Openbare Basisschool De Dorpsakker

Brandakkerstraat 4 1566 XD Assendelft

  • Ontdekken in een speelrijke leeromgeving voor een optimale ontwikkeling.
  • 
Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs onmisbaar om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij
  • Op De dorpsakker werken leerlingen vanaf groep 4 met tablets. De tablets maken mogelijk dat alle kinderen op hun eigen niveau werken.
  • Op De Dorpsakker organiseren we veel extra activiteiten. We kennen elkaar en onze kinderen goed.

Het team

Toelichting van de school

Een school krijgt op basis van het aantal leerlingen en het opleidingsniveau van de ouders financiering van het Ministerie. In de grafiek “hoeveel fte is er beschikbaar voor de instelling” wordt de school afgezet tegen de gemiddelde schoolgrootte. Bij minder leerlingen zijn er dus minder middelen beschikbaar en dus ook minder personeel. Omgekeerd uiteraard ook, bij meer leerlingen zijn er meer medewerkers op de school.

De Dorpsakker heeft een sterk team en daar zijn we trots op. De verdeling tussen ervaren en jonge leerkrachten is in balans, dit vinden wij belangrijk. Jonge mensen brengen vernieuwende, inspirerende inzichten mee en de ervaren leerkrachten dragen een schat aan informatie en ervaring bij zich. Door al deze mensen bij elkaar te brengen in de school wordt er een lerende omgeving tot stand gebracht waar ieder teamlid van profiteert.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer er een collega verlof heeft, wordt er gezocht naar een passende oplossing voor de vervanging. Dit kan zijn dat een andere collega de groep tijdelijk overneemt of dat een onderwijsassistent voor de groep staat bij incidentele vervanging. Bij hoge uitzondering wordt de groep opgedeeld over de andere groepen.

Bij langdurig verlof heeft het onze voorkeur dat er een inval leerkracht komt.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Dorpsakker werken een aantal specialisten:

Een gedragsspecialist, een rekenspecialist, een taalspecialist en een ict specialist.

Daarnaast is er intern de mogelijkheid om gebruik te maken van de expertise van een logopedist, een fysiotherapeut en een ergotherapeut.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Het is geen vereiste meer om alle leerjaren uit te splitsen en te specificeren wat betreft de specifieke vakgebieden.

Op obs De Dorpsakker hebben we wel een minimum en kijken we per leerjaar waar behoefte aan is n.a.v. de analyses.

De minimum per week is als volgt:

- Begrijpend lezen: 2 1/2 uur

- Begrijpend luisteren: 45 minuten

- Technisch lezen: 5 uur

- Spelling: 2 1/2 uur

- Taal: 2 1/2 uur

- Rekenen kleuters: 2 uur en 5 min

- Rekenen groep 3-8: 5 uur

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Binnen Dorpsakker voelen wij ons verantwoordelijk voor alle kinderen van school. Dat betekent dat ons streven is dat we ieder kind bij ons op school kunnen helpen en begeleiden, eventueel met de nodige ondersteuning. Natuurlijk zijn er ook grenzen aan onze ondersteuning, die staan in ons ondersteuningsplan beschreven (schoolondersteuningsplan, zie boven)

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ambities van de school zijn gericht op de 4 pijlers van Zaan Primair:

- Professionele trots

- Inclusie en kansengelijkheid

- Evidenced informed werken

- Kind in de wijk

In ons Meerjarenplan staan onze ambities uitgeschreven. Deze staat op de website van de school. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Dorpsakker werkt samen met Ippel Stippel en Pieter Post. Er vindt overleg plaats tussen school en opvangaanbieders om de doorgaande lijn te versterken en de overgang naar de basisschool voor jonge kinderen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Terug naar boven