BS de Uilenpoort

Schoolstraat 8-10 5111 XP Baarle-Nassau

Schoolfoto van BS de Uilenpoort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze leerlingen hebben schooljaar 2020-2021 een gemiddelde score behaald van 86 (Akkerwinde) en 88,5 (Regenboog) op de IEP-eindtoets, daar waar het landelijk gemiddelde ligt op een score van 82.

Uit de analyse van de eindtoets kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • De advisering van onze leerkrachten komt overeen met de adviezen die de eindtoets heeft gegeven.
  • Kijkend naar de scoringspercentages op de deelgebieden wordt ook hier overal boven het landelijk gemiddelde gescoord.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

We gebruiken toetsen om na te gaan wat onze kinderen al kennen of in een periode hebben geleerd.Deze zijn gekoppeld aan de methodes die we gebruiken. Voor de groepen 3 t/m 7 nemen we twee keer per jaar toetsen af voor ons leerlingvolgsysteem. In groep 8 nemen we één keer per jaar de toetsen van het leerlingvolgsysteem van IEP af.

Evaluatie van de resultaten gebeurt op groeps- en leerlingniveau door directie en de leerkrachten, samen met de intern begeleider. Deze analyse wordt in de leerteams uitgewerkt waardoor we samen zicht hebben op leerling-, groeps- en schoolniveau.

We werken met streefniveaus om de gerealiseerde opbrengsten te kunnen vergelijken met de gewenste resultaten. De resultaten van de metingen worden gebruikt voor het aanpassen van de groepsoverzichten en -plannen en daarmee het onderwijsaanbod in de groep. Zo leidt het meten van de ontwikkeling in onze school tot structurele verbetering van de kwaliteit van ons onderwijsaanbod en daarmee van onze resultaten. Een rapportage wordt op schoolniveau door intern begeleider en directeur opgesteld en met het team en later met het bestuur doorgenomen.

Via het ouderportaal van Parnassys zijn toetsgegevens, van uw eigen kinderen, beschikbaar voor u als ouders. Dit schooljaar staat kwaliteit nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De overstap naar het voortgezet onderwijs is een belangrijke en spannende stap. 

Het team van basisschool de Uilenpoort streeft dan ook naar een advisering die goed bij de leerling past. Dit vraagt om een zorgvuldig traject. 

In januari krijgen alle leerlingen van groep 7 een kijkadvies. Het kijkadvies is om ouders en leerlingen een idee te geven welke niveaus ze kunnen bekijken. De toelichting krijgen ouders en leerlingen tijdens het rapportgesprek wat in februari plaatsvindt. 
In november krijgen alle leerlingen van groep 8 een voorlopig advies. Dit advies wordt met ouders en leerlingen besproken. 
De leerkrachten van groep 8 schrijven in januari het onderwijskundig rapport. Hierin wordt het definitieve advies geformuleerd. Dit wordt eind februari met de leerlingen meegegeven en vervolgens besproken met de leerlingen en hun ouders. Met dit onderwijskundig rapport kunnen leerlingen zich gaan aanmelden op hun voorkeursschool. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven