Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

  • Schoolfoto van Rooms Katholieke Basisschool de Laarakker
  • Hiermee brengen we alle gedragsverwachtingen van de school in beeld.
  • Om met plezier en aandacht voor iedereen samen te leren voor de toekomst.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Eindtoets 2019 (CITO toets)

Drie van drieëntwintig resultaten zijn niet meegerekend in het schoolgemiddelde. Deze leerlingen vallen onder de zogenoemde ontheffingsgronden. Een leerling vanwege het uitstroomperspectief. Twee leerlingen waren nog te kort op school. Hierdoor is onvoldoende basis is om een uitspraak te kunnen doen over de invloed van ons onderwijs op hun ontwikkeling. Wij zijn nog niet tevreden over deze score. Hiervoor hebben wij een aantal interventies ingezet om de opbrengsten op termijn te zullen verbeteren. In schooljaar 2019-2020 is er geen eindtoets afgenomen en de E toetsen van het leerlingvolgsysteem zijn vanwege de coronamaatregelen verzet naar september 2020 (Als een B versie). Schooljaar 2020-2021 zullen wij op drie momenten (oktober, januari en juni) de schoolresultaten monitoren.

Vanuit het inspectiebezoek november 2019:

We beoordelen de onderwijskwaliteit op De Laarakker als Voldoende. De standaarden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen en Resultaten zijn Voldoende. We beoordelen de eindresultaten aan de hand van de eindtoets van de afgelopen drie jaren. Als we kijken naar de referentieniveaus, zien we dat het percentage leerlingen dat het hogere niveau (2F/ 1S) heeft bereikt hoger zou kunnen zijn. Het gemiddelde percentage van de afgelopen drie jaren ligt boven de signaleringswaarde. Het aantal leerlingen dat het fundamentele niveau (1F) heeft behaald ligt rond het landelijk gemiddelde.

Samenvatting van het inspectierapport (zie de bijlage voor het rapport):

Wat gaat goed?

Het team van De Laarakker werkt op een professionele manier aan de ontwikkeling van de school. De directie heeft ervoor gezorgd dat iedereen weet hoe het onderwijs op de school het beste tot zijn recht komt. De leraren werken nauw samen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van lessen en in de begeleiding van de leerlingen. Ze onderzoeken wat beter kan en werken daar samen aan. Dit zorgt voor positieve energie die merkbaar is in de school.

Wat kan beter?

Het belangrijkste punt voor de school is het verbeteren van de resultaten die de leerlingen bereiken. We beoordelen de resultaten die de leerlingen aan het eind van de basisschool bereiken weliswaar op dit moment als voldoende, maar zien ook dat de school de afgelopen jaren geen stabiele positieve resultaten met de leerlingen bereikt. Winst is er zeker te behalen in de resultaten van de beter presterende leerlingen.

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen waar de school niet voldoet aan de wettelijke eisen.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In groep 1 en 2 wordt de leerlijn uit Kijk gebruikt als volgsysteem. In de groepen 3 t/m 8 worden de toetsen die behoren bij de methodes die wij gebruiken afgenomen. Deze resultaten worden bijgehouden in de groepsmappen of digitaal. Naast de methode gebonden toetsen worden de leerlingen ook gevolgd met een onafhankelijk leerlingvolgsysteem van het CITO. Momenteel gebruiken we hiervoor de toetsen DMT, AVI, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Daarnaast wordt in groep 8 de centrale eindtoets afgenomen. Twee keer per jaar ontvangen de ontvangen de leerlingen een rapport.

De sociale competenties van de leerlingen worden gevolgd door het invullen van de Sociale Competentielijst (SCOL) door de leerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen ook 2x per jaar deze lijst in. Alle toetsen van het leerlingvolgsysteem worden vastgelegd in het digitale leerlingendossier Esis. Resultaten worden besproken (met de leerlingen) en de ouders en binnen de leerlingbespreking.

Conclusies worden door de leerkrachten getrokken op leerling- groeps- en unitniveau. Deze conclusies moeten leiden tot acties en maatregelen op deze niveaus. Dit wordt vormgegeven in een groepsplan. Leerling observaties worden bijgehouden in een groepsoverzicht. In het midden en eind van het schooljaar wordt er een uitgebreide analyse gemaakt van de resultaten aan de hand van de toetsen uit het leerlingvolgsysteem. Deze analyse wordt gemaakt voor de vakgebieden lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. De analyses maken we aan de hand van het handboek stappenplan data-analyse wat op school aanwezig is. Het zijn brede analyses per vakgebied op school, groeps- en individueel niveau. Aan de hand van de analyse (waarbij ook methode gebonden toetsen worden meegenomen) worden er voor de groepsplannen nieuwe met doelen gekoppeld aan vaardigheid en vaardigheidsgroei  van de leerlingen. Aan het eind van het schooljaar worden ook de toetsen geanalyseerd en maken de leerkrachten een overdracht per leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Er is op 25 november 2019 een onderzoek uitgevoerd op De Laarakker, de kwaliteit van het onderwijs is voldoende. Zie hieronder de conclusie van het onderzoek door de inspectie:

Wat gaat goed?

Het team van De Laarakker werkt op een professionele manier aan de ontwikkeling van de school. De directie heeft ervoor gezorgd dat iedereen weet hoe het onderwijs op de school het beste tot zijn recht komt. De leraren werken nauw samen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van lessen en in de begeleiding van de leerlingen. Ze onderzoeken wat beter kan en werken daar samen aan. Dit zorgt voor positieve energie die merkbaar is in de school.

Wat kan beter?

Het belangrijkste punt voor de school is het verbeteren van de resultaten die de leerlingen bereiken. We beoordelen de resultaten die de leerlingen aan het eind van de basisschool bereiken weliswaar op dit moment als voldoende, maar zien ook dat de school de afgelopen jaren geen stabiele positieve resultaten met de leerlingen bereikt. Winst is er zeker te behalen in de resultaten van de beter presterende leerlingen.

Wat moet beter?

Er zijn geen onderdelen waar de school niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Terug naar boven