BS de Uilenpoort

Schoolstraat 8-10 5111 XP Baarle-Nassau

Schoolfoto van BS de Uilenpoort

Het team

Toelichting van de school

Naast een vakleerkracht spel en beweging, is er ook een vakleerkracht digitale geletterdheid voor groep 3 t/m 8 op bs de Uilenpoort. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is niet meer zoals vroeger dat elke leerkracht vijf dagen per week werkt en daarmee de enige leerkracht in de groep is. Een aantal van onze leerkrachten is slechts voor twee of drie dagen aangesteld. Een aantal groepen krijgt dit schooljaar te maken met meerdere leerkrachten. We streven ernaar om maximaal twee leerkrachten structureel aan de groep te verbinden. Daarnaast kan het gebeuren dat een leerkracht ziek is of buitengewoon verlof heeft. In dat geval kunnen we een beroep doen op (vaste) invalkrachten die de groep voor korte of langere tijd over te nemen. 

Het is ons gelukkig nog steeds gelukt om bij verlof van een leerkracht een invalkracht te vinden. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt slechts in het uiterste geval een groep vrij gegeven. Eerst worden er allerlei organisatorische maatregelen genomen om jullie kind toch onderwijs te geven. Jullie kunnen je kind nooit onverwacht thuis krijgen. Wanneer een bovenstaand geval speelt, is het streven om ouders tijdig van tevoren in te lichten. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bestaansrecht:

Op vierjarige leeftijd zet een kind een belangrijke stap in zijn / haar ontwikkeling; de stap naar de basisschool. Het spreekt voor zich dat wij als school ons bestaansrecht ontlenen aan het geven van onderwijs. 

Dit jaar start onze nieuwe samenwerkingsschool de Uilenpoort. Vanuit ons visie vierluik hebben we gekeken naar onze kernwaarden. Deze drie kernwaarden zijn de basis van ons onderwijs: 

  • Aandacht
  • Samen
  • Vertrouwen

Wij vinden het als school belangrijk om naast kennis, ook te werken aan de ontwikkeling van onze leerling als persoon en als persoon binnen onze maatschappij. Dit noemen ze in onderwijstaal: kwalificatie, subjectivering, socialisatie. In de visie hebben wij hieraan woorden gegeven middels het benoemen van cognitieve en sociale vaardigheden.

Op deze wijze komen zowel onze kerntaak als onderwijsinstelling evenals de doelen vanuit het identiteitsdocument, die in hoofdstuk 1.2 staan beschreven terug. Daarnaast hebben we, in ons hoger doel, bewust gekozen voor het toepassen van het woord toekomst.
Dit omdat Stichting Het Groene Lint als visie heeft: ‘Samen vormen wij de toekomst’.
De minimaatschappij geeft aan dat wij als school oog hebben voor onszelf, de ander en de wereld (vanuit het identiteitstraject) maar daarin ook meegenomen de duurzaamheid en de omgeving van de school; Baarle-Nassau.

We willen dit graag samen doen met ouders middels een zogenaamd educatief partnerschap.
Naast de ouders zijn er talloze andere externen waarmee wij de bijdrage aan de ontwikkeling van het kind zo positief mogelijk willen laten zijn. Hierbij valt te denken aan:

Regionaal Samenwerkingsverband Breda
Gemeente Alphen/Chaam
Organisaties voor jeugdzorg waaronder GGD en Dorpsteam
Voorschoolse voorzieningen en kinderopvangorganisaties binnen het dorp
Diverse verenigingen uit het dorp
Bedrijfsleven / plaatselijke winkeliers


Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Er is een indicatie gegeven van de onderwijstijd betreffende de verschillende vakgebieden. Op basisschool de Uilenpoort werken wij thematisch. Dit houdt in dat bovenstaande onderwijstijd een gemiddelde is. Per thema varieert de onderwijstijd binnen de brede kaders die hiervoor gesteld zijn. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Zoals u hieronder in het overzicht kunt zien hebben wij diverse specialisten in huis om onze leerlingen bij zowel cognitieve- als gedragsmatige uitdagingen extra ondersteuning te bieden. Desondanks deze specialisten kan het zijn dat uw kind onderwijsbehoeften heeft die wij als school niet kunnen bieden. In dat geval kunnen wij uw kind doorverwijzen naar een andere, passende onderwijsinstelling. Voorafgaand aan deze stap worden er vanzelfsprekend eerst gesprekken met u, als ouder, gevoerd.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het samenwerkingsverband: www.rsvbreda.nl

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Vanuit de NPO-gelden hebben we de mogelijkheid extra onderwijsassistenten in te zetten zodat onze leerkrachten extra ruimte krijgen tot het bieden van extra instructie aan leerlingen die extra inoefening of juist verrijking nodig hebben.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kinderen met een risico op achterstanden krijgen via speciale programma's extra aandacht voor hun ontwikkeling.
Zo kunnen ze goed van start op de basisschool. Voorschoolse educatie wordt aangeboden op de peuterspeelzaal of op de kinderopvang.
Vroegschoolse educatie wordt gegeven in groep 1 en 2 van de basisschool. Hier is een doorgaande lijn in. 

Schoolbesturen werken hiervoor samen met het gemeentebestuur. Bij zowel voor- als vroegschoolse educatie is het betrekken van ouders zeer belangrijk.

Onze school is geen VVE-school. We werken voor de voor-en vroegschoolse educatie samen met een peuterspeelzaal / kinderdagverblijf van Kober in het gebouw van onze school.

Terug naar boven