Basisschool Samenspel 1

Kantershof 636 1104 HJ Amsterdam

Schoolfoto van Basisschool Samenspel 1

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Leerlingen in groep 8 van de basisschool maken vanaf schooljaar 2023-2024?al in februari een doorstroomtoets. Ze moeten zich dan eind maart aanmelden voor de middelbare school. Hierdoor maken alle leerlingen evenveel kans op een plek op de school van hun voorkeur en op het voor hen best passende niveau.? Om tot een schooladvies te komen, volgen wij de kernprocedure zoals die is vastgesteld in Amsterdam vanaf eind groep 7. Via een elektronisch systeem (ELK) vindt uitwisseling plaats tussen basisscholen en middelbare scholen.?? 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen alle kinderen nauwgezet in hun ontwikkeling en prestaties.

In groep 1 en 2 doen we dat door middel van observaties m.b.v. KIJK.

Vanaf groep 3 volgen we de vorderingen van de kinderen door het afnemen van de toetsen uit de methodes.

Twee maal per jaar worden in de groepen 2 t/m 8 Cito-LVS-toetsen afgenomen. Een planning en overzicht van alle toetsen staan op de toetskalender. Wij houden ons aan de afspraken die de besturen in Amsterdam hierover hebben gemaakt.

De resultaten van de toetsen worden verwerkt in ons geautomatiseerde leerlingvolgsysteem, ParnasSys.   De resultaten bespreekt de intern begeleider met groepsleerkrachten die eenzelfde groep hebben. Aan de hand van de diverse uitslagen kan bekeken worden of een kind speciale hulp nodig heeft. Het kan ook zijn dat de groep in zijn geheel   aandacht aan bepaalde leeronderdelen moet besteden. In het rapport zijn de toets uitslagen van de LVS-Cito-toetsen opgenomen. De leerkracht legt in een voortgangsgesprek aan de ouders uit wat de uitslag betekent voor de ontwikkeling voor hun kind.

De leerbehoeften van alle kinderen worden in kaart gebracht aan de hand van de Cito-toetsresultaten, de methode gebonden toetsen en de observaties van de leerkracht in de groep. Op basis hiervan worden individuele- en groepshandelingsplannen geschreven die in de groep worden uitgevoerd. Als er een kind een individueel handelingsplan is gemaakt, worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld.  

In groep 8 wordt bij alle kinderen de Eind(Cito)toets afgenomen. Voor kinderen met een Leerweg Ondersteunend Onderwijs (LWOO)-advies doen wij dit in de vorm van een (digitale) niveautoets die ook een Cito-uitslag oplevert maar minder frustrerend is voor de kinderen. Een uitzondering maken wij voor kinderen met een advies richting praktijkonderwijs. Zij maken geen Eind-toets. 

Kinderen krijgen in groep 7 al een indicatie van het VO advies. Als dit een VMBO-B of Kader indicatie is, wordt bij deze kinderen begin groep 8 een leerachterstandentoets afgenomen. Op basis van de uitslag van deze toets wordt bepaald of deze kinderen een capaciteitenonderzoek moeten doen. Dit is noodzakelijk om een kind in groep 8 een LWOO advies te kunnen geven. Ouders wordt om toestemming voor dit onderzoek gevraagd. Mocht een kind niet getoetst zijn en toch een VMBO-B of Kader advies krijgen, dan zal het voortgezet onderwijs zelf het capaciteitenonderzoek afnemen

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Deze informatie betreft beide locaties.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Samenspel is een school waar kinderen samen leren, samen spelen en samen werken.  

Op Samenspel hoort iedereen erbij! Wij sluiten niemand buiten.  

Wij bereiden onze kinderen, samen met de ouders, voor op hun toekomst in een multiculturele samenleving. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de kinderen respect hebben voor elkaar en dat zij optimale ontwikkelingsmogelijkheden krijgen in een veilige en warme schoolomgeving.  

Onze pedagogische visie:

Het welbevinden, autonomie en de betrokkenheid van de kinderen staat bij ons op school centraal. De leerkrachten bouwen aan een goede relatie met hun leerlingen, zodat zij zich in een prettige en veilige sfeer met elkaar kunnen ontwikkelen. (pedagogische tact)

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Wij sluiten niemand buiten
  • Hoog welbevinden
  • Grote betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven