Tijl Uilenspiegelschool

Tijl Uilenspiegelstraat 11 1055 CK Amsterdam

  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool
  • Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool

Het team

Toelichting van de school

Op de Tijl Uilenspiegelschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen zich breed ontwikkelen en hun talenten ontdekken. Met de inzet van vakleerkrachten dragen wij bij aan de brede ontwikkeling.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurende ziekte/verlof van een leerkracht nemen collega's die leerlingenzorg zouden geven of collega's met andere ambulante taken de groep over, want lesgeven aan een groep is een primaire taak. Uit uiterste nood verdelen we de kinderen over andere klassen of blijven de kinderen een dag thuis. Als een leerkracht langer ziek/met verlof is kunnen we middels het schoolbestuur een beroep doen op externe invalleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten van kleuters  

De kleutergroepen zijn allemaal ingericht met een aantal hoeken. Deze hoeken doen recht aan de leerbehoeften van kinderen. Sommige hoeken zijn vast, zoals een creatieve hoek, een lees- schrijfhoek, rekenhoek en een computerhoek, andere hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema waarmee we bezig zijn. Er wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingsmaterialen, puzzels en spellen die de ontwikkeling van de kinderen stimuleren. Er wordt gebruik gemaakt van digitale middelen zoals de Ipad en het digibord, maar in beperkte mate.

We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen school en ouders. We starten elk jaar met een kennismakingsgesprek en daarnaast hebben we twee voortgangsgesprekken. Daarnaast zijn ouders ieder ochtend welkom in de klas. Er liggen elke dag verschillende activiteiten klaar, zoals prentenboeken om voor te lezen of ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen samen met de ouders mee kunnen spelen. Tevens hebben de ouders op dit moment de mogelijkheid om de leerkracht vragen te stellen. Na de spelinloop gaan de kinderen in de kring. Het thema staat centraal, soms wordt het thema ingeleid met een verhaal, een andere keer wordt een thema verdiept met de ervaringen van de kinderen. De leerdoelen die centraal staan tijdens het thema worden hier ook aangeboden. In alle gevallen krijgen de kinderen de gelegenheid het spreken en luisteren te oefenen.   

Na de kring gaan de kinderen naar buiten of het speellokaal. Daarna kunnen de kinderen in de hoeken, bij de ontdektafel, en met de ontwikkelingsmaterialen spelenderwijs met het thema aan de slag. Soms spelen en ontdekken de kinderen zelfstandig, soms heeft de leerkracht een meer sturende rol. Soms is het nodig dat wij een kind in een klein groepje eerst op weg te helpen voor het zelfstandig kan spelen en leren. Wij gebruiken het programma Piramide om de thema's vorm te geven.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Op de Tijl Uilenspiegel vinden wij het belangrijk dat kinderen met plezier naar school komen en zich in een fijn, veilig en democratisch schoolklimaat kunnen ontwikkelen. De Tijl Uilenspiegel is een Vreedzame school

In groep 3 leren de kinderen lezen en spellen met de methode van Veilig leren lezen. Het rekenen wordt in groep 3 t/m 8 aangeboden met de methode De Wereld in getallen. In groep 3 werken wij met thema's. Er zijn hoeken waar de leerlingen in de middag spelend kunnen leren.

 In groep 4 t/m 8 werken wij thematisch met Blink lezen en Blink Wereld. Reken wordt net als in groep 3 aangeboden met de Wereld in getallen. 

Gym, muziek en beeldende vorming worden gegeven door vakleerkrachten. Ons programma wordt aangevuld met educatieve uitstapjes, schoolzwemmen en schooltuinen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor informatie verwijzen wij u naar ons schoolonsersteuningsprofiel.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De ondersteuning op de Tijl Uilenspiegel is sterk, zowel voor het kind dat moeilijker leert als het kind dat extra uitdaging nodig heeft. Ons doel is om alle kinderen op onze eigen school een passend aanbod te bieden en hen in de eigen buurt naar school te laten gaan. 

Komende twee jaar gaan twee medewerkers de training Rots & Water en Kiezel & druppel volgen, zodat wij kinderen kunnen begeleiden bij het bevorderen van een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties en het voorkomen en/of verminderen van problemen op het intrapersoonlijke domein (hoe zien leerlingen zichzelf) en het interpersoonlijke domein (hoe gaan leerlingen met elkaar om).

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven