Tijl Uilenspiegelschool

Tijl Uilenspiegelstraat 11 1055 CK Amsterdam

Schoolfoto van Tijl Uilenspiegelschool

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij kortdurende ziekte/verlof van een leerkracht nemen collega's die leerlingenzorg zouden geven of collega's met andere ambulante taken de groep over, want lesgeven aan een groep is een primaire taak. Uit uiterste nood verdelen we de kinderen over andere klassen of blijven de kinderen een dag thuis. Als een leerkracht langer ziek/met verlof is kunnen we middels het schoolbestuur een beroep doen op externe invalleerkrachten.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

 Actief wereldburgerschap en sociale integratie 


Wij zien het als een taak van de school kinderen op te voeden tot evenwichtige, fatsoenlijke, democratische, participerende, coöperatieve en algemeen ontwikkelde burgers van de Nederlandse samenleving. Zij moeten goed met anderen om kunnen gaan en deel kunnen nemen aan de samenleving.
Wij besteden dan ook veel aandacht aan sociale vaardigheden bij de leerlingen, de basiswaarden en aan beleefdheid en omgangsregels in de omgang met elkaar.Daarom hebben wij het programma: de Vreedzame School.

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan 

op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

constructief conflicten op te lossen 

verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap 

open te staan voor verschillen tussen mensen.

Het programma wil niet alleen kinderen bovenstaande sociale competenties leren, maar vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat.

 De doelen van De Vreedzame School

Op schoolniveau streeft het programma naar een positief sociaal en moreel klimaat, waarin: kinderen zich veilig voelen, kinderen zich gehoord en gezien voelen, iedereen bereid is zich te verplaatsen in de ander, iedereen op een positieve manier met elkaar omgaat, de eigen kracht van kinderen benut wordt en leerkrachten prettig werken.

Als in De Vreedzame School gesproken wordt over 'democratisch burgerschap’ dan gaat het niet zozeer om het naleven van de wetten of het gaan stemmen als er verkiezingen zijn. Het gaat dan vooral over de wijze waarop wij met elkaar omgaan:

Houden we rekening met elkaar in plaats van alleen met onszelf? 

 Hoe zorgen we voor een goed evenwicht tussen individuele vrijheid enerzijds en verantwoordelijkheid en sociale betrokkenheid anderzijds? 

Hoe gaan we om met verschil van mening? 

Hoe komen we tot een gezamenlijk besluit? 

Hoe lossen we conflicten op? 

 Voelen we ons verantwoordelijk voor de gemeenschap?

 In hoeverre zijn we bereid om ons in te leven in elkaar, in de cultuur of de levensstijl van anderen? 

Hoe gaan we om met situaties waarin sprake is van onrechtvaardigheid? 

Stellen we ons actief op als andere kinderen gepest worden?  

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Activiteiten van kleuters  

De kleutergroepen zijn allemaal ingericht met een aantal hoeken. Deze hoeken doen recht aan de leerbehoeften van kinderen. Sommige hoeken zijn vast, zoals een creatieve hoek, een lees- schrijfhoek, rekenhoek en een computerhoek, andere hoeken worden regelmatig aangepast aan het thema waarmee we bezig zijn. De huishoek wordt bij het thema ‘water’ omgebouwd tot badkamer, er kunnen supermarkten verrijzen, kortom, er is van alles mogelijk.  

Bij elk thema is er in het lokaal ook een ontdektafel met allerlei materialen, waarmee de leerlingen zelfstandig het thema kunnen verkennen.   In elk lokaal is ook een aantal kasten waarin ontwikkelingsmaterialen staan. Deze materialen zijn ingedeeld naar moeilijkheidsgraad. Dit is te zien aan de kleurcodering. Veel van de materialen passen bij de thema’s die aan de orde zijn.  

Naast de hoeken, ontdektafel en ontwikkelingsmaterialen zetten we ook digitale leermiddelen in. In elke groep zijn er iPads, computers en een digibord met leerzame apps of sites waar leerlingen spelenderwijs leren. Zo kunnen kinderen onder andere oefenen op Taalzee en Rekentuin, LOGO3000, Squla, Gynzy en LetterSchool.   We vinden het belangrijk dat er goed contact is tussen school en ouders. We starten elk jaar met een kennismakingsgesprek en daarnaast hebben we twee voortgangsgesprekken. We verwachten van de ouders/verzorgers dat de kinderen thuis hebben ontbeten als zij op school komen. De kinderen beginnen de dag met een spelinloop. Er liggen elke dag verschillende activiteiten klaar, zoals prentenboeken om voor te lezen of ontwikkelingsmateriaal waar de kinderen samen met de ouders mee kunnen spelen. Tevens hebben de ouders op dit moment de mogelijkheid om de leerkracht vragen te stellen. Na de spelinloop gaan de kinderen in de kring. Het thema staat centraal, soms wordt het thema ingeleid met een verhaal, een andere keer wordt een thema verdiept met de ervaringen van de kinderen. De leerdoelen die centraal staan tijdens het thema worden hier ook aangeboden. In alle gevallen krijgen de kinderen de gelegenheid het spreken en luisteren te oefenen.  

Na de kring gaan de kinderen naar buiten of het speellokaal. Daarna kunnen de kinderen in de hoeken, bij de ontdektafel, en met de ontwikkelingsmaterialen spelenderwijs met het thema aan de slag. Soms spelen en ontdekken de kinderen zelfstandig, soms heeft de leerkracht een meer sturende rol. Soms is het nodig dat wij een kind in een klein groepje eerst op weg te helpen voor het zelfstandig kan spelen en leren.  

De taalontwikkeling speelt bij alle activiteiten een grote rol, omdat voor veel van onze leerlingen het Nederlands niet hun moedertaal is, maar de tweede taal. Het accent ligt op vergroting van de woordenschat door allerlei activiteiten. Hierbij gebruiken wij de methode Logo 3000. Ook het voorbereidend rekenen is een belangrijk onderdeel in de kleutergroep. Dit gaan we doen aan de hand van ‘Met sprongen vooruit’. Aan de hand van Tussendoelen annex Leerlijnen, kan gevolgd worden in welke fase van de ontwikkeling kleuters zijn. Spelenderwijs leren kinderen heel veel van de wereld om zich heen, leren de taal spreken, krijgen aandacht voor boeken, letters en cijfers, leren vormen en kleuren onderscheiden, kortom leren de basisvaardigheden die nodig zijn om in groep 3 met succes en plezier te leren lezen, schrijven en rekenen. Wie speelt met lotto’s, leert ook de getallen, vormen en kleuren; wie op een vel tekent en schildert is ook bezig met voorbereidend schrijven. Kijken en luisteren naar de verhalen uit prentenboeken, wekt belangstelling voor het lezen, en begrip dat met letters woorden en zinnen gemaakt kunnen worden.  

In de kleutergroepen wordt de basis gelegd, waarop kinderen verder kunnen leren. Gedurende de kleuterperiode worden de vorderingen van de kinderen gevolgd. We hanteren de Leerlijnen Jonge Kind om de de taal-, reken- en motorische ontwikkeling te volgen. De observatielijst van ‘Zien’ volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en taakgerichtheid, de omgang met medeleerlingen, enz.  

Als het kind zes jaar wordt en naar groep 3 zou kunnen gaan, bekijken we heel goed op grond van observaties en toetsen hoe ver een kind is in zijn ontwikkeling. Soms is nog een jaar bij de kleuters heel goed voor de ontwikkeling van een kind, zodat het met een goede basis kan beginnen in groep 3.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Wij werken op school volgens het zgn. ADI-model(Activerende Directe Instructiemodel).

Bij deze werkwijze gaan we uit van
7 fasen: terugblik, oriëntatie, uitleg, begeleide inoefening, zelfstandige verwerking, evaluatie, terugblik/vooruitblik, feedback. Elke les wordt klassikaal gestart en afgesloten. Er is veel interactie en de kinderen worden op hun eigen niveau uitgedaagd.

Kinderen die al wat verder zijn dan de groep, mogen vaak al eerder aan het werk. Kinderen die extra uitleg nodig hebben worden aan de instructietafel door de leerkracht geholpen, zodat zij daarna ook aan het werk kunnen. Ondertussen zijn de andere leerlingen zelfstandig aan het werk. Indien kinderen nog meer hulp nodig hebben, gebeurt dit binnen of buiten de klas.

We maken veel gebruik van coöperatieve werkvormen. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Hierbij gaat het om de samenwerking tussen sterkere en zwakkere leerlingen. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in heterogene tweetallen of groepjes werken.

De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.
Na het oefenen van de leerstof volgt meestal een toets. Op basis van de uitslag van de toets wordt besloten, welke kinderen nog herhalingsstof nodig hebben en welke kinderen moeilijkere opgaven van dezelfde leerstof krijgen. Na de afsluiting van een blok, gaat men met het volgende onderdeel van de leerstof verder. Wij zien er op toe dat er een doorgaande lijn in de leerstof zit, zodat alle kinderen aan het eind van de rit alle leerstof hebben gehad, die wettelijk wordt geëist en die de kinderen nodig hebben om zich in het voortgezet onderwijs optimaal verder te kunnen ontwikkelen

Leesplezier 

Wij willen onze kinderen laten ervaren dat lezen erg leuk en zinvol kan zijn. Daarom organiseren wij veel leesbevorderende activiteiten, zoals: 

 De Kinderboekenweek 

 Voorlezen door de oudere kinderen aan de jongere kinderen 

 Voorrondes voor de nationale voorleeswedstrijd (met een jury van kinderen) 

 Activiteiten in en boeken lenen bij de bibliotheek (Bos en Lommerweg) 

 

Onze kinderen lezen dagelijks. Sinds kort hebben wij een aantal hulpouders die kinderen helpen een passend boek uit te kiezen. Naast verschillende leesboeken, mogen de kinderen eenmaal per week ook lezen in een tijdschrift zoals de Tina of de Zo zit dat. De kinderen van de bovenbouw krijgen ook eenmaal per week de Kidsweek; een kinderkrant. 

