St. Antoniusschool

Lastageweg 50 1011 DB Amsterdam

  • voorzijde school Lastageweg
  • voorzijde school Lastageweg
  • speelplein voor de school Lastageweg

In het kort

Toelichting van de school

De St. Antoniusschool is gevestigd in een mooi en open gebouw aan de Lastageweg in Amsterdam Centrum, dicht bij de Nieuwmarkt. De school heeft een professioneel en enthousiast team, dat naast goed onderwijs een breed aanbod van culturele en maatschappelijke activiteiten aanbiedt.

Naast de leslokalen heeft ons gebouw ook een lokaal voor handvaardigheid, een lokaal voor leerlingbegeleiding en kleine groepsactiviteiten en een speellokaal voor kleuterbewegingsonderwijs.

Er is een uitgebreide schoolbibliotheek. Door de school heen zijn er werkplekken waar kinderen gebruik kunnen maken van laptops en chromebooks.

De gymnastiekzaal voor de midden- en bovenbouw is aan de overkant van het schoolplein. Buiten is er een omheinde speelplaats met overdekte zandbak en voor de school een autovrij en in augustus 2018 totaal vernieuwd speelplein met prachtige klimtoestellen.?

Bij ons op school kent iedere leerkracht iedere leerling. Er is veel  persoonlijk contact tussen ouders en team. Daardoor is onze school een vertrouwde plek, waar kinderen zichzelf kunnen zijn en zich optimaal  kunnen ontwikkelen.

Met ons hele team werken wij er enthousiast aan om onze kinderen veel en op maat, in een doorgaande lijn te laten leren. De St. Antoniusschool werkt kindgericht. We stemmen de lesstof af op de verschillende niveaus van onze kinderen. De ochtenden zijn ingeruimd voor de basisvakken taal en rekenen. 

’s Middags werken we thematisch met IPC dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, waarbij zij kunnen ‘doen, denken en ervaren'. Wij werken met weektaken, stimuleren zelfstandigheid en leren door betrokkenheid.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Plezier en enthousiasme
  • Eigenaarschap
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen en verbinding
  • Groei en talentontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
113
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven