Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Elk jaar namen wij in de Schoolgids de gemiddelde score van de Centrale Eindtoets van groep 8 van het voorgaande jaar op. Deze score zetten wij af tegen onze eigen ambitie en de ondergrens die de Inspectie van het Onderwijs stelt bij de beoordeling van leerresultaten.  

Met ingang van het schooljaar 2020/2021 beoordeelt de Onderwijsinspectie de leerresultaten aan het einde van de basisschool op een andere manier. Daarbij wordt naar twee zaken gekeken:

  1. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het basisniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het fundamentele niveau (1F).
  2. Het percentage leerlingen dat aan het einde van het basisonderwijs het hogere streefniveau haalt voor taal en rekenen, dit noemt men het streefniveau (2F of 1S).  

Omdat er, vanwege de Covid-crisis, in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets is afgenomen worden in deze schoolgids de leerresultaten van schooljaar 2017-2018, 2018-2019 en 2020-2021 gebruikt om het gemiddelde over drie jaren te berekenen.  
Het percentage leerlingen dat de afgelopen drie jaren het basisniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens)van de Inspectie. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie, scoren wij hier iets onder.  
Het percentage leerlingen dat de afgelopen jaren het streefniveau heeft gehaald ligt boven de signaleringswaarden (de ondergrens). Ten opzichte van het landelijk gemiddelde van scholen met een vergelijkbare leerling-populatie, scoren wij hier onder.

Signaleringswaarde (ondergrens) basisniveau 1F: 85%
Landelijk gemiddelde basisniveau 1F: 95,3%
Schoolgemiddelde basisniveau 1F: 92,4%

Signaleringswaarde (ondergrens) streefniveau 2f/1S: 47,3%
Landelijk gemiddelde streefniveau 2f/1S: 59,3%
Schoolgemiddelde streefniveau 2f/1S: 47,4%

Wij zijn nog niet tevreden met deze resultaten.
Resultaten hangen af van veel factoren, onder andere welke leerlingen uit de groep 8 deelnemen aan de toets. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen, bij het verlaten van De Laarakker, een school kunnen kiezen die bij het kind en hun ontwikkeling past. Afgelopen schooljaar hebben we niet het onderwijs kunnen bieden wat we wilden (ivm Covid-19). We hebben ons met name gericht op de basisvaardigheden en sociaal emotioneel welbevinden. Komend schooljaar gaan we ons onder andere richten op intensievere instructies en samen formuleren van individuele leerdoelen.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: Voor de beoordeling van schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt de leerlijn uit Kijk gebruikt als volgsysteem. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in de groepsmappen of digitaal. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Momenteel gebruiken we hiervoor de toetsen DMT, AVI, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets afgenomen. Twee keer per jaar ontvangen de ontvangen de leerlingen een rapport.

De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door het invullen van de Sociale Competentielijst (SCOL) door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook 2x per jaar deze lijst in. Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vastgelegd in het digitale leerlingendossier Esis. Resultaten worden besproken (met de leerlingen) en de ouders en binnen de leerlingbespreking.

Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling- groeps- en unitniveau. Deze conclusies moeten leiden tot acties en maatregelen op deze niveaus. Dit wordt vormgegeven in een groepsplan. Leerling observaties worden bijgehouden in een groepsoverzicht. In het midden en eind van het schooljaar wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De analyses maken we aan de hand van het handboek stappenplan data-analyse wat op school aanwezig is. Het zijn brede analyses per vakgebied op school, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen) worden er voor de groepsplannen nieuwe met doelen gekoppeld aan vaardigheid en vaardigheidsgroei  van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De adviezen die gegeven worden medio groep 8, komen over het algemeen altijd overeen met de eindcito score. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Aandacht voor positief gedrag draagt bij aan een goed werk- en leerklimaat op school. Op De Laarakker is er daarom veel aandacht voor een veilig klimaat en positief gedrag. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen (burgerschap).

Op De Laarakker wordt er gewerkt met elementen van Positive Behavior Support (PBS). Dit  is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Hiervoor werken wij aan de vijf pijlers van PBS: schoolbreed werken vanuit gedeelde waarde; preventie (problemen voorkomen); besluitvorming over gedrag op basis van data; helder zijn in wat we willen zien en horen (dit actief aanleren en positief bekrachtigen); samenwerken met ouders en zorg.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Respect, aandacht
  • Veiligheid, vertrouwen
  • Samen, plezier

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is op 25 november 2019 een onderzoek uitgevoerd op De Laarakker, de kwaliteit van het onderwijs is voldoende. Zie hieronder de conclusie van het onderzoek door de inspectie:

Wat gaat goed?

Het team van De Laarakker werkt op een professionele manier aan de ontwikkeling van de school. De directie heeft ervoor gezorgd dat iedereen weet hoe het onderwijs op de school het beste tot zijn recht komt. De leraren werken nauw samen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van lessen en in de begeleiding van de leerlingen. Ze onderzoeken wat beter kan en werken daar samen aan. Dit zorgt voor positieve energie die merkbaar is in de school.

Wat kan beter?

Het belangrijkste punt voor de school is het verbeteren van de resultaten die de leerlingen bereiken. We beoordelen de resultaten die de leerlingen aan het eind van de basisschool bereiken weliswaar op dit moment als voldoende, maar zien ook dat de school de afgelopen jaren geen stabiele positieve resultaten met de leerlingen bereikt. Winst is er zeker te behalen in de resultaten van de beter presterende leerlingen.

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen waar de school niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Terug naar boven