Verder vinden wij het belangrijk dat wij kinderen leren kritische lezers en luisteraars te worden. Hiermee bedoelen wij dat wij kinderen leren niet alle informatie voor waar aan te nemen. 

Onze leerkrachten streven ernaar het hele jaar door een voorbeeldrol hierin aan te nemen. Dit aspect komt o.a. terug in de lessen Nieuwsbegrip, de gesprekken die we voeren n.a.v. de Kidsweek en het Jeugdjournaal en de lessen 'Social media', maar ook als leerlingen zelf informatie nodig hebben tijdens projectweken.   

 

Technisch lezen 

In groep 3 werken we met de leesmethode ‘Veilig leren lezen’. Ongeveer elke drie weken ronden we een thema/kern af. Hierbij kijken wij of op dat moment de aangeboden lesstof beheerst wordt. Aan de hand van die resultaten maken wij een plan van aanpak. Als blijkt dat kinderen moeite hebben met technisch lezen, krijgen ze zowel binnen als buiten de klas extra hulp.  

Naast het stil lezen, werken wij in de groepen 4 t/m 7 met de methode Estafette. Dit is een methode voor het voortgezet technisch lezen. Onze leerkrachten bieden extra ondersteuning aan de leerlingen die het gewenste AVI-niveau nog niet bereikt hebben. Goed kunnen lezen is noodzakelijk voor een leven lang leren.  
 

Begrijpend lezen 

Omdat onze kinderen ook vaardigheden nodig hebben om een goede en kritische begrijpende lezer en luisteraar te worden, starten wij hier in de onderbouw- en middenbouw al mee en zetten wij verschillende methodieken in. Zo stellen de leerkrachten verschillende vragen bij het voorlezen en laten zij de kinderen verschillende soorten teksten zien, zoals een sprookje of een informatief boek over een land. 

Vanaf groep 4 werken wij met de methode Nieuwsbegrip XL. De teksten en Jeugdjournaal filmpjes die hiervoor worden ingezet zijn actueel en bieden een aanknopingspunt tot discussie. Wij laten kinderen met elkaar in gesprek gaan over deze (maatschappelijke) onderwerpen, waarbij zij leren een mening te formuleren en dit te onderbouwen. 

Twee belangrijke onderdelen die wekelijks terugkomen in de les, zijn het voorspellen en het voordoen van vaardigheden die onze leerlingen nodig hebben om een tekst eigen te maken, zoals samenvatten. 

De leerkracht doet dit voor en de leerlingen doen dit in groepjes na tijdens het actief lezen van de tekst. Zo nu en dan zetten wij ook andere materialen in, zoals de Kidsweek. Wij streven ernaar de benodigde vaardigheden het gehele jaar toe te passen, bijvoorbeeld wanneer onze kinderen tijdens een projectweek op zoek gaan naar informatie.

 

Woordenschat

Woordenschat neemt bij ons een belangrijke plaats in. Om woorden op de juiste manier aan te leren en in te oefenen, maken wij gebruik van de methodiek ‘Met woorden in de weer’. Zoals u eerder heeft kunnen lezen, vindt dit in de onderbouw plaats a.d.h.v. thema’s in combinatie met LOGO 3000. Dit schooljaar gebruiken wij ook in groep 3 met LOGO 3000 en in de groepen 4 t/m 8 gebruiken wij woorden uit de nieuwe taalmethode, Nieuwsbegrip en de zaakvakken. Dit zijn onze ‘woorden van week’. De woorden worden herhaald met de oefensoftware en door spelletjes in de klas, zodat er van en met elkaar wordt geleerd.

 

Taal en spelling  

Vanaf groep 4 werken wij met de methode Taal op maat. De taalcoördinator en de leerkrachten dragen er zorg voor dat dit op een juiste wijze binnen de school wordt geïmplementeerd. De lessen bestaan steeds uit twee lessen woordenschat, twee lessen stellen, twee lessen luisteren en spreken en twee lessen kijk op taal en leesbevordering.

Wereldoriëntatie

Op heel veel momenten spreken we met de kinderen over de wereld om ons heen en brengen we ze kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Dit gebeurt aan de hand van moderne methoden, maar vaak ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, werkstukken en projecten. De kinderen maken in toenemende mate gebruik van de mogelijkheden van internet. Voor de verschillende onderdelen die onder het vak wereldoriëntatie vallen, gebruiken we op dit moment de volgende methoden:

Verder maakt de school gebruik van het aanbod van de NME (Natuur en Milieu Educatie). Kinderen op onze school volgen o.a. de Artislessen en het jaarprogramma van de Amsterdamse Schooltuinen

De school beschikt over een documentatiecentrum. Daarnaast wordt veel aandacht besteed om de kinderen op een goede manier te leren gebruik te maken van internet voor het opzoeken van bepaalde onderwerpen.

 

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Voor informatie verwijzen wij u naar ons schoolonsersteuningsprofiel.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven