Basisschool De Weiert

V Soest-Jansbekenpln 1 5944 BN Arcen

Schoolfoto van Basisschool De Weiert

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In schooljaar 19/20 is er geen Eindtoets afgenomen vanwege het Coronavirus en daarmee samenhangend afstandsonderwijs

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de leerlingen goed te kunnen volgen nemen we twee keer per jaar de Cito-toetsen af. De tussenresultaten die we hiermee verkrijgen geven ons zicht op de leerontwikkeling van de leerlingen op individueel- en op groepsniveau. 

De leerlingen van de groepen 1 en 2 hebben geen Cito-toetsen. Bij deze leerlingen gaan we uit van de dagelijkse registratie in het kleutervolgsysteem en de afname van het dyslexieprotocol bij de groep 2 leerlingen. 

Twee keer per jaar voert de teamleider met de groepsleerkracht analysegesprekken. A.d.h.v. de tussenresultaten en de observaties in de groep worden er afspraken gemaakt over een passend aanbod/ begeleiding van individuele of groepjes kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in een groepsplan. 

Naast de groepsplannen stellen de teamleiders ook een verbeterplan op. Hierin worden de acties n.a.v. de tussenresultaten op schoolniveau beschreven. 

Op stichtingsniveau voert het MT twee keer per jaar met een externe deskundige (BCO- onderwijsadvies) de zogenaamde MAX-gesprekken. De tussenresultaten en het verbeterplan vormen de input voor dit gesprek.

Op stichtingsniveau wordt tevens nog de kwaliteitsmonitor afgenomen. Hierbij wordt specifiek in kaart gebracht waar scholen/stichting nog verbeteringen kan doorvoeren.  De aandachtsgebieden worden opgenomen in bovengenoemd verbeterplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven