De Zijderoute

Buskenblaserstraat 65 1055 AG Amsterdam

Schoolfoto van De Zijderoute

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Zijderoute is een nieuwe school in Amsterdam Bos en Lommer. Ons onderwijs is traditioneel waar het moet en innovatief waar het kan. Dat wil zeggen dat we voor de technische vakken (rekenen, spelling en technisch lezen) met reguliere methodes werken en goede instructies geven. Alle andere vakken worden in samenhang aangeboden in onze projecten. Door met projecten te werken prikkelen we onze leerlingen om leervragen te stellen. 

Vakken die binnen de projecten aan bod komen: 

- Taal

- Begrijpend lezen

- Wereldoriëntatie

- Burgerschap

Daarnaast werken we binnen de projecten ook aan vaardigheden, zoals samenwerken, leren leren, presenteren, plannen, onderzoeken, bronnen gebruiken enz.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Innovatief.
  • Gepersonaliseerd onderwijs.
  • Betekenisvolle thema's.
  • Onderzoekend leren.
  • Oog en oor voor elkaar.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het aantal leerlingen wat hier staat is afkomstig van de 1 oktobertelling 2021. De Zijderoute is gestart in augustus 2019 en in maart 2020 moesten alle scholen dicht vanwege de coronapandemie. Daarna mochten er twee jaar lang nagenoeg geen volwassenen in de school, waardoor het niet lukte om meer leerlingen te werven. Ouders gaan immers hun kinderen niet inschrijven op een school waar ze zelf nog niet binnen zijn geweest. Vanaf augustus 2022 konden ouders wel weer naar binnen in de school en konden we weer informatiebijeenkomsten houden. Dit heeft gezorgd voor een groei naar ruim 75 leerlingen in augustus 2022. We merken dat er veel belangstelling is voor onze school en ons onderwijsconcept. Deze groei zal zich voortzetten in schooljaar 22-23. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
15
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Het leerlingaantal is hier te klein om te laten zien. Dat mag niet in verband met de bescherming persoonsgegevens. Je ziet daarom geen (volledige) informatie.

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven