Joop en Willy Westerweel

Balboaplein 44 1057 VS Amsterdam

 • Balboaplein
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel
 • Schoolfoto van Joop en Willy Westerweel

In het kort

Toelichting van de school

De Joop en Willy Westerweel is een openbare basisschool, een Vreedzame School.? Kinderen van alle gezindten, afkomst en culturele achtergrond zijn bij ons welkom. Wij zijn een vreedzame school voor onderwijs en opvang waar we met elkaar onszelf mogen en kunnen zijn. Waar we samen leren, spelen, werken, onderzoeken en zo worden voorbereid op de samenleving van de toekomst. 

Verschillen, diversiteit en verscheidenheid zijn ons uitgangspunt voor ons onderwijs gericht op een samenleving waar iedereen erkend wordt en waar mensen vreedzaam met en naast elkaar kunnen leven. 

Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen leren wij onze kinderen met die grote verscheidenheid om te gaan door die houding en vaardigheid aan te leren waardoor zij zich kunnen handhaven in een complexe samenleving en zich kunnen ontwikkelen tot goede burgers.

De Vreedzame School leert onze kinderen zelfstandig op te treden, beter om te gaan met het nemen van verantwoordelijkheid voor het eigen gedrag, elkaar positief te benaderen en te waarderen en zelfstandig conflicten op te lossen.  Het team van de Joop Westerweel staat daarvoor model en houdt dit de kinderen voor opdat zij zich kunnen ontwikkelen in een veilige school.

Onze werkwijze is enerzijds op gericht op zelfstandigheid, anderzijds op samenleven en samenwerken. Wij stellen ons tot doel de talenten van ieder kind zo optimaal te ontplooien en voor ieder kind de maximaal haalbare leerresultaten te behalen. Naast het accent op het aanleren van de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen besteden we aandacht aan het leren leren en aan de sociaal, emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling.  Beheersing van de Nederlandse taal o.a. als communicatiemiddel is daarbij de spil waar ons onderwijs om draait en bepaalt de succesfactor van het leren.  

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Buurtschool
 • Vreedzame School
 • Doelgericht
 • Diversiteit
 • Breed aanbod

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Stedelijk Toelatingsbeleid Basisonderwijs 

De Amsterdamse schoolbesturen in het basisonderwijs, verenigd in het BBO (Breed Bestuurlijk Overleg) hebben in 2014 besloten tot invoering van een stadsbreed gelijk toelatingsbeleid voor toekomstige vierjarigen.

Vanaf 2015 verloopt op ruim 210 Amsterdamse basisscholen het aanmelden en plaatsen van toekomstige vierjarigen op dezelfde wijze. Dit stedelijk toelatingsbeleid is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen, waarbij de gemeente Amsterdam een ondersteunende rol heeft. Op de website?schoolwijzer.amsterdam.nl vindt u alle basisscholen in Amsterdam. Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam een brief, de brochure ‘Naar de basisschool' en een aanmeldformulier.

Uw kind kan op elke Amsterdamse school aangemeld worden. Op het aanmeldformulier geeft u in volgorde uw scholen van voorkeur aan. Daarna levert u het formulier in op de school van uw eerste voorkeur. 

In het kort

Als een kind 4 jaar wordt, kan het naar de basisschool. Wanneer het kind drie jaar is, ontvangen de ouders informatie over de aanmelding voor de loting en inschrijving op school. Ouders hebben daarna minimaal zes maanden de tijd om zich te oriënteren, scholen te bezoeken en hun kind aan te melden. Ouders melden hun kind vervolgens aan op de school van eerste keuze. Deze school registreert de aanmelding voor de loting in een centraal systeem. De ouder moet hierbij ook aangeven wat de tweede, derde en volgende keuze voor basisscholen is. De toewijzing gebeurt vervolgens automatisch op basis van de aangegeven voorkeuren en de voorrangsregels. Minimaal zes maanden voordat het kind naar de basisschool gaat, krijgen de ouders te horen op welke school een plaats voor hun kind is gereserveerd. Daarna kunnen zij hun kind inschrijven op deze school. De school kan in uitzonderlijke gevallen besluiten dat het niet aan de onderwijsbehoefte van een leerling kan voldoen en zal dan, in overleg, op zoek gaan naar een andere passende school (Wet Passend Onderwijs).

Voorrang op een school

Ieder kind heeft voorrang op 8 scholen in de buurt waarvan minimaal 1 conceptschool. De voorrang wordt bepaald door de loopafstand tussen het woonadres van het kind en de basisschool. Wilt u een overzicht van uw voorrangsscholen? Vul uw postcode en huisnummer in op Amsterdam.nl/schoolwijzer voor een overzicht.

Voorrangsregels

Als de school voldoende plaatsen heeft voor het aantal aanmeldingen, dan wordt het kind automatisch geplaatst. Bij ruim 75% van de Amsterdamse scholen is dit het geval. Als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, dan gelden er voorrangsregels. Deze voorrangsregels zijn:·      

 • Een broertje of zusje zit op de school van eerste keuze op het moment dat het kind vier jaar wordt;·      
 • Het kind heeft een VVE-indicatie, gaat naar de voorschool die bij de school is aangesloten en heeft de school als voorrangsschool;·      
 • Het kind zit op een Integraal Kindcentrum (IKC) waar de school van eerste keuze onderdeel van uitmaakt én heeft de school als voorrangsschool;·      
 • De ouder van het kind is werkzaam op de school in een dienstverband voor onbepaalde tijd;·      
 • Het kind heeft de school als voorrangsschool. 

Voor informatie over onze school kunt u ook terecht www.scholenopdekaart.nl en www.amsterdam.nl/schoolwijzer 

Contact gegevens Schoolwijzer Amsterdam: 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
281
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Op deze pagina vindt u informatie over de onderwijstijden en hoe we de opvang organiseren.

De opvang wordt verzorgd door AKROS, (www.akros-amsterdam.nl), conform de door AWBR vastgestelde kaders. Er is regelmatig overleg tussen AKROS en de directie van de school over allerlei zaken.

Overblijven/Tussenschoolse opvang

We hanteren een continurooster. De lunchpauze wordt verzorgd in samenwerking met AKROS. Kinderen eten een zelf meegebrachte gezonde lunch. 

Buitenschoolse opvang (bso)

We hanteren een continurooster van 8.30 -14.00 uur. De opvang na schooltijd is van 14.00-18.30 uur. De kosten zijn afhankelijk van uw situatie. Inschrijven voor BSO: maandag t/m donderdag van 9.30 uur tot 12.30 uur. Telefoon: 020-5893333, Balboastraat 18, 1057 VW Amsterdam of inschrijven opvang.


Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Op school hanteren wij een aantal regels en afspraken:

Gedragsregels: vrouwen en mannen, meisjes en jongens worden als gelijke van elkaar behandeld en gaan op voet van gelijkheid met elkaar om. Mannen en vrouwen geven elkaar een hand bij kennismaken of begroeten. Kinderen zowel als volwassenen, mannen en vrouwen kijken elkaar aan als zij met elkaar spreken. Mannen en vrouwen communiceren op gelijke voet met elkaar. Jongens en meisjes zwemmen en gunnen gezamenlijk. Vanaf groep 3 zijn er aparte omkleed- en douchefaciliteiten. 

Kleding: Vanuit het ministerie is een leidraad voor kleding op scholen opgesteld. Wij als school hanteren deze leidraad. Het dragen van kleding waarbij tijdens de communicatie de gezichtsuitdrukking en de articulatie niet kan worden waargenomen is niet toegestaan. Kleding mag een goede communicatie niet in de weg staan. Het is voor school noodzakelijk om te kunnen vaststellen wie zich in het gebouw bevindt. Om die reden is gezichtsbedekkende kleding niet toegestaan. Kleding waarbij de veiligheid in het geding is bij lessen in sport en spel is niet toegestaan. 

Mobiele telefoons: Het is kinderen niet toegestaan mobiele telefoons mee te nemen naar school. In zeer uitzonderlijke gevallen kan de directie aan een ouder toestemming geven dat een kind een keer een mobiele telefoon meeneemt. Die gaat in de ochtend in de kluis en wordt direct na schooltijd weer aan het kind gegeven. De school kan nooit aansprakelijk worden gesteld indien er dan toch sprake is van vermissing. Kinderen kunnen, na overleg gebruik maken van de telefoon op school.

Terug naar boven