Kindcentrum Balkbrug

De Omloop 2 7707 DZ Balkbrug

Schoolfoto van Kindcentrum Balkbrug

Het team

Toelichting van de school

Kim Ramaker - Leerkracht groep 1/2
Leenke van den Berg - Leerkracht groep 3/4
Esther van Baardwijk - Leerkracht groep 3/4
Dorieke Huisjes - Leerkracht groep 3/4
Ditta Gerrits - Leerkracht groep 4/5
Jacobien Engel - Leerkracht groep 6/7
Maaike Sportel - Leerkracht groep 6/7
Patrick Withaar - Leerkracht groep 7/8
Rutger Beun - Directeur
Renata van der Sluis - Intern Begeleider
Jorieke Batterink - Onderwijs Assistent
Dianne Hakkers - Administratie
Piet Poortman - Conciërge
Johan Zweers - Conciërge
Wilma Spijkerman - Schoonmaak
Joëlle de Boer - Logopedist


Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van een leerkracht kunnen wij voor vervanging putten uit de invalpool van stichting Chrono. De leerkrachten uit de invalpool worden o.a. ingezet voor vervanging bij ziekte maar ook wanneer langdurig verlof moet worden ingevuld. De directie kan een verzoek uitzetten bij het mobiliteitscentrum ObT (onderwijs bureau Twente). Zij koppelen het verzoek aan een invaller. Wanneer bij plotseling noodzakelijk verlof er geen invaller beschikbaar is wordt de vervanging zo mogelijk intern geregeld. Dit kan door inzet van een leerkracht die beschikbaar is voor ondersteuning of door inzet van een IB-er of de directeur. Door toenemende personeelstekorten zou het kunnen voorkomen dat vervanging niet geregeld kan worden. In dat geval zou het kunnen voorkomen dat we genoodzaakt zijn groepen samen te voegen of een groep naar huis te sturen. Wij streven er naar om u hier dan minimaal 1 dag van tevoren over te informeren.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Sinds het schooljaar 2020-2021 hebben we één dag in de week een logopediste vanuit Connect Logopedie in de school. Het biedt leerlingen met taal-leesproblemen de mogelijkheid om binnen de school, onder lestijd extra ondersteuning te krijgen. Daarnaast houden we de lijntjes uiteraard kort met de logopediste om het onderwijs en de ondersteuning voor deze groep leerlingen zoveel mogelijk op elkaar te laten afstemmen. 

Daarnaast hebben we al jaren een goede samenwerking met Welluswijs, de kinderopvangpartij. Zij verzorgen bij ons de voorschoolse opvang en de naschoolse opvang en hebben twee ochtenden in de week (dinsdag en donderdag) een peutergroep draaien binnen onze school. 

Op deze manier houden we met hen korte lijnen en is er veel overleg mogelijk. Peuters kunnen op deze manier beter doorstromen naar de kleutergroepen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Schooljaar 2023/2024 zijn we gegroepeerd combinatiegroepen waarin we steeds meer de voordelen van combinatiegroepen benutten. Vanuit onze nieuwe visie en inrichting naar een nieuw gebouw in de nabije toekomst, willen we steeds meer groeien naar een andere organisatievorm waarin we onze leerlingen vanuit hun eigen ontwikkeling volgen. Dit doen we vanuit domeinen met meerdere leerlingen van verschillende leeftijden bij elkaar. De bedoeling achter deze wijze van organiseren is om het kind zoveel mogelijk kansen te geven om zijn/haar eigen ontwikkeling te volgen en kansen voor versnellen of vertragen te benutten. Uiteraard naar gelang behoefte en mogelijkheden. We gaan hiermee uit van de gedachte dat we de verschillen tussen leerlingen juist willen stimuleren en kunnen bedienen i.p.v. wegnemen van verschillen. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Hoe wij onze onderwijstijd verdeeld over de vakken indelen, is sterk afhankelijk van de groep en het moment.

De basisvakken lezen, taal en rekenen worden uiteraard dagelijks aangeboden waarbij we taal steeds meer integreren. D.w.z.: we laten de taaldomeinen binnen de verschillende thema's van IPC naar voren komen zodat het voor de kinderen meer verdieping en inhoud krijgt. Daarnaast integreren we door onze werkwijze van IPC ook de wereldoriëntatie vakken met de creatieve vakken. We vullen onze onderwijstijd op de middag dus voornamelijk met IPC momenten waarbij we vak-geïntegreerd en thematisch met de kinderen aan de slag gaan. Levensbeschouwing vindt elke ochtend in de kring plaats, maar gedurende de dag of tijdens momenten van vieringen zijn we ook met levensbeschouwelijke thema's bezig. 
De Engelse lessen (gemiddeld 1 uur per week) krijgen op de middagen aandacht.
Bewegingsonderwijs wordt door de eigen (vakbekwame) leerkracht verzorgd. We houden ons hierbij aan onze minimale aanbod van 2 uur per week verdeeld over twee lesmomenten. 

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het bestuur van de school waar uw kind is ingeschreven of wordt aangemeld is verantwoordelijk voor een goed onderwijsaanbod ook wanneer uw kind is aangewezen op speciaal onderwijs. Voor bijna alle leerlingen lukt het de basisschool goed om rekening te houden met de wijze waarop kinderen leren. Soms echter vraagt een leerling om zich goed te kunnen ontwikkelen zo’n gespecialiseerde ondersteuning en begeleiding dat deze in de basisschool niet meer geboden kan worden. In die gevallen is dat de ouders en leraren meestal ook in een vroeg stadium duidelijk en kan in onderling overleg besloten worden dat de school onvoldoende in huis heeft om een voldoende afstemming te bieden. Voor een onderwijsvorm waarin beter rekening gehouden kan worden met wat deze leerling nodig heeft kan dan verwezen worden naar bijvoorbeeld een “speciale school voor basisonderwijs” of een school voor “speciaal onderwijs”.  Om in die gevallen te voorkomen dat de ouders en de school bij het zoeken naar een school die goed “past” bij deze leerling van het kastje naar de muur verwezen worden, heeft de minister het onderwijs (de scholen voor gewoon onderwijs en de scholen voor speciaal onderwijs) de opdracht gegeven om hierover sluitende afspraken te maken. Het bestuur van het regulier onderwijs (Wet op Passend Onderwijs 2014) is verplicht om voor iedere leerling die bij één van haar scholen (voor regulier onderwijs) staat ingeschreven of wordt aangemeld “passend onderwijs” te bieden.  Wanneer dat niet lukt in de betreffende school, dan moet het bestuur een alternatief kunnen bieden waarin wel op een goede wijze maatwerk geleverd kan worden. In onze regio (Coevorden-Hardenberg, Mariënberg, Ommen en Slagharen) is deze wet voorbereid door de gezamenlijke besturen van basis -  en voortgezet onderwijs en de besturen van scholen die speciaal onderwijs in en buiten de regio aanbieden. We willen het passend onderwijs zo “thuis-nabij” mogelijk te realiseren, zodat leerlingen - waar het maar even kan - ook voor het speciaal onderwijs in de regio terecht moeten kunnen.  Ons bestuur valt onder het samenwerkingsverband “Veld, Vaart en Vecht”, waarin de besturen van onze regio samenwerken. De gezamenlijke besturen beschrijven in het Ondersteuningsplan hoe zij vorm en inhoud zullen geven aan passend onderwijs. In het Ondersteuningsplan wordt voor twee jaar beschreven welke afspraken over passend onderwijs gemaakt zijn, hoe voorkomen kan worden dat de ouders bij het zoeken naar een goede school van de ene naar de andere commissie verwezen worden, hoe het speciaal onderwijs zoveel mogelijk thuis nabij georganiseerd kan worden en hoe de ouders en leraren bij deze plannen betrokken worden. Ouders van leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen staan op basis van dit plan niet alleen in het zoeken naar een goede onderwijsvoorziening voor hun kind. Het bestuur van de school blijft - ook wanneer de school zelf het gewenste niet kan leveren - verantwoordelijk voor een goed passend alternatief.  In het Afdelingsplan van onze “Afdeling Coevorden-Hardenberg” wordt de wijze waarop de ouders, de school en de afdeling daarbij als partners samenwerken nader geconcretiseerd. Zowel het Ondersteuningsplan van het SWV Veld, Vaart & Vecht als het Afdelingsplan van de afdeling Coevorden-Hardenberg staat op de website van het SWV Veld, Vaart & Vecht, http://www.veldvaartenvecht.nl.   Commissie voor Arrangeren en Toewijzen (CAT) Toewijzen De CAT van de “Afdeling Coevorden-Hardenberg” is onder meer verantwoordelijk voor een goede toewijzing van voorzieningen voor leerlingen die zijn aangewezen op speciale onderwijsvoorzieningen. Behalve de school voor speciaal basisonderwijs van de afdeling (SBO De Oase) kan dat ook een school voor speciaal onderwijs. zijn. De ouders zijn in alle gevallen waarbij een andere school in aanmerking komt als “partner” betrokken bij een eventuele verwijzing. Vertegenwoordigers van de scholen voor s(b)o (expertise) maken deel uit van de CAT. Wanneer een beschikking van de CAT anders uitpakt dan de ouders goed lijkt, dan kunnen zij binnen een termijn van zes weken bezwaar aantekenen tegen een door de CAT genomen beslissing. Adviseren Vragen van school en ouders waarbij een gezamenlijke inzet van onderwijsondersteuning en jeugdzorg van belang is,  kunnen ook aan de CAT voorgelegd worden. In het ouderformulier kunnen de ouders aangeven of zij bij deze CAT-bespreking aanwezig willen zijn. De bespreking in de CAT sluit aan op de ondersteuningsteams op schoolniveau zoals deze in alle scholen van onze afdeling functioneren.  Arrangeren Wanneer voor een goede afstemming op de specifieke onderwijsbehoeften van een leerling een bijzondere inspanning van de school wordt gevraagd (d.w.z. dat de basis-ondersteuning zoals deze beschreven is in het “Schoolondersteuningsprofiel” daarin niet of onvoldoende voorziet) dan kan de school via de eigen orthopedagoog extra-ondersteuning inzetten. Wat er nodig is voor het kind, de leerkracht en de ouders wordt beschreven in het ontwikkelingsperspectief  (OPP). De schoolbesturen hebben hiervoor van het SWV een budget gekregen en kunnen dit naar eigen inzicht inzetten voor kinderen, die extra ondersteuning nodig hebben. Dit noemen we een arrangement, dit kan zijn op bijvoorbeeld het gebied van expertise, die de school niet heeft, en/of extra handen en/of specifieke materialen. Er wordt ook altijd gekeken of er thuis ook ondersteuning nodig is en dit kan dan gerealiseerd worden via de Samen Doen teams.  De school kan ambulante begeleiding inzetten vanuit de SBO De Oase te Hardenberg of vanuit de SO scholen (Kentalis (landelijk), cluster 3, bijvoorbeeld Boslust te Ommen of Twijn te Zwolle of van Ambulant begeleiders met cluster 4 ervaring (gedragsproblematiek)  Er is binnen de besturen een interne ondersteuningsstructuur beschreven, waarin de richtlijnen hiervoor staan.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Onze visie gericht op de toekomst voor onze kinderen en meer écht passend onderwijs mogelijk te maken, is voornamelijk gericht op de brede ontwikkeling. We willen met deze visie en wijze van organiseren het voor álle kinderen mogelijk maken mee te doen aan ons aanbod en dus aan ons onderwijs. 
Door juist 'anders' te kijken naar kinderen, kinderen meer kindgericht te gaan volgen en onze organisatie en inzet van medewerkers hierop af te stemmen, verwachten we hieraan te kunnen voldoen. Hierdoor hoeft een kind niet stil te staan in zijn/haar ontwikkeling en bieden we kansen voor doorontwikkeling, gericht op talenten en verschillen.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven