermethoden (rekenen, technisch lezen, begrijpend lezen en spelling) hebben naast de papieren methode een digitale verwerking. De methode voor wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en techniek) is al volledig digitaal; 

? Goede leerkrachten: zowel individueel als op teamniveau vindt scholing plaats om de voortdurend in ontwikkeling zijnde rol van de leerkracht te optimaliseren; 

? Zorg voor de leerlingen: om met Prof. Luc Stevens te spreken: iedereen is een variant op normaal en daarom is iedere leerling onze zorg; 

? Afstemming binnen elk werkgebied binnen het onderwijs: alle aspecten die belangrijk zijn binnen ons onderwijs zijn geen doel op zich, maar worden op elkaar afgestemd tot een integraal levend onderwijsconcept.  

BEWAKING VAN DE KWALITEIT  Om de kwaliteit van ons onderwijs te bewaken, hanteren we een aantal onderzoeksmiddelen, afspraken en procedures: 

• toetsing van leerlingen 

• hanteren van leerlingvolgsystemen (Cito en Zien) die op elkaar zijn afgestemd 

• een goede administratie d.m.v. Parnassys m.b.t. leerlingenzorg, rapportage en planning 

• toetsing van ons eigen handelen in evaluerende vergaderingen 

• klassenbezoeken en collegiale consultatie 

• functioneringsgesprekken 

• oudergesprekken 

• informatieavonden voor ouders 

• consultatiegesprekken met (externe) hulpverleners 

• boven schoolse werkgroepen  

DE OVERLEGSTRUCTUUR  Binnen het openbaar basisonderwijs Barendrecht is gekozen voor een organisatiestructuur waarbij de directeur eindverantwoordelijk is voor het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het financiële beleid van de school.

Openbare basisschool De Draaimolen heeft twee vestigingen op twee locaties (Stellingmolen en Bachlaan) met één directeur en op beide locaties 1 locatieleider.  De locatieleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de betreffende locatie en is voor ouders het eerste aanspreekpunt. De locatieleider is 3 dagen in de week vrijgesteld van lesgevende taken.

Het MT bestaat uit de directeur, locatieleiders, Ib’er en de bouwcoördinatoren.

Het MT geeft leiding aan de schoolontwikkeling en het schoolbeleid.   

Tijdens het MT-overleg vindt overleg plaats over het te voeren zorgbeleid (toets-activiteiten, procedures, uitvoering van het zorgplan, WSNS en invulling en evaluatie van de leerhulp).  

Per locatie vindt overleg plaats over de praktische gang van zaken. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wereldoriëntatie is incl. techniek van een vakleerkracht techniek.

Gymnastiek wordt gegeven door een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

De lessen Vreedzame school vallen onder burgerschap.

Verkeer valt onder wereldoriëntatie.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Draaimolen voldoet in meer dan ruime mate aan de basiszorg zoals aangegeven in de criteria van de onderwijsinspectie. De Draaimolen heeft naast de IB-er, een hoogbegaafdheidspecialist, een gedragsspecialist, een rekenspecialist en een taalspecialist. Daarnaast wordt het hele team geschoold in omgaan met begaafdheid. Ook is er een bovenschoolse Erasmusklas aanwezig in school en heeft De Draaimolen een dyslexiecoach die helpt kinderen zichzelf te begrijpen.

Grenzen aan de mogelijkheden in het kader van passend onderwijs ervaart De Draaimolen op een aantal omschreven punten in hoofdstuk 5 (SOP), waarbij zij vooral grenzen benoemt als de relatie met de leerling niet (meer) ontstaat, de leerling zich structureel niet ‘welbevind’, andere kinderen of de leerkracht zich niet meer ‘welbevinden’ of de veiligheid in het geding is.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Dit schooljaar heft de onderbouw de visie op het jonge kind herschreven.

OBS De Draaimolen jonge kind  

Visie: Wij realiseren dit door in de onderbouwgroepen ontwikkelings- en opbrengstgericht te werken, daarbij stellen we per thema duidelijke doelen. Vanaf de start op onze school brengen we de onderwijsbehoeften van de jonge kinderen zo snel mogelijk in kaart. Tegelijkertijd geven we de jonge kinderen de ruimte om te wennen aan de nieuwe schoolse situatie. Wij observeren hen aan de hand van LVS. Wij dragen zorg voor een rijke leeromgeving waarin zij zich binnen hun mogelijkheden optimaal kunnen ontwikkelen.

Missie: Jonge kinderen ontwikkelen zich anders dan de oudere leerlingen op school. Op de Draaimolen willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling en behoeften van onze jongste leerlingen. Hierbij houden wij rekening met onze vier kernwaarden: veiligheid, spelend leren, inspireren en mogelijkheden. We streven ernaar om dit zoveel mogelijk zichtbaar te maken in de onderbouw.

Kernwaarden:

Veiligheid

Binnen de veiligheid van onze school kunnen kinderen zich op allerlei gebieden ontwikkelen in overeenstemming met hun vermogens. Wij creëren situaties waarin kinderen zich veilig en gewaardeerd voelen. Regels, routines en structuur vormen hierin de basis. We stimuleren het zelfvertrouwen van de kinderen door ze te laten ontdekken en nieuwe dingen te laten ervaren. Op onze school mogen alle kinderen zichzelf zijn. We leren de kinderen dat iedereen anders is en dat ze fouten mogen maken.

Inspireren

Kinderen leren veel van leerkrachten die zelf ook nog nieuwsgierig zijn, die zich dingen afvragen en zich over de wereld kunnen blijven verwonderen. Zo kunnen hun ontdekkingen onder onze begeleiding uitgroeien tot een interessant probleem dat onderzocht moet worden. Wanneer kinderen geïnspireerd zijn, zijn ze intrinsiek gemotiveerd. Wij gaan uit van de interesses van het jonge kind om te zorgen voor een inspirerende en rijke leeromgeving.

Mogelijkheden

Door te observeren zien wij wat leerlingen wél kunnen en sluiten daarbij aan. We stimuleren gewenst gedrag door positieve gedragingen/aspecten te benoemen. Door te focussen op individuele vooruitgang, het uitbouwen van kleine successen en het helpen bij het aanleren van nieuwe vaardigheden creëren we nieuwe mogelijkheden. Aansluiten bij de intrinsieke motivatie van een leerling helpt om de talentontwikkeling van de leerling optimaal te faciliteren.

Spelend leren

Wij vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zelf invulling te geven aan het spel. Waar nodig ondersteunen wij de kinderen met materialen. Door het stellen van de juiste vragen zetten wij de kinderen aan tot nadenken. Activiteiten worden als betekenisvol ervaren, waardoor een hoger leerrendement en meer betrokkenheid ontstaan. Door deze manier van werken komen leerdoelen binnen de verschillende ontwikkelingsgebieden in samenhang aan bod.

Terug naar boven