Katholieke Basisschool de Laarakker

Brabantweg 105 6844 GA Arnhem

 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker
 • Schoolfoto van Katholieke Basisschool de Laarakker

Het team

Toelichting van de school

Op De Laarakker werkt een betrokken en enthousiast team nauw samen vanuit een gedeelde actuele visie. We hebben aandacht voor de brede ontwikkeling van onze leerlingen. We leggen de focus op de basisvaardigheden maar ook aan bijvoorbeeld sociale doelen, burgerschap, cultuur en sport. Er is een mooie mengeling van ervaren krachten en jonge leerkrachten met nieuwe inzichten wat maakt dat we samen de beste keuzes kunnen maken voor onze leerlingen. Er zijn specialisten binnen de school (begaafdheid; taal en rekenen) en er wordt gewerkt in een bovenschools expertteam. Hierdoor hebben we nog meer specialisten in school (gedrag en cultuur). We werken in units vanuit het motto: "Wat groot kan doen we groot, wat klein moet doen we klein" De Laarakker heeft ervoor gekozen zoveel mogelijk leerkrachturen voor de klas in te zetten om zoveel mogelijk onderwijstijd te bieden. Deze keuze is mede gemaakt om de achterstand die is opgelopen tijdens de schoolsluiting afgelopen schooljaar vanwege de coronamaatregelen aan te pakken. Door deze inzet en het organiseren van ons onderwijs in units, is er veel ruimte voor het bieden van instructies aan een kleine groep.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wanneer een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet kan werken voor de groep wordt er gekeken naar een oplossing. De school zal er zo veel mogelijk aan doen om te voorkomen dat kinderen naar huis moeten worden gestuurd. Pas als dit niet (meer) haalbaar is wordt overgegaan tot het naar huis sturen van een of meerdere groepen kinderen. Dit protocol voorziet in zorgvuldige afweging.

Protocol:

 • Stap 1: Er volgt een melding bij het centrale meldpunt vervanging van de Delta scholengroep om een vervanger te regelen. 
 • Stap 2: Er wordt intern naar een oplossing gezocht als er geen vervanger beschikbaar is. Er wordt gekeken of binnen de unit geschoven kan worden met personeel. Mocht er opvang door onbevoegd personeel, zoals onderwijsassistenten of pabo-studenten mogelijk zijn, dan gebeurt dit onder toezicht van een bevoegde leerkracht. De directeur, intern begeleider en opleider in de school zijn niet beschikbaar voor vervanging. 
 • Stap 3: Mocht er ook  geen interne vervanging beschikbaar zijn, dan wordt gekeken of de groep verdeeld kan worden over de overige klassen.
 • Stap 4: De groep kan voor maximaal twee dagen worden opgesplitst. 
 • Stap 5: Of, en na twee dagen zonder andere oplossing worden de leerlingen naar huis gestuurd. Ouders worden per mail, dan wel telefonisch op de hoogte gebracht. 
 • Stap 6: Als er na het weekeinde nog geen vervanging beschikbaar is, dan herhaalt de procedure zich zoals beschreven, echter de groepsverdeling over de beschikbare leerkrachten wordt gewijzigd zodat er een andere groep naar huis wordt gestuurd. 
 • Stap 7: Het naar huis sturen van een groep wordt door de directie via e-mail gemeld aan het Ministerie van Onderwijs en het bestuur van Delta Scholengroep om aandacht te vragen voor deze problematiek.

Noot: Er is een groot tekort aan leerkrachten en momenteel een grote vraag naar vervanging. Dat we op een gegeven moment groepen naar huis moeten sturen vormt een steeds grotere werkelijkheid. Steeds weer zullen we afwegen welke oplossing we kunnen inzetten om naar huis sturen te voorkomen. Hiervoor kijken we naar het belang van al onze leerlingen. Alle groepen verdienen onderwijstijd. Mocht een leerkracht niet vervangen kunnen worden dan bepaalt de school welke groep thuis moet blijven. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op De Laarakker werken we in units. Twee jaargroepen vormen samen één unit. Leerkrachten zijn samen verantwoordelijk voor alle leerlingen binnen de unit. Het motto van De Laarakker bij het unit onderwijs is: “Wat groot kan doen we groot, wat klein moet, doen we klein”. Het streven is om alle leerlingen van de school optimaal te bedienen. De onderwijsbehoeften van de leerlingen staat centraal en de organisatie van de school is ingericht om het onderwijs aan onze leerlingen optimaal te ondersteunen. Hiervoor is er onder andere veel momenten in de week ruimte voor instructiesverlengde instructies en begeleide inoefening. We gebruiken deze momenten voor extra uitleg maar ook voor de uitleg van plusmateriaal. Daarnaast is er structureel aandacht de brede ontwikkeling van onze leerlingen. Denk sociale vaardigheden, burgerschap, cultuur en sport.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Laarakker heeft een positieve grondhouding: We  gunnen elk kind een plek op onze school. Daarom bekijken wij bij elke aanmelding of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. We bieden kinderen graag een kans op onze school en kijken dan ook graag naar de  mogelijkheden van onze school. Binnen De Laarakker is veel kennis en expertise aanwezig, veel rust binnen de school en bieden we een voorspelbare ondersteunende omgeving. Toch kunnen er ook grenzen zijn aan onze mogelijkheden. Deze grenzen willen we specifiek aangeven omdat we leerlingen niet tekort willen doen. We kijken tegen welke belemmering we oplopen en of, en hoe we die belemmeringen kunnen opheffen. Uiteraard hangt plaatsing van een leerling met speciale onderwijsbehoefte ook af van de mogelijkheid tot toekenning van extra zorgmiddelen vanuit het samenwerkingsverband PassendWijs en het schoolbestuur.

Daarnaast spelen de volgende componenten een rol: de veiligheid van de leerling(en), de  groepsgrootte, verschillende dynamieken in de groep, (on)mogelijkheden  schoolgebouw, mate van zelfredzaamheid (zelfstandigheid) van het kind,  (on)mogelijkheden tot verlenen van de noodzakelijke medische zorg. Per  situatie zal dit verschillen en beoordeeld moeten worden door het  managementteam, eventueel in samenspraak met de regiocoördinator van het  samenwerkingsverband (PassendWijs). 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op De Laarakker hebben we de ervaring opgedaan dat we in goed overleg met ouders, externen en school, leerlingen met verschillende specifieke onderwijsbehoeften op de basisschool kunnen bedienen. Waarbij we steeds weer zoeken naar een positieve balans voor zowel de individuele leerlingen, de leerkrachten als de hele groep. We hebben de ambitie om de komende jaren in kaart te brengen wat wel lukt en wat hiervoor nodig is. Dit alles vanuit een goede samenwerking met PassendWijs, het SBO en het SO. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Als vierjarige start een kind in unit 1-2. Hier wordt gewerkt aan de hand van thema’s. De kinderen leren hier spelenderwijs. Ze krijgen instructie in grote- en kleine kringen, werken in hoeken of aan een tafel en bewegen regelmatig (binnen en buiten). Ook leren de kinderen zelfstandig keuzes maken, via een planbord. Wanneer een kind gestart is, volgt er snel een uitgebreid gesprek met de leerkracht. Ook is er een (warme) overdracht tussen de peuterspeelzaal / dagopvang en school. Dit omdat we in willen steken op wat het kind al kan en samen op willen trekken met ouders. We volgen in unit 1-2 de totale ontwikkeling van het kind met behulp van het observatiesysteem KIJK!

Terug naar boven