Joop en Willy Westerweel

Balboaplein 44 1057 VS Amsterdam

 • Balboaplein
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij verlof van teamleden, voor ziekte of zwangerschap of andere aanleidingen, proberen wij altijd vervanging te regelen. In Amsterdam bestaat daarvoor ADAM onderwijs, een invalpool voor het onderwijs. Daar werken gediplomeerde leerkrachten. Daarnaast zijn er ook andere instanties die vervangers bieden. Dit zijn dan mensen met een andere vaak creatieve achtergrond. 

Mocht er geen inval beschikbaar zijn, dan verdelen wij de kinderen over andere groepen en mocht dat niet lukken zijn wij genoodzaakt de kinderen thuis te laten blijven. Wij bieden altijd de mogelijkheid voor noodopvang. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Groepen 1 en 2

Voordat kinderen bij ons naar de groepen 1/2 gaan kunnen ze bij ons al naar de voorschool. Er zijn 2 peutergroepen en er is een doorgaande lijn met de groepen 1 / 2. In de kleutergroepen zitten kinderen van 4 t/m 6 jaar. Jonge kinderen van 4 jaar leren veel van oudere kinderen en voelen zich sneller op hun gemak als een oudere kleuter ze een beetje helpt. Een oudste kleuter voelt zich sterker, al groot, als hij een jongste kleuter af en toe mag helpen.

Zowel op de voorschool als in de onderbouw wordt er gewerkt met thema's in een stimulerende, uitdagende leeromgeving waar actief leren centraal staat.

Vanaf groep 3 zitten kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. 

Schakelklas

De schakelklas is gekoppeld aan de groepen 3. 

Het doel van de schakelklas is om de leerlingen uit de groepen 3 extra te begeleiden bij de stof die wordt aangeboden in de groepen 3, met zeer grote aandacht voor het aanvankelijk lezen en de woordenschat. Sommige leerlingen uit de groepen 3 gaan enkele uren per week naar de schakelklas, waar in een kleiner groepsverband gewerkt en geoefend wordt met de stof die wordt aangeboden in de groep 3.

Midden en bovenbouw 

Vanaf groep 3 zijn de groepen op basis van leeftijd gegroepeerd. De activiteiten in de onderbouw worden, gelet op de doorgaande lijn in het onderwijs, doorgezet in de volgende bouwen. Steeds meer wordt de nadruk gelegd op zelfstandigheidsbevordering en samenwerken. Er wordt rekening gehouden met individuele verschillen. Differentiatie vinden we terug in de wijze van lesgeven en de gehanteerde methodes.

De kinderen krijgen les in de basisvakken lezen, rekenen, schrijven, taal, spelling en begrijpend lezen. Ook aardrijkskunde, natuur en techniek, geschiedenis, verkeer en Engels komen aan bod. 

Binnen de school is er een aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Binnen en buiten de school kunnen enkele kinderen naar het Denklab. 

Er zijn vakleerkrachten voor beeldende vorming en muziek, en vakleerkrachten bewegingsonderwijs.

Wij zijn een Vreedzame school. Vanaf de peuters tot en met groep 8 wordt wekelijks met de methode Vreedzame School aan burgerschapsvorming gewerkt. Kinderen leren onder meer op een positieve manier met anderen om te gaan en zich betrokken te voelen bij anderen op onze school. Ook leren kinderen hoe ze zelf conflicten kunnen oplossen. 

WesterweelAcademie 

Na 14.00 uur is er een leerzaam en motiverend middagvullend programma, waarin uw kind zich op meerdere vlakken kan ontwikkelen. De Academie richt zich op het verbeteren van basisvaardigheden en talentontwikkeling. Het aanbod is voor groep 4 t/m 8 en bestaat uit verschillende onderdelen waarbij een combinatie wordt gemaakt die bij uw kind past. Elke dag neemt een leerling deel aan twee onderdelen. Voor groep 1 t/m 3 hebben wij een alternatief korter programma.?

Talentontwikkeling

Sport: Het extra onderwijs combineren we met een sportprogramma. Onze visie is dat door middel van sport, je leerlingen kan motiveren het beste uit zichzelf te halen, groeien in sociale vaardigheden en kan groeien in emotionele regulatie. Vanuit het sportprogramma bieden wij de leukste sportlessen aan waarbij spelplezier, motorische ontwikkeling en bewegend leren centraal staan. 

Techniek, kunst, natuur: Techniek en kunst zijn overal om je heen, iedere dag. Door middel van kunst en techniekonderwijs leren kinderen probleemoplossend, creatief en kritisch denken, maar gaan ze daarnaast vooral doen! indien van toepassing: Maar ook de schooltuinen kunnen een onderdeel zijn van het programma zijn. Met een leuke kookles met de ingrediënten uit je tuin. 

De WesterweelAcademie vindt plaats op maandag t/m donderdag van 14:15 tot 16:30 uur en gaat van start in oktober. De WesterweelAcademie loopt op studiedagen en vakantie's na, het gehele schooljaar tot 2 weken voor de zomervakantie. Via school ontvangt u na de zomer de mogelijkheid om uw kind in te schrijven. 

Dit programma wordt de komende jaren uitgebreid en is als voorloper onderdeel van het programma school en omgeving van OCW.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

 • Kinderen leren in de kleine groep en hebben een weektaak waar ze zelfstandig aan werken (20 min). Het (speel)leren in de kleine groep en de weektaak zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen. 
 • De cyclus vooruitkijken, speelwerken, opruimen en terugkijken komt dagelijks terug. 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

 • Kinderen werken ook zelfstandig met een weektaak aan opdrachten. Daarvoor wordt tijd ingeroosterd.
 • Buitenspelen is niet opgenomen in bovenstaand rooster
 • De onderbouw speelt 30 minuten buiten per dag.
 • De groepen 3 t/m 8 spelen een kwartier buiten in de ochtend en 30 minuten in de middag (continurooster). 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onderdeel van de wet Passend Onderwijs is dat alle scholen een schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben. Wij stellen jaarlijks een SOP op. In ons schoolondersteuningsprofiel geven we aan welke ondersteuning we kunnen bieden aan leerlingen. De MR heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. 

Op de Joop Westerweel bieden wij verschillende doelgroepen extra ondersteuning aan. Binnen de groepen geven we instructie aan de hand van het directe instructie-model op drie niveaus. De verwerking van de instructie sluit hierop aan. 

Alle leerkrachten zijn in staat om de verschillende niveaus aan te bieden en te begeleiden. In geval van specifieke begeleiding wordt gebruik gemaakt van de inzet van RT, specialisten gedrag en de specialist meer- en hoogbegaafdheid. De leerkracht voert de daarbij passende handelingsplannen uit. Ook bij kinderen met een geringe achterstand kan de leerkracht gebruik maken van een handelingsplan.

Er zijn kinderen die een eigen leerlijn hebben, deze leerlingen worden extra begeleid door de RT-er. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kinderen waarbij een leerachterstand is geconstateerd van ten minste anderhalf jaar op één of meer vakgebieden. Dan wordt er door de zorgcoördinator een Ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld. 

Naast deze groep kinderen is er ook een groep kinderen die gemakkelijk tot zeer gemakkelijk kunnen leren. Die kinderen bieden we extra verdieping en uitdaging in de groep.

Er zijn ook kinderen die naar het bovenschoolse Denklab gaan, waar ze 1 ochtend per week les krijgen van de hoogbegaafdheidsspecialist.

U kunt ons volledige SOP vinden op de website van de school en bij Scholen op de kaart.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

We hebben een remedial teacher op school, die kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebeid van taal of rekenen uit de groep haalt voor extra ondersteuning. We werken samen met een ambulant begeleider van Kentalis. Zij begeleidt kinderen met Taal Ontwikkel Stoornis buiten de groep. 

In alle groepen zijn extra ondersteuners aanwezig die de kinderen begeleiden. 

Ook hebben wij een HB-specialist in de school die de leerkrachten van de kinderen, die meer uitdaging nodig hebben, ondersteunt bij het aanbod. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven